Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Activity Based Costing (2)

ABC má zmysel iba vtedy, ak získané benefity prevážia náklady na implementáciu a prevádzkovanie, a ak je o jeho pridanej hodnote presvedčený manažment

Metóda ABC má bezpochyby rozsiahle prínosy a nachádza široké uplatnenie v praxi. Má však niekoľko drobných problémov.

Za prvé, implementácia ABC nie je vhodná pre každú firmu. Za druhé, jej implementácia je časovo náročná, väčšinou náročnejšia, ako si manažment pôvodne myslel. Za tretie, implementácia ABC prináša zmenu, a ako každá zmena naráža na prirodzený odpor zamestnancov.

Súvisiaci článok: Activity Based Costing (1)

Kto by mal uvažovať o ABC

Benefity, ktoré ABC prinesie, musia prevýšiť náklady na implementáciu a prevádzkovanie. ABC je vhodný predovšetkým pre firmy, ktoré:

 • vykazujú relatívne vysoký podiel fixných a režijných nákladov
 • majú široké portfólio nehomogénnych produktov alebo zákazníkov s rôznymi požiadavkami

Ak vaša výsledovka ukazuje, že za predchádzajúci mesiac firma vygenerovala prevádzkový zisk, ale netušíte, ktorý produkt a zákazník bol ziskový a ktorý nie, ABC môže byť pre vás riešením. O to viac, ak 25% z celkových nákladov predstavujú režijné a administratívne náklady, ktoré neviete alokovať na produkty.

Napríklad fabrika na výrobu mliečnych výrobkov môže vyrábať desiatky rôznych produktov rozličnými technologickými procesmi a tieto dodávať desiatkam alebo stovkám odberateľov. Relatívne veľkú časť jej nákladov predstavujú výrobné réžie a predajné, distribučné a marketingové aktivity. Výroba syra bude viazať iné režijné náklady, ako výroba pasterizovaného krabicového mlieka. Menší odberateľ, ktorý vyžaduje malé dodávky na dennej báze, viaže na seba relatívne viacej práce a nákladov súvisiacich s prípravou objednávky, expedíciou a dopravou ako maloobchodný reťazec, ktorému firma dodáva veľké objednávky dva krát do týždňa do jeho distribučného skladu.

Naopak firma, ktorá vyrába jeden automobilový komponent a ten dodáva materskej firme v zahraničí, alebo jednému či dvom výrobcom automobilov na Slovensku, nebude z ABC metódy príliš benefitovať, pretože všetky režijné náklady sa viažu iba na jeden výrobok a zákazníka.

Metóda ABC je populárna a dobre uplatniteľná aj v odvetviach služieb, ako je napríklad bankovníctvo a poisťovníctvo alebo predaj a distribúcia. Napríklad firma, ktorá na Slovensku zabepečuje predaj, distribúciu a servis technologických zariadení pre svoju materskú spoločnosť v zahraničí, môže vykazovať vysoké náklady na zákaznícky servis, ktoré sa však môžu viazať iba na niektoré druhy strojov a iba na niektorých odberateľov. Ak by tieto náklady alokovala na základe tržieb, môže výrazne skreslovať ziskovosť jednotlivých zákazníkov a produktov.

ABC je vhodná tak pre veľké, ako aj malé firmy.

Súvisiaci článok: Activity Based Management v spoločnosti Caterpillar

Benefity ABC metódy

ABC  manažmentu umožní:

 • Identifikovať skutočnú ziskovosť jednotlivých produktov a zákazníkov
 • Optimalizovať predajné ceny a zmluvné podmienky (napr. splatnosť faktúr, úroveň servisu a pod.) tak, aby reflektovali skutočné náklady a ziskovosť zákazníka a produktu
 • Nastaviť dlhodobú stratégiu tak, aby sa firma zamerala na najziskovejšie segmenty
 • Lepšie pochopiť vlastné aktivity, súvisiace náklady a ich pridanú hodnotu. Napríklad firma môže zistiť, že niektoré stroje alebo oddelenia sú kapacitne predimenzované a môže byť lepšie využiť outsourcing, alebo môže porovnať nákladovosť v rôznych prevádzkach medzi sebou (interný benchmarking).  ABC tak pomáha znižovať a riadiť náklady.  

Problémy súvisiace s implementáciou ABC

 • Pripravte sa na to, že implementácia plnohodnotného ABC systému vyžaduje veľa času a energie. Aj v stredne veľkej firme môže trvať dva – tri mesiace, kým sa identifikujú a zanalyzujú jednotlivé činnosti, súvisiace náklady a vyberú optimálne nákladové faktory („cost drivers“). Implementácia celého projektu môže trvať jeden až dva roky.  
 • Implementácia ABC vyžaduje podporu zo strany top manažmentu a projektový tím, ktorý bude úplne alebo z väčšej časti oslobodený od iných pracovných povinností. Pokiaľ nie je manažment presvedčený o tom, že ABC firme prinesie hodnotu, projekt skončí neúspešne, pretože manažment nebude ochotný investovať čas a náklady a rýchlo s projektom stratí trpezlivosť. Pochybnosti o prínose a náročnosť implementácie ABC sú najčastejšie dôvody, pre ktoré firmy projekt predčasne ukončia.
 • ABC môže priniesť odpor zo strany zamestnancov. Pretože podstatou ABC metódy je pochopiť každú aktivitu vo firme a jej náklady, zamestnanci sa môžu obávať o svoje pracovné miesto alebo sa báť, že sa odhalí ich nízka produktivita.
 • Zamestnanci vnímajú ABC projekty ako účtovnícku záležitosť, nerozumejú benefitom, a zdráhajú sa spolupracovať.
 • ABC vyžaduje zmenu v sledovaní nákladov, treba vytvoriť nové nákladové strediská a zabezpečiť kontinuálny zber a spracovanie informácií o vykonávaných aktivitách (napr. počet spracovaných objednávok, počet reklamácií, počet výdajov zo skladu a pod.). Zvyčajne to znamená zabezpečiť informačný systém, ktorý zber a spracovanie údajov umožní.
 • Slabé projektové plánovanie a riadenie.

Faktory, od ktorých závisí úspešnosť implementácie ABC

 • Presvedčenie top manažmentu o pridanej hodnote novej nákladovej metódy. Manažment musí projekt podporovať, komunikovať jeho význam v rámci firmy, a vytvoriť projektovému tímu priestor a podmienky. Zároveň musí chápať náročnosť projektu a nastaviť realistické termíny a ciele.  
 • Vytvorenie dedikovaného projektového tímu a alokácia dostatočného časového priestoru. Implementáciu ABC nie je možné robiť na polovičný úväzok alebo popri plnom pracovnom zaťažení. Projektový tím zvyčajne zahŕňa skúsených zástupcov kontrolingu, prevádzky a IT.
 • Skúsenosti. V projektovom tíme by mali byť tí najskúsenejší zamestnanci, ktorí firmu dokonale poznajú a majú skúsenosti s projektovým riadením.
 • Informovanie, vzdelávanie a podpora zamestnancov vo firme. Aplikácia ABC prináša zmeny, a každá zmena si vyžaduje kontinuálnu podporu, školenia a kontrolu. 
 • Jendoduchosť. Čím je ABC systém jednoduchší, tým lepšie bude fungovať.  Je lepšie definovať radšej menší počet aktivít a nákladových stredísk, ktoré sa alokujú na produkty či zákazníkov, a nájsť kompromis medzi potrebou presných informácií a náročnosťou ich sledovania. Niekedy je lepšie aplikovať ABC iba na časť organizácie, a po jej úspešnom zabehnutí rozšíriť na zvyšok firmy.
 • Konzultácia a zapojenie manažérov na jednotlivých úrovniach riadenia, čo im umožní participovať na formovaní metodiky ABC projektu a zvýši ich akceptáciu.
 • Výber správnych aktivít a nákladových faktorov.

Sledujte CFO.sk, čoskoro prinesieme na tému ABC ďalšie články. 


Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: