Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Globálne trendy v riadení treasury

Finančná kríza zmenila pohľad firiem na prioritné oblasti v riadení treasury. Hlavnou prioritou sa stalo riadenie a plánovanie cashflow a riadenie finančných rizík. Firmy upúšťajú od špekulatívneho prístupu zameraného na krátkodobý zisk a ich hlavným cieľom je eliminácia podnikateľských rizík.

Medzinárodná asociácia Association of Financial Professionals uskutočnila v roku 2011 prieskum Strategic Role of Treasury, 2011 medzi 673 firmami o tom, aké sú globálne trendy a priority v riadení treasury. 

Súvisiaci článok: Význam treasury aktivít vo finančnom riadení

Prieskum poukázal na rastúci význam treasury v riadení firiem - vo vyše 80% firmách za posledných 5 rokov vzrástol strategický význam treasury aktivít, a to isté sa očakáva v nasledujúcom období. Viac ako 40% firiem za posledných 5 rokov investovalo viac finančných a ľudských zdrojov do riadenia treasury a až 95% firiem plánuje v budúcnosti tieto investície zvýšiť alebo ponechať nezmenené


Cashflow a finančné riziká

Najväčšou prioritou je riadenie cashflow a finančných rizík. Ekonomická kríza dramatický zvýšila potrebu riadenia likvidity a kontroly finančných a trhových rizík. V 70%  firiem chce byť top manažment  viac informovaný o vývoji cashflow a predovšetkým chce vidieť ako sa bude vyvíjať likvidita spoločnosti v budúcom období. Manažment chce mať prehľad o tom, aký vplyv budú mať finančné riziká na plánované obchodné aktivity.  


Konzervatívna stratégia

Prieskum poukazuje na návrat k defenzívnej stratégii riadenia treasury aktivít. Kým v roku 2006 až dve tretiny firiem očakávali, že treasury bude svojou činnosťou priamo generovať tržby alebo zisk (napr. investovaním voľnej hotovosti do finančných trhov alebo špekulatívnymi obchodmi ako sú deriváty), v roku 2011 to bola už iba jedna tretina. Stabilita cashflow a eliminácia trhových rizík je dnes oveľa dôležitejšia ako špekulácie s cieľom dosiahnuť krátkodobý zisk.


Merateľný prínos pre firmu

Podľa prieskumu dnes manažment vo zvýšenej miere očakáva, aby treasury aktivity prinášali pre firmu merateľnú pridanú hodnotu. Treasury majú nastavené merateľné ciele,  ako sú náklady na financovanie, cieľové úrovne likvidity, efektívnosť v zabezpečovaní finančných rizík, spoľahlivosť plánovania cashflow, cieľové ukazovatele pracovného kapitálu a pod. Viac ako polovica oslovených firiem tieto výsledky reportuje priamo top manažmentu.


Best practice

Association of Corporate Treasurers v spolupráci s Insitute of Chartered Accountants of Australia vydala príručku pre treasury oddelenia 20 issues on the increasing significance of corporate treasury, ktorá popisuje best practice v riadení treasury v prehľadnom rozdelení do štyroch tematických oblastí a 20 podoblastí.

  • Nastavenie cieľov a ukazovateľov výkonnosti treasury oddelenia
  • Financovanie firmy – definovanie správnej kapitálovej štruktúry, zdrojov financovania a riadenie kreditného rizika spoločnosti
  • Procesy a opatrenia v riadení cashflow a trhových rizík
  • Praktické aspekty riadenia treasury – interné kontroly, informačné systémy a účtovanie.


Nižšie uvádzame ďalšie linky, na ktorých nájdete ďalšie užitočné články, štúdie, a zdroje best practice:

Association of Corporate Treasurers

Association for Financial Professionals

gtnews

Treasury Management International

Treasury Today (časť portálu je spoplatnená)Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: