Controlling & Finančná analýza | Reporting

Zmeny pri podávaní Všeobecného podania pre Finančnú správu od 1. 1. 2015

Informácia o podávaní tlačív cez všeobecné podania pre Finančnú správu

Finančné riaditeľstvo upozorňuje, že daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, sú povinné všetky podania s výnimkou príloh k podaniu zasielať len elektronicky. Tlačivá, ktoré nie sú zapracované v katalógu elektronických formulárov, sa podávajú cez Portál Finančnej správy - Všeobecné podanie pre Finančnú správu.

V katalógu elektronických formulárov sú od 1. 1. 2015 zapracované formuláre Všeobecného podania osobitne pre:

 • Register REG_VSE
 • Spotrebné dane SPD_VSE
 • Správu daní DAN_VSE

Cez Všeobecné podanie sa podávajú napríklad:

 • žiadosť
 • žiadosť o vydanie potvrdenia
 • oznámenie
 • odvolanie
 • potvrdenie
 • vysvetlenie, vyjadrenie
 • odpoveď na výzvu
 • námietka, podnet, sťažnosť 

Postup pri podávaní všeobecného podania:

 • Prihlásený používateľ vo svojej osobnej internetovej zóne v menu zvolí záložku Katalóg formulárov, vyberie si príslušný formulár Všeobecného podania podľa toho, aký dokument chce podať na FS.
 • Pri vyplňovaní všeobecného podania je potrebné postupne vyplňovať všetky položky. Položky, ktoré musia byť povinne vyplnené sú označené hviezdičkou.
 • Ak subjekt pridáva dokument alebo prílohu, je potrebné, aby bolo vo formulári vyznačené, že dokument alebo príloha je súčasťou podania, následne je potrebné dokument skontrolovať tlačidlom „kontrolovať“ v ľavej časti dokumentu, priložiť dokument alebo prílohu cez tlačidlo „Prílohy“ a odoslať.

Upozornenie:

 1. Pri vypisovaní všeobecného podania je potrebné povinne vyplniť položky, ktoré sú označené červenou hviezdičkou.
 2. Pri zadávaní rodného čísla /nepovinný údaj/ je nevyhnutné zadať lomítko.
 3. Ak daňový subjekt potrebuje napr. potvrdenie o stave osobného účtu za všetky dane, stačí, keď si vyberie v časti „Agenda“ jeden / ktorýkoľvek druh dane, t.j. podá len jedno všeobecné podanie, kde v časti „Text podania“ resp. v priloženom dokumente uvedie, že žiada o potvrdenie za všetky druhy daní. Pri posudzovaní žiadosti je dôležitý text podania.
 4. Vypĺňanie všeobecného podania je podrobne popísané v poučeniach o všeobecných podaniach.

Formulár Všeobecného podania pre podávanie účtovných dokumentov podľa typu účtovnej jednotky sa momentálne do katalógu elektronických dokumentov dopracováva. Účtovné dokumenty, ktoré je daňový subjekt povinný doručiť na finančnú správu (daňový úrad) je možné v súčasnosti odoslať prostredníctvom elektronického formulára všeobecného podania DAN_VSE, ktorý je v osobnej internetovej zóne daňového subjektu v katalógu elektronických formulárov zaradený v časti Správa daní – DAN_VSE. nej internetovej zóne daňového subjektu v katalógu elektronických formulárov zaradený v časti Správa daní – DAN_VSE. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: