Stratégia & Financovanie | Podnikanie

Využitie Open Data v podnikaní na Slovensku

Možnosti využitia verejných registrov a databáz na získanie užitočných informácií pre riadenie podniku

Verejne dostupné registre a databázy na Slovensku ponúkajú zaujímavé možnosti, ako získať užitočné informácie pre finančné riadenie, riadenie rizík alebo obchodné a marketingové aktivity. Firmy najčastejšie používajú tieto zdroje ad-hoc pre individuálne prípady, napr. preverenie finančného zdravia obchodného partnera. Mnohé registre, ako register účtovných závierok, obchodný register, obchodný vestník alebo registre Štatistického úradu však ponúkajú špeciálne rozhranie, ktoré umožňuje stiahnuť a spracovať všetky dáta v hromadnej podobe (otvorené dáta – open data) a vytiahnuť z nich relevantné informácie.

Možnosti, ktoré otvorené dáta na Slovensku ponúkajú, predstavil na seminári Technology for Finance organizovanom ACCA 14. októbra v Bratislave Filip Glasa zo spoločnosti FinStat.

Ako príklad spojenia rôznych zdrojov dát pán Glasa uviedol preverenie štatutárov spoločností. Ak chce napríklad firma preveriť kredibilitu konkrétnej osoby ako potenciálneho obchodného partnera alebo ako kandidáta na riadiacu pozíciu, spojenie informácií z registra účtovných závierok, obchodného vestníka (súdne rozhodnutia) a obchodného registra môže vytvoriť komplexnejší obraz o finančnej výkonnosti podnikov, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach a platobných rozkazoch, ktoré sú na túto osobu napojené.

Slovensko je spolu s Veľkou Britániou jedinou krajinou v EÚ, ktorá prevádzkuje elektronický register účtovných závierok. Ako mladý projekt má svoje obmedzenia a nedostatky – účtovné závierky sa doň dostávajú stále s niekoľko mesačným oneskorením, IFRS závierky a poznámky k výkazom nie sú dostupné v štruktúrovanej podobne (len ako pdf), a závierky za roky 2009 – 2012 neobsahujú poznámky. Napriek tomu register výrazne zvyšuje transparentnosť podnikania a spracované výstupy poskytujú vďaka veľkej vzorke široké možnosti uplatnenia. Napríklad:

 • Analýza investičných zámerov: porovnanie, či predpoklady použité v plánovanom projekte zodpovedajú finančným ukazovateľom v danom odvetví alebo regióne
 • Analýza zákazníkov: spojenie interných dát o zákazníkoch s ich finančnými výkazmi (rast, ziskovosť, zadlženie, likvidita) a s ďalšími zdrojmi (viď nižšie) pre vyhodnotenie ich kreditného rizika a obchodného potenciálu
 • Analýza trhu: rast tržieb v jednotlivých regiónoch na Slovensku
 • Benchmarking: veľký počet podnikov, ktoré odovzdávajú účtovnú závierku, poskytuje relevantnú vzorku pre benchmarking finančných ukazovateľov
 • Produktivita a počet zamestnancov: napriek tomu, že poznámky k výkazom sú v registri účtovných závierok dostupné iba vo formáte pdf, FinStat pomocou matematicko-štatistického algoritmu rozpoznávania vzorov zistil presné počty zamestnancov a trojročný trend u 73 tisíc spoločností, ktoré jeho klient využil na zistenie produktivity a priemerných osobných nákladov 

Ďalšie zdroje dát ponúkajú ďalšie možnosti:

 • Aktivita konkurencie: počet pracovných ponúk na job portáloch indikuje rozširovanie aktivít, registrácia ochranných známok pripravovaný nový produkt, registrácia novej web domény nový projekt
 • Kombinácia účtovných závierok s inými zdrojmi dát: FinStat spojil dáta z finančných výkazov poskytovateľov webhostingových služieb s počtom nimi registrovaných internetových domén, z čoho vypočítal priemerné výnosy a zisk na jednu doménu a predikciu výnosov v ďalších rokoch u každého poskytovateľa na základe trendu v prírastku a úbytku domén
 • Budovanie vzťahu a spoznávanie spotrebiteľov: ako sú naše produkty a produkty konkurencie vnímané na Facebooku, Twitteri a ďalších portáloch (Porada.sk, komunitné portály atď.)?

Filip Glasa upozorňuje, že hoci je možné otvorené dáta relatívne ľahko získať, s ich následným spracovaním a čistením je stále veľa práce, nakoľko mnohé z verejných registrov na Slovensku obsahujú nepresné alebo neštruktúrované dáta. Sprevádzkovanie algoritmu na automatické spracovanie údajov z jedného registra tak môže trvať aj niekoľko mesiacov.  FinStat ponúka už spracované datasety, napr. vyše 160 tisíc účtovných závierok za rok 2013 v štruktúrovanej podobe v rôznych dátových formátoch (JSON, XML, CSV, API), ktoré je možné importovať do CRM, ERP, credit risk alebo business intelligence aplikácií.

Dobrou správou je, že na Slovensku sa pripravujú ďalšie verejné registre, ktoré možnosti využitia otvorených dát rozšíria.

 • Od 1. júla 2016 má byť sprevádzkovaný centrálny register exekúcií, ktorý bude spravovať Slovenská komora exekútorov a z ktorého sa budú dať zistiť prebiehajúce neskončené exekúcie dlžníkov vrátane vymáhaného nároku.
 • Nedávno schválená novela zákona o dani z príjmov zavádza verejný register daňových subjektov, ktoré využijú novo zavedený daňový odpočet na výskum a vývoj. Register bude na svojej webovej stránke prevádzkovať Finančná správa a bude obsahovať aj určité informácie o projektoch výskumu a vývoja jednotlivých podnikateľov (dátum začiatku, ciele).
 • Nedávno bol spustený elektronický kontraktačný systém pre verené obstarávanie, z ktorého možno vidieť aktivitu a cenové ponuky dodávateľov.
 • Poslednou novelou Obchodného zákonníka sa má zaviesť register diskvalifikácií (osôb, ktorým súd zakázal vykonávať funkciu štatutára alebo riadiacu funkciu), tento register však nebude verejný.

Medzi už existujúce využiteľné zdroje dát patria:

Program ďalších seminárov zo série Technology for Finance, ktoré usporiada organizácia ACCA, nájdete tu . 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: