Controlling & Finančná analýza | Investície

Rýchla návratnosť investície automaticky neznamená dobrú investíciu

Vyhodnocovanie investícií pomocou doby návratnosti môže zavádzať. Hodí sa skôr na prvotný skríning projektov a je potrebné ju doplniť o spoľahlivejšie metódy, ako NPV.

Ukazovateľ doby návratnosti investície (investment payback) patrí k najpopulárnejším spôsobom vyhodnocovania investícií. Jeho vypovedacia schopnosť je však výrazne obmedzená, môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam, a to tak pri posudzovaní individuálnych investícií, ako aj pri výbere z alternatívnych projektov. Mal by sa preto používať skôr ako nástroj na prvotné posúdenie, či má investícia význam,  a následne doplniť o metódu čistej súčasnej hodnoty (NPV) a vnútornej miery výnosnosti (IRR).

Nedostatky metódy doby návratnosti môžeme vysvetliť na zjednodušenom príklade.

Vedenie firmy zvažuje, že uvedie na trh novú variantu produktu. Počiatočné náklady súvisia s úpravou výrobných technológií, investíciou do marketingu a nového balenia, a do zalistovacích poplatkov v maloobchodných sieťach. Spolu predstavujú 500 tis. EUR. Marketing očakáva najsilnejší predaj v prvom a druhom roku po uvedení, neskôr konkurencia zareaguje a predaje výrazne klesnú.

Výroba navrhuje investíciu do novej baliacej linky, ktorá zníži náklady na opravy a údržbu existujúcich starších technológií a časté prestoje vo výrobe, skráti čas balenia o 30%, zníži spotrebu energie, kvalitnejším balením zníži mieru reklamácií, a ušetrí dve pracovné miesta. Investícia je vyššia – 540 tis. EUR. Linku je možné používať na balenie väčšiny produktov firmy. Ročné úspory pri očakávaných objemoch  predaja dosiahnu maximum 280 tis. EUR, doba životnosti sa odhaduje na 7 rokov a trhová cena pri jej odpredaji na 40 tis. EUR.

Firma má obmedzené zdroje a nemôže si dovoliť obidva projekty.

Pri týchto predpokladoch je doba návratnosti investície do nového produktu 14 mesiacov, ale doba návratnosti novej technológie až 25 mesiacov.

Doba návratnosti má tieto vážne nedostatky:

  • Ignoruje peňažné toky, ktoré plynú po momente dosiahnutia návratnosti. Investícia do nového produktu prinesie rýchlu návratnosť počas prvých dvoch rokov, v ďalších rokoch je však jej ekonomický prínos zanedbateľný. Naopak, výroba bude benefitovať z novej technológie ešte ďalších 5 rokov, v ktorých ušetrí 1 280 tis. EUR. Doba návratnosti nevyhodnocuje projekt ako celok, ale iba prvú časť jeho časového úseku. Okrem toho sú mnohé investície spojené s výdavkami v neskorších fázach (napr. povinnosť odkupu prenajímaného majetku pri leasingu), ktoré doba návratnosti nezohľadní.
  • Ignoruje časovú hodnotu peňazí. Peňažné toky očakávané za niekoľko rokov majú nižšiu súčasnú hodnotu, a je potrebné ich diskontovať.
  • Riziko projektu. Úspech nového produktu a dodatočný cashflow, ktorý má vygenerovať, nesie väčšiu mieru rizika, ako úspory vo výrobe, pretože nová technológia je použiteľná aj na výrobu ostatných produktov spoločnosti. Uvedené riziko možno zohľadniť v odlišnej diskontnej sadzbe pri výpočte čistej súčasnej hodnoty, doba návratnosti však tento faktor nezohľadňuje.
  • Podvedome vedie manažment k uprednostňovaniu krátkodobých ziskov a na jej základe môžu byť zamietnuté dôležité rozvojové investície, ktoré prinesú dlhodobé zvýšenie hodnoty firmy.  Táto predpojatosť má však aj svoje výhody, viď nižšie.

Ak by sme oba projekty vyhodnotili pomocou metódy čistej súčasnej hodnoty a peňažné toky diskontovali diskontnou sadzbou (WACC) na úrovni 13%, ukázalo by sa, že technológia prinesie o 210 tis. EUR (50%) vyššie zhodnotenie, ako investícia do nového produktu. Ak by sme v diskontnej sadzbe zohľadnili rozdielnu mieru rizika oboch projektov, povedzme s rozdielom 2%, tak je rozdiel v čistej súčasnej hodnote 273 tis. EUR (70%)..

Výhodou metódy doby návratnosti je však jej jednoduchosť a fakt, že uprednostňuje projekty, ktoré prinášajú cashflow najrýchlejšie a tým zmenšuje súvisiace riziká – čím dlhšia je doba návratnosti, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa niečo stane a plánované výsledky sa nenaplnia. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: