Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Poistenie pohľadávok z obchodného styku

Ako funguje poistenie pohľadávok, v ktorých situáciách má význam, benefity, náklady a nevýhody

Finančnú výhodnosť poistenia pohľadávok možno „cez palce“ prepočítať porovnaním vlastných nákladov na nedobytné pohľadávky s nákladmi poistenia (tu). Historické náklady na nedobytné pohľadávky však nie sú vždy spoľahlivým indikátorom budúceho rizika, pretože platobná disciplína odberateľov sa môže neočakávane zmeniť v priebehu niekoľkých mesiacov.  

Poistenie pohľadávok môže byť vhodným nástrojom, či už samostatne alebo v kombinácií s inými opatreniami na riadenia kreditného rizika napríklad v nasledovných situáciách:

 • Napätý cashflow, pri ktorom by výpadok v príjmoch mohol ohroziť chod spoločnosti
 • Obchodovanie s menšími súkromnými / rodinnými firmami. Napríklad český výrobca liehovín Stock Plzeň-Božkov využíva poistenie pri predaji všetkým regionálnym distribútorom, u ktorých je často náročné získať informácie o ich finančnej situácii a kvalite riadenia
 • Vysoká koncentrácia zákazníkov, t.j. závislosť na malom počte odberateľov alebo zákaziek
 • Vstup na exportné trhy, s ktorými firma nemá skúsenosti alebo sú rizikovejšie, vysoký podiel exportu na tržbách
 • Firma realizuje dodávky s dlhou dobou splatnosti (napr. investičné celky) alebo dlhodobé zmluvy, počas ktorých môže dôjsť k zhoršeniu finančnej situácie odberateľa
 • Zhoršenie situácie na krízou postihnutých trhoch, ako je dnes v Európe stavebníctvo, výroba a spracovanie ocele a kovov či textilné odvetvie, na ktorých však chce firma z rôznych dôvodov naďalej zostať pôsobiť
 • Nedostatok vlastných zdrojov na účinné riadenie kreditného rizika

Uzatváranie poistenia

Podmienky poistenia pohľadávok upravuje rámcová zmluva s poisťovacou spoločnosťou, ktorá definuje predmet poistenia, poistnú sadzbu, výšku poistného krytia resp. spoluúčasti, maximálnu splatnosť poistených pohľadávok, podmienky odškodnenia a iné ustanovenia a podmienky spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami. Poisťovne zvyčajne vyžadujú, aby si klient poistil celé alebo väčšiu časť portfólia odberateľov, nielen najproblematickejších dlžníkov, resp. klienta motivujú poistiť väčšiu časť tržieb relatívne nižšou výškou poistného.

Poisťovňa na základe žiadosti od klienta stanoví úverový resp. kreditný limit na jednotlivých odberateľov vychádzajúc z vlastných informácií, ktoré má k dispozícii. Napríklad poisťovňa Coface má vďaka medzinárodnému pôsobeniu informácie o ekonomickej kondícii viac ako 62 miliónov spoločností vo svete, z toho 12 miliónov v strednej a východnej Európe.

Úverový resp. kreditný limit zároveň predstavuje poisťovňou odporúčanú bezpečnú úroveň obchodovania s daným odberateľom.

Pri určovaní bonity odberateľov poisťovňa vychádza z finančných výkazov a obchodných informácií, ktoré jej jednotlivé spoločnosti poskytujú, z verejne dostupných zdrojov (databázy neplatičov a pod.), z informácií, ktoré získa z trhu  (napr. od iných dodávateľov v prípadoch omeškania). Zohľadňuje tiež rating krajiny a odvetvia odberateľa. Výsledné hodnotenie odzrkadľuje riziko platobnej neschopnosti odberateľa v určitom období, zvyčajne v nasledujúcich 12 mesiacoch.

Čas potrebný na vyhodnotenia bonity odberateľov až po uzatvorenie poistnej zmluvy závisí od ich počtu, sídla a od toho, či ich už poisťovňa má zmapovaných vo svojej databáze. Napr. poisťovňa Coface vie vyhodnotiť tuzemských aj zahraničných odberateľov v priebehu dvoch dní. Niektoré poisťovne ponúkajú ako extra službu možnosť poistiť pohľadávky aj nad stanovený limit, napr. ak sa jedná o lukratívnu ale rizikovú zákazku, v takom prípade sa však cena stanovuje individuálne.

Ako určuje poisťovňa cenu poistenia

Pri výpočte poistného poisťovňa vychádza z bonity odvetvia, veľkosti obratu a poistiteľného portfólia, ratingu krajín odberateľov, a samozrejme bonity hlavných  odberateľov. Výšku poistného ovplyvňuje aj historická výška nedobytných pohľadávok klienta.

Cena poistenia sa zvyčajne pohybuje v desatinách percenta predpokladaného obratu a zvyčajne klesá s veľkosťou obratu a počtom dlžníkov vďaka efektu diverzifikácie rizika, hoci to tak nemusí byť vždy– záleží aj od odvetvia alebo historického vývoja platobnej disciplíny.  

Výška poistného sa zvyčajne stanovuje na jeden rok, počas ktorého ho poisťovňa nemôže jednostranne zmeniť.

Poistné plnenie

Ak dôjde k omeškaniu platieb, poistená firma je podľa zmluvy povinná vznik pohľadávky po splatnosti v stanovenej lehote (napr. 60 dní od splatnosti) poisťovni nahlásiť. „Niektorí klienti ju ohlasujú hneď, iní preferujú kontaktovanie odberateľa poisťovňou až po internom kontaktovaní odberateľa,“ vysvetľuje prípady z praxe country manažérka Coface Slovensko Lucia Dobos.

Po nahlásení poisťovňa pristúpi  k vymáhaniu pohľadávky.  Môže sa jednať o platobnú nevôľu alebo platobnú neschopnosť. V prípade platobnej nevôle sa poisťovňa skontaktuje s dlžníkom a snaží sa zistiť dôvody neplatenia, najmä či sa jedná o skutočné finančné problémy dlžníka, alebo problémy spojené s reklamáciou / obchodným sporom (čo má vplyv na plnenie – viď nižšie).

Proces vymáhania pohľadávky až po poistné plnenie trvá štandardne 4 - 5 mesiacov od dátumu nahlásenia a ak je neúspešné, klient obdrží odškodnenie vo výške dohodnutého poistného krytia, ktoré sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 75% - 90% z nominálnej hodnoty pohľadávky (t.j. mínus dohodnutá spoluúčasť), alebo do výšky úverového resp. kreditného limitu.

V prípade platobnej neschopnosti dlžníka poisťovňa nečaká 5 mesiacov, ale klienta odškodní v dohodnutej lehote (napr. 30 dní) po vyhlásení konkurzu, resp. reštrukturalizácie. Výhodou poistenia je, že v týchto prípadoch poisťovňa znáša aj  náklady spojené s vymáhaním a súdne trovy. Poisťovňa na základe informácií  o dlžníkovi tiež vyhodnotí, či má zmysel začať súdne konanie, alebo či by súdne náklady prevýšili predpokladaný výnos z obchodného prípadu.

Výluky z poistenia a obchodné spory

Dôležité je si uvedomiť, že poisťovne za dôvod na plnenie nepovažujú obchodné spory alebo oprávnené reklamácie zo strany dlžníka (súlad so zmluvou, kvalita, cena, dodanie a pod). Práve tie sú často jedným zo spôsobov, ako sa dlžníci, ktorí sa dostanú do finančných problémov, snažia oddialiť platby. Podľa Lucie Dobos v prípade spornej pohľadávky poisťovňa pozastaví poistné plnenie do jeho vyriešenia alebo uznania záväzku zo strany dlžníka, v prípade vyriešenia sporu alebo reklamácie v prospech poisteného poisťovňa poistné plnenie vypláca.

Poistenie kryje iba komerčné riziká spojené s odberateľom (t.j. dôvody na jeho strane), a niektoré situácie nie sú poistením kryté, ako napr. vojnové konflikty alebo devízové obmedzenia uvalené zo strany štátnych orgánov. Poisťovne tiež zvyčajne nepoisťujú pohľadávky voči štátnym orgánom a úradom (napr. Eximbanka však niektoré z vyššie uvedených rizík poisťuje).

Výhody poistenia pohľadávok

Poistenie umožňuje vstupovať do obchodného vzťahu s odberateľmi, s ktorými klient nemá skúsenosti alebo o nich nevie získať informácie (napr. v zahraničí), alebo u ktorých by miera rizika viedla k vzdaniu sa obchodu.  Poisťovňa tak na jednej strane môže znížiť riziko obchodného prípadu, na druhej strane klienta včas upozorní, ak je potenciálny obchodný partner rizikový.

Podľa Lucie Dobos je však hlavným prínosom poistenia pohľadávok zabezpečenie kontinuity podnikania v prípade, keď firme zákazníci neočakávane prestanú platiť. V celosvetovom meradle je pätina bankrotov zapríčinená nedobytnosťou pohľadávok.

Keďže poisťovňa kontinuálne monitoruje bonitu a platobnú disciplínu dlžníka, v prípade zvýšenia rizika informuje klienta o zmene poistného limitu a o dôvodoch, ktoré k zmene viedli. O problémoch je často informovaná skôr, ako sa o nich dozvie klient, ktorý je tak včas upozornený na vyššie riziko.  

Poistenie tak do určitej miery eliminuje potrebu vlastného hodnotenia kreditného rizika a kreditných limitov.

Výhodou poisťovní je tiež ich sieť kancelárií v zahraničí, znalosť lokálneho právneho a obchodného prostredia a tým lepší dosah na dlžníka a efektívnejšie vymáhanie, ako dokáže v mnohých prípadoch zabezpečiť dodávateľ. Poisťovne v prípade neplnenia plne preberajú celý proces vymáhania.

Poistenie tiež uľahčuje prístup k financovaniu pohľadávok formou faktoringu a prevádzkových bankových úverov, keď poisťovňa umožňuje vinkuláciu plnenia v prospech finančnej inštitúcie, čo umožní znížiť náklady alebo zvýšiť objem financovania.

Čo si treba pri poistení pohľadávok uvedomiť

 • Niektorí odberatelia schovávajú svoju platobnú neschopnosť za fiktívne argumenty a rozporujú dodávky, aby oddialili platbu (súlad so zmluvou, kvalita, úplnosť, podmienky dodania a pod.). V takých prípadoch poisťovňa pozastavuje plnenie do urovnania obchodného sporu.  
 • Stanovený úverový resp. kreditný limit  na jednotlivých odberateľov nemusí postačovať
 • Poistný limit na jednotlivých odberateľov sa môže v priebehu poistného obdobia meniť v závislosti od ich ekonomickej stability
 • Potreba poistenia celého alebo väčšej časti portfólia, nielen rizikovejších odberateľov, príp. poisťovňa odmietne poistiť najrizikovejších odberateľov, ktorých má klient najväčší záujem poistiť
 • Spoluúčasť, ktorá sa pohybuje okolo 15%
 • Výluky z poistenia, ktoré je potrebné dôkladne pochopiť pred uzatvorením zmluvy
 • Nesplnenie niektorých podmienok poistnej zmluvy môže viesť k zamietnutiu plnenia zo strany poisťovne, napr. oneskorené nahlásenie alebo neuvedenie dôležitých informácií (hoci neúmyselné) a pod. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: