Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Podvodné konania v procese nákupu 2/2

V druhej časti článku na tému podvodov v oblasti nákupu uvádzame príklady podvodných konaní, ku ktorým dochádza pri hodnotení a výbere dodávateľa, a vo fáze dodávky a fakturácie predmetu obstarania.

Súvisiaci článok: Podvodné konania v procese nákupu 1/2

1.  Hodnotenie prijatých ponúk a určenie víťaza

Neoprávnené vylúčenie dodávateľa – jedným z ďalších spôsobov, ako získať pre výberové konanie dostatočný počet  ponúk (stanovený internou smernicou) a zároveň zabezpečiť udelenie kontraktu preferovanému dodávateľovi, je vylúčenie ponuky dodávateľa z ďalšieho hodnotenia. V takýchto prípadoch ide buď o neopodstatnený dôvod alebo dôsledok  neúplných informácií poskytnutých obstarávateľom, resp. dodatočných zmien v špecifikácii počas hodnotenia ponúk. Napríklad obstarávateľ zadefinuje v dopyte predmet obstarávania všeobecne s tým, že v rámci vyhodnotenia ponúk výberová komisia rozhodne o bližšej špecifikácii predmetu a vylúčení niektorých ponúk z dôvodu nesplnenia špecifikácie.

Preto vždy vyžadujte od členov výberovej komisie, aby  v dokumentácii k výberovému konaniu detailne uviedla dôvod vylúčenia ponuky. Zároveň by mal byť dotknutý dodávateľ preukázateľne informovaný o vylúčení resp. nehodnotení  ponuky. 

2.  Dodávka a fakturácia

Pokiaľ ide o fázu dodávky a fakturáciu, opäť existuje viacero schém k získaniu neoprávnenej výhody.

Dodávka nižšej kvality – uzavretie zmluvy so spoločnosťou, ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu nemusí v konečnom dôsledku viesť k najvýhodnejšiemu nákupu. Napríklad, v prípade, ak je predmet definovaný v zmluve príliš všeobecne alebo ak uzatvorená zmluva nekorešponduje so špecifikáciou určenou v rámci výberového konania, dodávateľ môže dodať predmet obstarávania v nižšej kvalite a tak si kompenzovať nižšiu cenu.

Fakturácia rôznych hodinových sadzieb – pokiaľ obstarávateľ nakupuje viacero služieb od toho istého dodávateľa (napr. IT služby), neetický dodávateľ môže využiť túto situáciu vo svoj prospech fakturáciou vyššej hodinovej sadzby za prácu vykonanú menej kvalifikovanými pracovníkmi , resp. sadzbou určenou pre pracovníkov s vyššou kvalifikáciou (junior vs. senior špecialista a pod.).

V zmluve preto zadefinujte obstarávané služby do kategórií podľa hodinovej sadzby a prislúchajúcej minimálnej kvalifikácie. Vyžadujte fakturáciu podľa druhu prevedenej práce a zabezpečte, aby bola vykonaná zamestnancom spĺňajúcim minimálnu alebo vyššiu požadovanú kvalifikáciu. 

Nadhodnotená, fiktívna a duplicitná fakturácia – jeden z ďalších spôsobov získania neoprávnenej výhody  spočíva v nadhodnotení odpracovaného času  dodaného materiálu alebo fakturácii bez skutočného plnenia. Na podobnom princípe funguje aj duplicitná fakturácia, kedy dodávateľ vyfakturuje službu jedného zamestnanca v rámci dvoch osobitných projektov realizovaných u obstarávateľa alebo „dodá“ jeden a ten istý materiál v rámci dvoch zákaziek.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: