Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Hodnotenie a rating dodávateľov – príklad z praxe

Program ratingu dodávateľov pomáha spoločnosti vyrábajúcej priemyselné technológie identifikovať tých najlepších dodávateľov, zlepšovať ich výkonnosť a deliť sa s nimi o dosiahnuté výsledky a nové obchodné príležitosti

Cieľom ratingových schém dodávateľov – „supplier scorecards“ je objektívnym spôsobom vyhodnocovať vybrané výkonnostné kritériá a s dodávateľmi v prospech oboch strán pracovať na ich zlepšovaní. Rating firme poskytne informácie o tom, do akej miery dodávateľ spĺňa jej požiadavky a ako si vedie v porovnaní s inými dodávateľmi. Často je vstupom pre rozhodovanie o tom, s ktorým dodávateľom bude firma v budúcnosti spolupracovať a ktorému poskytne nové obchodné príležitosti.

V tomto článku vysvetlíme fungovanie dodávateľského ratingu na príklade reálnej veľkej medzinárodnej spoločnosti ABC (názov z dôvodov dôvernosti neuverejnený), ktorá pôsobí v odvetví výroby priemyselných systémov a zariadení, v nasledujúcom prinesieme odporúčania a osvedčené postupy, ako takýto program implementovať.

S cieľom pracovať iba s tými najlepšími dodávateľmi a ďalej zvyšovať ich výkonnosť zaviedla spoločnosť ABC systém ratingu dodávateľov. Na jeho základe sleduje výkonnosť vybranej skupiny dodávateľov komponentov, ktorí sú kritickí pre jej dodávateľský a výrobný reťazec. Tých najlepších odmeňuje novými kontraktmi a spoluprácou pri nových projektoch (napr. vývoj nových produktov), tých najhorších zaraďuje na zoznam neželaných dodávateľov.

Ratingový systém pozostáva z piatich hodnotených oblastí:

  1. Včasnosť dodávok.
  2. Doba dodania.
  3. Kvalita dodaných produktov.
  4. Nákupná cena a dosiahnuté úspory.
  5. Doba splatnosti faktúr.

Pre každú oblasť je dohodnutý konkrétny kvantitatívny ukazovateľ a dodávateľ môže získať za každý z nich maximálne 20 bodov, t.j. celkovo maximálne 100 bodov. Hodnotenie sa robí každý mesiac a všetci dodávatelia zahrnutí do tohto programu dostávajú výsledky za aktuálny mesiac plus kumulatívne od začiatku roka. Môžu tak priebežne pracovať na zlepšovaní svojej výkonnosti.

Dodávatelia, ktorí kontinuálne dosahujú skóre 71 bodov a vyššie, sa stanú preferovanými dodávateľmi, ktorým spoločnosť ponúka nové obchodné príležitosti. Skóre 30 a menej bodov umiestni dodávateľa na čiernu listinu, a firma preň začne hľadať alternatívneho obchodného partnera.

1.  Včasnosť dodávok

Pre meranie včasnosti dodávok používa spoločnosť ukazovateľ On Time To Request – „OTTR“. Ten vyhodnocuje, aký podiel objednaných komponentov bol dodaný včas vzhľadom k dátumu uvedenému na objednávke. Dodávka je splnená včas, ak je dodaná buď k tomuto dátumu, alebo maximálne 5 dní pred týmto dátumom (t.j. päť dňové časové okno).

Pri výpočte OTTR používa spoločnosť vzorec počet položiek dodaných včas / celkový počet objednaných položiek x 100. Plný počet dvadsiatich bodov získajú dodávatelia s včasnosťou dodávok 98% až 100%. Za 95% - 98% OTTR dostanú 17 bodov, a OTTRnižší ako 80% už prinesie 6 a menej bodov, čo je kritický výsledok (6 bodov v každej sledovanej oblasti = 30 bodov = čierna listina).

2.  Doba dodania

Doba dodania je počet dní, ktoré dodávateľ potrebuje na splnenie objednávky od dátumu jej prijatia do dátumu doručenia tovaru do skladu spoločnosti. Dohodnutá doba dodania sa zaznamenáva pri každej objednávke v systéme SAP. Ukazovateľ Lead Time Score „LTS“ sa vypočíta ako vážený priemer lehôt dodania pre všetky objednávky za dané obdobie, pričom váhou je peňažná hodnota objednávky. Tento ukazovateľ nezávisí od skutočnej, ale dohodnutej doby dodania (skutočný termín dodania sleduje predchádzajúci ukazovateľ OTTR).

Vzorec pre výpočet LTS je ∑ (hodnota objednávky x doba dodania) / celková hodnota objednávok, kde ∑ predstavuje sumu všetkých objednávok. 20 bodov získajú dodávatelia s LTS rovným alebo menším ako 5 dní, kritické skóre 6 bodov znamená LTS s hodnotou 16 a viac dní.

3.  Kvalita

Kvalitu meria spoločnosť pomocou ukazovateľa Parts Per Million „PPM“, ktorý vyjadruje počet chybných kusov na 1 milión objednaných kusov. Pod chybným sa rozumie produkt, ktorý nezodpovedá dohodnutej špecifikácii.

Vzorec pre výpočet je počet chybných kusov / celkový počet dodaných kusov x 1 000 000. Na dosiahnutie 20 bodov je potrebných 100 alebo menej chybných kusov na jeden milión (t.j. 0,01% chybovosť).  Za 1 000 chybných kusov (0,1%) je už skóre iba 12 bodov.

4.  Nákupná cena  a dosiahnuté úspory

Nákladovú efektívnosť meria spoločnosť pomocou ukazovateľa Part Price Variance „PPV“, ktorý vyjadruje medziročné zníženie jednotkovej nákupnej ceny. Pre každú  nakupovanú položku sa na konci roku s dodávateľom dohodne základná plánovaná cena, voči ktorej sa v nasledujúcom roku porovnávajú nákupné ceny zo všetkých objednávok. S každým dodávateľom je dohodnutý cieľový ročný plán úspor, vyjadrený v peňažných jednotkách. Dodávatelia dostávajú body za to, do akej miery sa im vo forme znížených jednotkových cien darí dohodnutý plán uspor dodržať. Za 95% a vyššie splnenie plánu dostanú 17 – 20 bodov, za splnenie plánu pod 80% dostanú menej ako 6 bodov.

5.  Platobné podmienky

Dodávatelia, ktorí dosiahnu alebo prekročia dobu splatnosti, ktorú od svojich dodávateľov spoločnosť požaduje, dostanú skóre 20 bodov. Ak túto dobu nedosiahnu, nedostanú žiadny bod.

Hodnotenie a práca s dodávateľmi

Spoločnosť zaraďuje dodávateľov na základe celkového skóre do štyroch kategórií:

Ratingový model spoločnosti zodpovedá jeho prevádzkovým okolnostiam a strategickým cieľom – náročný dodávateľský reťazec, just-in-time výroba, vysoká kvalita finálnej produkcie. Dodávatelia presne vedia, čo sa od nich očakáva, vidia, ako sú na tom počas roka a kde sa musia zlepšiť. Pozitívom systému je to, že rating nepoužíva iba ako páku na penalizáciu dodávateľov, ale aj ako nástroj na ich motiváciu a zvyšovanie produktivity celého nákupného dodávateľského reťazca. Najlepší dodávatelia majú možnosť získať nové obchodné príležitosti, a vďaka neustálemu tlaku na zvyšovanie internej efektívnosti si zabezpečujú vyššiu konkurencieschopnosť na trhu. 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: