Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Hodnotenie a rating dodávateľov (4) – príklad výrobnej spoločnosti

Ratingový systém dodávateľov, ktorý používa výrobca FMCG produktov

Spoločnosť ABC je vyrába spotrebiteľské výrobky pre domáce použitie. Na riadenie vzťahov s dodávateľmi používa komplexný program, ktorý zahŕňa aj segmentáciu a hodnotenie dodávateľov, pričom hodnotí nasledovné kvantitatívne kritériá:

 • Počet bezchybne zrealizovaných dodávok
  • Kvalita
  • Včasnosť dodania
  • Dodané množstvo
  • Chybovosť fakturácie
 • Doba dodania
 • Nákupná cena

a nasledovné kvalitatívne kritériá:

 • Kvalita servisu
 • Technologické zázemie

Bezchybné dodávky

Pri hodnotení dodávok posudzuje spoločnosť štyri parametre: kvalitu, včasnosť dodania, dodané vs objednané množstvo, a počet chybných faktúr. Ak pri realizácii niektorej dodávky zaznamená problém v niektorej z týchto oblastí, klasifikuje ju ako chybnú dodávku. U dodávateľa potom sleduje podiel bezchybných dodávok, napr. ak pri 2 dodávkach zo 100 zaznamená chybu, dodávateľ získa skóre 98%.

Kvalita

Pri kvalite hodnotí

 • samotné nakupované produkty a materiály - či zodpovedajú dohodnutej špecifikácii,
 • ostatné parametre týkajúce sa fyzickej dodávky: chýbajúce alebo chybné dodacie listy, certifikáty alebo iné dokumenty, nesprávne alebo poškodené palety, nesprávne označenie alebo balenie produktov a pod.

Pre jednotlivé typy nedostatkov používa faktory závažnosti podľa toho, aký majú dopad, napríklad:

Pri výpočte skóre kvality spoločnosť spočíta všetky chyby a ich váhy a vypočíta skóre od 0 do 100. Ak bolo napríklad pri desiatich objednávkach zaznamenané jedno nesprávne balenie (faktor 0,50) a jedna materiálová šarža musela byť prepracovaná (faktor 4,00), tak súčet faktorov závažnosti bude 4,50 a výsledné skóre bude ((300-(4,5/10-1)*100)/400)*100 =88,75 t.j. 88,8%.

Včasnosť dodania

Pri sledovaní včasnosti dodania spoločnosť sleduje, či dodávatelia dodali tovar / materiál buď v dátume, ktorý je uvedený na objednávke akceptovanej dodávateľom, alebo max. 3 dni pred týmto dátumom. Ak je materiál dodaný po termíne alebo skôr ako 3 dni pred termínom dodania, spoločnosť to považuje za nesplnenie termínu dodania.

Skoršie dodanie (3 dni a viac) penalizuje z toho dôvodu, že mu vznikajú náklady súvisiace so skladovaním a obmedzujú skladové kapacity vo výrobných závodoch.

Dodané množstvo

Pri hodnotení dodaného množstva používa spoločnosť absolútny ukazovateľ plnenia („fill rate“):

Chybovosť fakturácie

Pri vyhodnocovaní fakturácie od dodávateľa porovnáva spoločnosť ABC informácie z objednávky, príjemky a faktúry a ako chybnú vyhodnotí každú faktúru, ktorá obsahuje nesprávnu cenu, množstvo, kód položky, číslo objednávky, mernú jednotku alebo platobné podmienky. Následne sleduje ako percentuálny ukazovateľ podiel chybných faktúr na celkovom počte prijatých faktúr.  

Spoločnosť sleduje, aký podiel dodávok bol v hodnotenom období zrealizovaný bezchybne. Každá dodávka môže dostať skóre 0% alebo 100%. Problémy s kvalitou dodaného materiálu (nezodpovedá špecifikácii) alebo fyzickou dodávkou (dokumenty, doprava a vykládka, balenie, označovanie produktov atď.) automaticky klasifikujú danú dodávku ako chybnú a dodávateľ za ňu získa skóre 0%. Spoločnosť od dodávateľov očakáva, že ich celkové skóre bude vyššie ako 98%, t.j. podiel dodávok vyhodnotených ako chybných nesmie presiahnuť 2%.  Ak sa tak stane, dodávatelia musia v spolupráci s oddelením kvality spoločnosti vypracovať plán s korektívnymi opatreniami.

Doba dodania

Spoločnosť u každého dodávateľa porovnáva jeho priemernú dohodnutú dobu dodania s priemernou skutočnou dobou dodania.

Ku každej nakupovanej položke je zmluvne dohodnutá doba dodania, ktorú spoločnosť eviduje vo svojom informačnom systéme. Za objednávky uskutočnené v hodnotenom období vypočíta priemernú dohodnutú a skutočnú dobu dodania a z nich zistí odchýlku. Od dodávateľov očakáva, že budú každý rok dobu dodania skracovať.

Nákupná cena

Pri vyhodnocovaní nákladovej stránky vychádza spoločnosť z cien, ktoré s dodávateľmi dohodne na daný rok. Skutočne fakturovanú hodnotu nákupu za obdobie porovná s hodnotou nákupu prepočítanou v týchto plánovaných cenách, a zistí odchýlku. Odchýlku vyhodnocuje ako percentuálny podiel na celkovej hodnote nákupu.

Kvalita servisu a technologické zázemie

Kvalitu dodávateľského servisu vyhodnocuje spoločnosť ako kvalitatívny ukazovateľ. Dodávateľov hodnotia osoby z rôznych oddelení, ktorí s ich dodávkou prichádzajú do styku, pričom hodnotia kvalitu zákazníckeho servisu, obchodných zástupcov, flexibilitu pri prijímaní a realizovaní objednávok, a kontinuálne zlepšovanie.

Podobne aj technologické zázemie dodávateľa sa vyhodnocuje ako kvalitatívny ukazovateľ na základe subjektívnych hodnotení, pričom spoločnosť hodnotí výrobné aktíva a ich možnosti, podporu zo strany dodávateľa pri vývoji nových produktov spoločnosti ABC, prístup k inováciám a ich používanie, a technologické schopnosti.

Tento článok sa páči

2

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: