Controlling & Finančná analýza | Reporting

Ako zvýšiť kvalitu manažérskych výkazov

Manažérske výkazy sú elementárnym nástrojom na riadenie spoločnosti. Napriek tomu často nespĺňajú svoju úlohu a zahlcujú manažment nepotrebným detailom, ktorý nepomáha pri rozhodovaní.

Manažérske výkazy sú často predmetom kritiky zo strany manažmentu: sú preplnené množstvom tabuliek a dát, ktoré nepoukazujú na skutočné problémové oblasti, nevidno z nich historické trendy, chýbajú kľúčové ukazovatele výkonnosti, nehovoria nič o očakávanom vývoji do budúcnosti, nič o externom trhovom prostredí.

Inými slovami, nepomáhajú manažmentu identifikovať problémy a prijímať rozhodnutia. 

Podľa Toma Benderta, partnera spoločnosti Deloitte Consulting, sa manažérske výkazy musia koncentrovať na kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť a hodnotu spoločnosti. Nie je dôležitý rozsah a detail informácií, ale ich relevancia a kvalita.

Prinášame vám niekoľko odporúčaní, ako zlepšiť kvalitu vašich manažérskych výkazov.

Sledujte správne KPI

Definujte kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ktoré sú rozhodujúce pre rast hodnoty vašej firmy. Ak sledujete nesprávne KPI, presúvate pozornosť manažmentu na oblasti, ktoré firme nepomáhajú.

Stanovenie kľúčových KPI by malo byť zodpovednosťou riaditeľa firmy (CEO) a finančného riaditeľa (CFO), a mali by sa odvíjať od dlhodobých strategických cieľov spoločnosti. Dobre nastavené KPI pokrývajú všetky dôležité oblasti riadenia:

  • Historickú výkonnosť (trendy) ako aj budúci vývoj, napr. ukazovatele konverzie predaja (počet objednávok alebo otvorených cenových ponúk a pod.)
  • Nielen finančné, ale aj prevádzkové a kvalitatívne ukazovatele, napr. kvalita dodávateľského servisu, využitie kapacít, miera odpadu alebo poruchovosti strojov vo výrobe, a pod.
  • Operatívne (krátkodobé) aj strategické ukazovatele (napr. ROI)
  • Interné ako aj externé ukazovatele (rast trhu, podiel na trhu, menové kurzy, apod.)

Buďte príkladom

Veľa krát je dôvodom neprehľadných manažérskych výkazov neprehľadné správanie vedenia firmy. Ak CEO sleduje jeden mesiac jednu oblasť a na ďalší mesiac požaduje informácie a opatrenia v inej oblasti, zamestnanci nemajú jasno v tom, čo je pre firmu dôležité.

CEO a CFO by mali svojim správaním zreteľne určovať kľúčové oblasti výkonnosti: konzistentne sledovať vybrané KPI, a stanoviť zodpovednosť a nastaviť motivačné schémy pre ich dosahovanie.

Zosúlaďte KPI s motivačným systémom a rozdelením zodpovednosti

KPI a motivácia zamestnancov musia byť maximálne zosúladené. Ak sú pracovníci obchodného oddelenia odmeňovaní iba na základe objemu predaja, firma bude mať problém dosiahnuť požadovanú ziskovosť jednotlivých produktových kategórií a ciele v dobe obratu pohľadávok.

Nastavenie motivačného systému nie je záležitosťou iba oddelenia ľudských zdrojov. Je to práve úloha CEO a CFO, aby nastavili motivačný systém tak, aby sa celá firma zamerala na dosahovanie zvolených KPI.

Zároveň je dôležité, aby boli pre každý KPI stanovené jasné zodpovednosti tým správnym osobám. Ak zamestnanci nemajú možnosť ovplyvniť svoje KPI, vedie to k frustrácii. Ak sú za všetko zodpovední všetci, nikto nie zodpovedný je za nič. Napríklad ak nie je jasne definované, či za ciele v dosahovaní obratu zásob je zodpovedná výroba, oddelenie plánovania výroby, alebo logistika, nikto sa o výšku zásob nebude starať.

Každý KPI je potrebné rozložiť na faktory, ktoré ho ovplyvňujú, a pre každý z nich definovať zodpovednosť na nižších úrovniach riadenia. Napríklad dobu obratu zásob treba rozdeliť na zásoby nakupovaného materiálu, zásoby vo výrobe, zásoby hotových výrobkov a zásoby náhradných dielov, a za každú oblasť stanoviť zodpovedných ľudí, ktorí majú na výšku zásob vplyv. 


V prípade otázok k problematike manažérskych výkazov môžete kontaktovať Jána Bobockého, senior manažéra na oddelení Auditu, alebo Petra Horovčáka, senior manažéra na oddelení Consultingu spoločnosti Deloitte Slovensko na e-mailových adresách jbobocky@deloittece.com a phorovcak@deloittece.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: