Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Ako byť o krok vpred pred dodávateľmi a nepreplácať (2)

Zohľadnenie zmien v cenách komodít v dodávateľských zmluvách – krok za krokom

predchádzajúcom článku sme popísali, prečo je dôležité dôkladne poznať nákladové pomery dodávateľov a ako je možné tieto informácie využiť vo svoj prospech. V tomto článku prinášame odporúčania spoločnosti efficio, ako v nákupných cenách objektívne zhodnotiť vývoj cien komodít a nastaviť podmienky, ktoré nakupujúcej spoločnosti umožnia maximálne benefitovať z poklesu nákladov a výberu najefektívnejšieho dodávateľa.

Analýza nákladovej štruktúry nakupovaných položiek

Nezostaňte iba pri oslovení rôznych dodávateľov a získaní najvýhodnejšej ponuky. Získajte informácie o nákladovej štruktúre nakupovaného produktu a identifikujte, či má niektorý zo vstupov charakter komodity, alebo podlieha výkyvom cien komodít. Tieto informácie najrýchlejšie získate od svojich existujúcich dodávateľov, ktorí sa ich síce môžu zdráhať poskytnúť, ak si však chcú udržať obchod, informácie vám poskytnú.

Zistite, aká bola historická fluktuácia ceny danej komodity a jej podiel na hodnote produktu. Po porovnaní s vašou nákupnou cenou môžete zistiť, ako dodávatelia vďaka vašej neinformovanosti upravujú cenu tak, ako im to vyhovuje:

Ideálne je, ak nájdete nezávislý trhový index, na ktorý môže byť cena komodity naviazaná, napr. cena na burze alebo indexy, ktoré publikujú odvetvové organizácie. Nezabudnite, že podstatnú časť nákladov môžu tvoriť služby, ako napr. dopravné a logistické náklady, ku ktorým tiež existujú trhové benchmarky. O indexoch vás môžu informovať aj dodávatelia. Príklady indexov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Výber nákupnej stratégie

Ak ste v predchádzajúcom kroku identifikovali, že nezanedbateľná časť nákladov nakupovanej položky závisí od cien komodít, môžete si vybrať jednu z dvoch základných alternatív:

  1. Dlhodobý kontrakt s indexáciou nákupnej ceny na cenu komodity
  2. Spotový (ad-hoc) nákup

To, ktorá alternatíva je vhodnejšia, závisí najmä od nákladov a rizík súvisiacich s renegociáciou zmluvy alebo zmenou dodávateľa. Ak je nákladné, riskantné alebo zdĺhavé zakaždým meniť dodávateľa, vyberte si dlhodobý kontrakt.

Či sa vám dlhodobý kontrakt a indexácia ceny oplatí môžete jednoducho zistiť porovnaním vašich historických nákupných cien s vývojom ceny príslušnej komodity (viď graf vyššie). Takéto porovnanie rýchlo odhalí, do akej miery dodávateľ svoju cenu prispôsobuje zmenám v jeho nákladoch a či na vás neprimerané zarába aj v čase, keď jeho náklady klesajú.

Ak zmena dodávateľa nespôsobuje výraznejšie dodatočné náklady, zdržanie alebo investície, ak je výber dodávateľa málo nákladný (napr. on-line tendre), alebo ak neexistuje spoľahlivý cenový index alebo benchmark, vhodnejším riešením je spotový nákup, t.j. výber dodávateľa pri každom nákupe. Spotová alternatíva je napríklad typická pre nákup ovocia a zeleniny alebo mäsa.

Príprava tendra a tendrových podkladov

Dobre pripravený a štruktúrovaný tender nielenže zefektívni celý proces, ale zároveň vyšle dodávateľom signál, že kupujúci je sofistikovaný a umožní mu celý nákupný proces dobre kontrolovať.

V prípade, ak chcete uzavrieť dlhodobú zmluvu s cenovou indexáciou, tendrová dokumentácia by mala obsahovať nasledovné požiadavky:

  • Podiel komoditných komponentov na celkovej nákladovej štruktúre produktu. Táto informácia vám umožní porovnať nákladovú efektívnosť jednotlivých dodávateľov (podiel materiálových vstupov vs podiel ostatných nákladov na spracovanie a dodanie), identifikovať dodávateľov, ktorých nákladová štruktúra výrazne vybočuje z priemeru, a samozrejme váhu (podiel na celkovej nákupnej cene), na ktorú bude naviazaná cenová indexácia.
  • Index, voči ktorému dodávatelia navrhujú naviazať indexáciu nákupnej ceny. Ak niektorý dodávateľ neuvedie žiadny benchmark, je na mieste opatrnosť, pretože každý dodávateľ by mal byť schopný porovnávať svoje náklady a nákupné ceny s trhovým benchmarkom.
  • Navrhované časové obdobie, po ktorom sa bude dohodnutá cena prehodnocovať na základe vývoja cenového indexu. Niektorí dodávatelia budú ochotní podstúpiť väčšie riziko a cenu prehodnocovať s menšou frekvenciou, iní budú chcieť prehodnocovať ceny častejšie.
  • Akceptovateľnú odchýlku trhového indexu od poslednej dohodnutej ceny, v rámci ktorej nie je potrebné upravovať nákupnú cenu.

Vyhodnotenie ponúk a uzatvorenie kontraktu

Ak dodávatelia vo svojich ponukách uvedú nákladovú štruktúru a podiel nákladov, ktoré sa odvíjajú od cien komodít, nákupca môže vyhodnotiť nákladovú efektívnosť jednotlivých dodávateľov porovnaním  spracovateľskej prirážky, t.j. dodatočných nákladov na výrobu, spracovanie a dodávku (spracovateľská prirážka = rozdiel medzi celkovými nákladmi a nákladmi, ktoré závisia od cien komodít).

Pri uzatváraní kontraktu s cenovou indexáciou je dôležité, aby zmluva jasne špecifikovala podiel komodity na celkovej nákupnej cene, vybraný cenový index, spracovateľskú prirážku, frekvenciu prehodnocovania cien, a spôsob, akým sa bude cenový index a úprava ceny monitorovať a vypočítavať. Ak sa prehodnocovanie cien úplne ponechá na dodávateľa, nákupca môže rýchlo prísť o výhody, ktoré v zmluve s dodávateľom vyrokoval.

Uvedený prístup predpokladá, že nakupujúca organizácia je ochotná akceptovať komoditné riziko. To však môže zaistiť pomocou derivátov. Výhodou prístupu je vyššia transparentnosť nákupnej ceny a väčšia istota, že dodávatelia na vás neprimerane nezarábajú.

Efficio je medzinárodná spoločnosť poskytujúca konzultačné služby v oblasti nákupu, obstarávania a riadenia dodávateľského reťazca. Má pobočky v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku a USA. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: