Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Prieskum o vnímaní korupcie a podvodov na Slovensku

Zamestnanci na Slovensku svojim zamestnávateľom príliš nedôverujú: len 24% si myslí, že by ich firma podporila, ak by nahlásili neetické správanie

Príspevok je pripravený na základe výsledkov prieskumu spoločnosti EY „EMEIA Fraud Survey 2013.

Hlavné závery prieskumu o vnímaní podvodov a korupcie na Slovensku:

  • Viac ako 50% respondentov zo Slovenska sa vyjadrilo, že  manažéri ich spoločnosti budú v nasledujúcich 12 mesiacoch  pod zvýšeným tlakom dosiahnuť dobré finančné výsledky. Tlak na dosahovanie výsledkov zvyšuje pravdepodobnosť neetického jednania, najmä v kombinácii so znižovaním platov a odmien.
  • Respondenti zo Slovenska sú pesimistickí ohľadom vývoja  trhových podmienok – len približne každý piaty verí, že  v nasledujúcich 12 mesiacoch dôjde k zlepšeniu trhových  podmienok. 
  • Až 84% respondentov uvádza, že podplácanie a korupčné  správanie je na Slovensku v podnikaní rozšírené, pričom  priemer za oblasť EMEIA je 57% a vo východnej Európe 74%. 
  • V roku 2013 pripustilo korupčné praktiky vo vlastnom  sektore až 41% respondentov. Napriek tomu je tu stále veľká  skupina respondentov, ktorí naznačujú, že „robia to všetci  ostatní, no nerobím to ja, ani naša spoločnosť“.
  • Počet respondentov, ktorí pokladajú poskytovanie osobných  darov za ospravedlniteľné pri získaní alebo udržaní zákazky  sa v súčasnosti pohybuje okolo 20%. To je len mierne  nad priemerom celej oblasti EMEIA (17%). V prípade  poskytovania pohostenia ako ospravedlniteľného správania  je však Slovensko na čele rebríčka s 38% (priemer za celý  prieskum je 13%).
  • Prieskum indikuje, že Slovensko a Česká republika sú  významne pozadu čo sa týka povedomia o implementácii etického kódexu a interných smerníc proti podplácaniu a korupcii. Len 45% respondentov zo Slovenska  (36% z ČR) uviedlo, že ich spoločnosť má  takéto smernice implementované. Zároveň, len 37% (28% v ČR) opýtaných sa vyjadrilo, že manažment jasne komunikuje zamestnancom  svoj záväzok tieto smernice dodržiavať. 
  • Len 19% respondentov zo Slovenska uvádza, že ich spoločnosť  má zriadenú linku na nahlasovanie neetického správania.  Približne polovica uviedla, že ich spoločnosť túto linku nemá a tretina o tom nemá informácie. V rámci krajín EMEIA každý  tretí respondent uviedol, že ich spoločnosť takúto linku má  zriadenú.
  • Prieskum taktiež poukazuje na nedôveru respondentov  zo Slovenska voči vlastným zamestnávateľom v oblasti  nahlasovania neetického správania. Len 24% je toho názoru,  že firma by podporila zamestnancov, ktorí by nahlásili  neetické správanie (priemer za celý prieskum je 40%).
  • Len 39% respondentov zo Slovenska považuje protikorupčné  pravidlá zavedené v ich spoločnosti za relevantné vo vzťahu  k svojej práci. Ešte alarmujúcejšie je zistenie za všetky  štáty EMEIA, kde si necelá polovica pracovníkov z oddelenia  obchodu (49%) myslí, že interné protikorupčné pravidlá sa ich netýkajú.
  • Napriek tomu však štyria z piatich respondentov zo  Slovenska zastavajú názor, že striktné dodržiavanie protikorupčných pravidiel by neuškodilo ich podnikaniu.
Súvisiaci článok: 42% manažérov v EMEA pripúšťa manipuláciu hospodárskych výsledkov

O prieskume

Agentúra Ipsos poverená spoločnosťou EY oslovila celkom 3 459 respondentov z 36 krajín Európy, Blízkeho východu, Indie a Afriky.  V každej krajine sa uskutočnili rozhovory so vzorkou zamestnancov najväčších spoločností, konkrétne s riaditeľmi, vrcholovým  manažmentom, nižším manažmentom a ostatnými zamestnancami. Rozhovory boli uskutočnené na anonymnej báze a v miestnom  jazyku telefonicky, cez online dotazníky alebo osobne.

Na Slovensku sa uskutočnilo 100 rozhovorov. Výsledky boli porovnávané s výsledkami vo východnej Európe, vyspelých krajinách, rýchlo rastúcich ekonomikách a so všetkými  respondentmi.

V prípade otázok týkajúcich sa článku môžete kontaktovať pracovníkov spoločnosti EY z oddelenia Fraud Investigation and Dispute Services Pavlu Hladkú a Patrika Mikolaja na e-mailovej adrese pavla.hladka@sk.ey.compatrik.mikolaj@sk.ey.com.

Na spoločnosť EY sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: