Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

42% manažérov v EMEA pripúšťa manipuláciu hospodárskych výsledkov

Vyplýva to zo štúdie firmy EY Fraud Survey 2013. Na Slovensku si 33% oslovených respondentov myslí, že firmy bežne nadhodnocujú svoje finančné výsledky.

Manažéri a zamestnanci sú v čase hospodárskej stagnácie pod vysokým osobným tlakom zo strany majiteľov a vedenia firmy, aby dosahovali výsledky. Zároveň top manažment vytvára tlak na znižovanie nákladov, ktorý často siaha na finančné odmeňovanie zamestnancov. Kombinácia týchto dvoch protichodných tlakov zvyšuje pravdepodobnosť neetického správania – manipuláciu výsledkov, korupciu a poskytovanie úplatkov za účelom získania nových obchodov.

Vyplýva to zo štúdie spoločnosti EY „Fraud Survey 2013 – Navigating today’s complex business risks“.

 • Každý piaty respondent bol svedkom manipulácie finančných výsledkov vo svojej spoločnosti či divízii.
 • Takmer dve tretiny respondentov si myslia, že korupcia a úplatky sú v ich krajine úplne bežné (hoci iba 26% pripúšťa, že ku korupcii dochádza v ich vlastnom odvetví – zaujímavé).
 • Viac ako štvrtina zamestnancov obchodných oddelení si myslí, že úplatky sú akceptovateľné.
 • Interné opatrenia a smernice na prevenciu neetického správania nie sú dostatočne účinné a zamestnanci ich často obchádzajú alebo berú na ľahkú váhu.
 • Riziko neetického správania je podstatne vyššie na rozvíjajúcich sa a rýchlo rastúcich trhoch.

Znižovanie nákladov môže zvyšovať riziko

V takmer dvoch tretinách firiem vedenie v rámci redukcie nákladov v posledných 12 mesiacoch siahlo na platy svojich zamestnancov: zastavuje medziročné zvyšovanie platov, znižuje alebo ruší bonusy, či dokonca znižuje platy.

Väčší tlak na výsledky na jednej strane, a znižovanie platov na strane druhej, predstavuje riskantnú kombináciu: pohnútky na neetické jednanie sa zvyšujú, ak zamestnanci vedia, že im firma siaha, alebo môže siahnuť, na ich osobnú odmenu.

Podobne vedomie, že na trhu alebo vo firme je neetické jednanie ticho akceptované, výrazne zvyšuje riziko, že zamestnanci budú jednať rovnako.

Manipulácia vykazovaných výsledkov

Pätina respondentov sa za posledných 12 mesiacov stretla s tým, že v ich okolí boli manipulované hospodárske výsledky. U respondentov, ktorí sú členmi top manažmentu, toto číslo dosahuje dokonca 42%.

Najčastejšie formy manipulácie sú napríklad:

 • Predčasné vykázanie výnosov, ktoré mali byť zaúčtované až v nasledujúcom období, aby sa dosiahli krátkodobé finančné ciele
 • Podhodnotenie nákladov s cieľom splniť krátkodobé finančné ciele
 • Stimulovanie zákazníkov, aby nakupovali produkty, ktoré nepotrebujú, aby boli splnené ciele v oblasti predaja
 • Manipulácia s rezervami a opravnými položkami s cieľom skresliť skutočný hospodársky výsledok

Je zarážajúce, že napríklad v sektore finančných služieb, ktorý je pod extrémnym dohľadom zo strany národných bánk a iných regulačných orgánov, bolo 9% respondentov svedkom urýchľovania vykazovania výnosov, 7% zažilo podhodnocovanie nákladov, a 9% videlo predávať nepotrebné produkty, aby boli splnené ciele v oblasti predaja. Nedávny škandál vo Veľkej Británii, pri ktorom boli desiatky bánk usvedčené zo zavádzania zákazníkov – menších a menej skúsených firiem - pri uzatváraní derivátových obchodov, je dôkazom, že k neetickému jednaniu skutočne dochádza.  

V priemere si 38% respondentov myslí, že v ich krajine firmy manipulujú hospodárske výsledky, aby vyzerali lepšie, ako naozaj sú. Najhoršie sú na tom rozvíjajúce sa krajiny, ale aj niektoré vyspelé západoeurópske štáty:

Čo s tým môže robiť manažment?

Na manipuláciu dosahovaných výsledkov je potrebné dávať pozor nielen vtedy, ak má firma dcérske spoločnosti, ale aj v prípade hodnotenia výsledkov jednotlivých divízií v rámci firmy, alebo pri akvizícii kupovanej spoločnosti.

Zvýšenú pozornosť treba venovať výsledkom spoločností, ktoré pôsobia v krajinách v hornej polovici vyššie uvedenej tabuľky (pre kompletný zoznam krajín v rámci regiónu EMEA viď zdrojovú štúdiu).

Manažment musí v prvom rade dôkladne chápať lokálne prevádzkové a obchodné podmienky, aby mohol vyhodnotiť, či sú vykazované výsledky potenciálne skreslené, alebo nie. Niekoľko spôsobov, ako identifikovať podozrivé oblasti:

 • Sú reportované výsledky v súlade s tvorbou cashflow a prípadnými požiadavkami na financovanie? Ak firma alebo divízia vykazuje dobré hospodárske výsledky, ale cashflow klesá alebo jej chýba hotovosť, jednou z príčin môže byť manipulácia hospodárskeho výsledku.
 • Vyvíjajú sa súvahové položky, ako pohľadávky a zásoby, v súlade s vývojom predaja? Zvýšený predaj a nezmenená úroveň zásob môže odhaliť predčasné účtovanie tržieb.
 • Aké výsledky dosahuje sledovaná divízia v porovnaní s inými v rámci firmy? Vykazuje niektorá divízia oveľa lepšie výsledky, ako by ste očakávali?
 • Do akej miery je firma / divízia ochotná poskytnúť detaily a vysvetlenia k vašim otázkam?  Reaguje promptne a bez zahmlievania?
 • Do akej miery viete odsledovať oblasti finančných výkazov, ktoré je možné nezávisle overiť, ako napríklad výška hotovosti či výška zásob? Ak napríklad zo strany materskej spoločnosti alebo externého audítora nebol dlhú dobu overený stav zásob, rastie riziko, že sú nadhodnotené, a to nielen prirodzenými úbytkami alebo chybami pri skladovej evidencii, ale aj krádežami.
 • Do akej miery sú finančné výsledky v súlade s inými ukazovateľmi, ako napr. fluktuácia zákazníkov či najímanie a prepúšťanie zamestnancov?
 • Dosahuje firma / divízia ciele stanovené v rozpočte až príliš často a opakovane?
 • Akú máte kontrolu na účtovnými metódami a postupmi používanými v sledovanej firme / divízii? Jednoduchou zmenou v spôsobe oceňovania zásob môže firma prostredníctvom zmeny stavu zásob manipulovať svoj hospodársky výsledok. 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: