Stratégia & Financovanie | Financovanie

Výzva na ochranu ovzdušia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo ŽP vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 2. decembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V rámci tejto výzvy budú podporované projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi alebo sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov EÚ.

Maximálna výška finančného príspevku predstavuje 7,5 mil. EUR a maximálna intenzita pomoci na projekt môže byť do výšky 95 % v závislosti od typu projektu a prijímateľa. Oprávnenými žiadateľmi sú s určitými výnimkami fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie a uzávierka prijímania žiadostí je stanovená na 3. decembra 2014.

V prípade otázok kontaktovať autorku článku na e-mailovej adrese mrybar@deloitteCE.sk.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: