Stratégia & Financovanie | Financovanie

Výzva na ochranu ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 22. decembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

V rámci tejto výzvy budú podporované projekty s celkovými oprávnenými výdavkami neprevyšujúcimi 50 mil. EUR zamerané na znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, ako aj emisií skleníkových plynov v oblasti výroby tepla vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov.

V rámci výzvy budú podporené projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo a likvidácia kotolne a napojenie sa na centrálny zdroj tepla, ďalej projekty zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, a to zmena palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a obnoviteľné zdroje energie a inštalácia tepelných čerpadiel na účely náhrady produkcie tepla a teplej vody z neobnoviteľných na obnoviteľné zdroje energie.

Maximálna intenzita pomoci pre súkromný sektor na projekt môže byť do výšky 95 % v závislosti od typu projektu a prijímateľa. Fyzickú realizáciu projektu je potrebné ukončiť do 31. decembra 2015. Oprávnenými žiadateľmi sú s určitými výnimkami aj právnické osoby, pričom uzávierka prijímania žiadostí je stanovená na 23. marca 2015.

V prípade otázok môžete kontaktovať autora článku na mrybar@deloitteCE.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: