Stratégia & Financovanie | Reštrukturalizácie

Veritelia chcú nad Doprastavom dozornú správu

Dozorná správa má zabezpečiť dohľad nad činnosťou a právnymi úkonmi Doprastavu počas plnenia záväzkov z reštrukturalizačného plánu a včas identifikovať hrozbu, že dlžník záväzky nesplní

Veriteľský výbor 17. októbra schválil pripomienky VÚB, aby sa v návrhu reštrukturalizačného plánu, ktorý Doprastav veriteľom predložil 3. októbra, zvážil rozsah dozornej správy a povinnosti Doprastavu po skončení reštrukturalizácie. Dozorná správa znamená, že na činnosť a právne úkony dlžníka bude po skončení reštrukturalizácie dozerať dozorný správca až do momentu, kedy dlžník splní svoje záväzky špecifikované v záväznej časti reštrukturalizačného plánu. Počas dozornej správy Doprastavu by mal aj naďalej fungovať veriteľský výbor.  

Vyplýva to zo zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru, ktoré sa konalo 17. októbra. Výbor zároveň Doprastavu vrátil predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu na prepracovanie. Doprastav má na zapracovanie pripomienok a predloženie upraveného plánu 15 dní od dátumu zasadnutia.

Pre výkon dozornej správy sa vyberie dozorný správca, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu a udeľovať súhlas s právnymi úkonmi Doprastavu. Dozorným správcom nemusí byť súčasný správca, ktorým je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s.

Podľa informácií uverejnených na webnovinách predstavujú z celkových uznaných záväzkov Doprastavu (189 mil. eur) takmer 150 miliónov eur bankové záruky za realizované stavby a možné pohľadávky od členov združení za opravy v záručnej lehote, záväzky z obchodného styku voči slovenským partnerom sú 23 miliónov eur. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: