Stratégia & Financovanie | Reštrukturalizácie

Súd povolil reštrukturalizáciu Doprastavu

Veritelia majú 30 dní na prihlásenie svojich pohľadávok. Prihlasované pohľadávky si nemôžu započítať. Zastavujú sa exekúcie a výkon zabezpečovacieho práva.

Okresný súd v Bratislave koncom apríla povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Doprastav, a.s. (IČO: 31 333 320). Za správcu ustanovil bratislavskú spoločnosť  BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s.. Tá teraz vypracuje reštrukturalizačný plán, ktorý bude podliehať schváleniu veriteľmi a následne súdom. 

V Obchodnom vestníku bolo uznesenie uverejnené dňa 7. mája 2014. Veritelia Doprastavu majú na prihlásenie svojich pohľadávok 30 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Medzi hlavné dôvody finančných problémov Doprastavu patrili zrušené PPP projekty z roku 2010 a veľké zákazky v Poľsku, pri ktorých vznikli spory medzi Doprastavom a poľskou diaľničnou spoločnosťou GDDKiA, ktorá v januári tohto roka odstúpila od všetkých kontraktov a uplatnila si bankové záruky.

Podľa informácii Trendu patrili vlani medzi najväčších veriteľov Doprastavu banky SLSP, Tatra banka, VÚB, UniCredit, ČSOB a ING. Viacerí dodávatelia Doprastavu sa pre jeho problémy s platením sami dostali do existenčných problémov. Podľa HN sa napríklad firma WTEW-STAV, ktorá robí jeden z mostov na stavbe úseku D1 pri Prešove, dostala do platobnej neschopnosti. Práve menší dodávatelia, ktorí nemali svoje pohľadávky voči Doprastavu zabezpečené tak, ako banky, na reštrukturalizáciu doplatia najviac a zo svojich pohľadávok uvidia zrejme iba zlomok.

Doprastav sa chce reštrukturalizáciou zbaviť časti záväzkov, ktoré nedokáže splácať, aby mohol pokračovať v obchodnej činnosti. Pri požiadaní o reštrukturalizáciu deklaroval záujem plniť svoje stavebné záväzky a dokonca avizoval prijímanie nových zamestnancov.

Čo musia urobiť veritelia a aký dopad má reštrukturalizácia na obchodných partnerov

Pohľadávku je potrebné prihlásiť vyplnenou prihláškou spolu s prílohami v jednom rovnopise u správcu. Prihláška sa musí podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii, a musí obsahovať základné náležitosti: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky a podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

Pre prihlasovanú pohľadávku nie je možné začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok Doprastavu a zároveň sa prerušuje už začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie.

Prihlasovanú pohľadávku tiež nie je možné započítať.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečení veritelia zároveň nemôžu začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok Doprastavu.

Obchodní partneri Doprastavu nemôžu vypovedať uzatvorenú zmluvu alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré im vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania.

Veritelia, ktorí nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, sú povinní ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa im budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

Viaceré právne úkony Doprastavu odteraz podliehajú súhlasu správcu, napríklad uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Doprastav zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie na čas viac ako troch mesiacov, uzatvorenie zmluvy, ktorou sa zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 2 mil. EUR, alebo akékoľvek plnenie voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií.

Ďalšie detaily o účinkoch reštrukturalizácie a spôsobe prihlasovania pohľadávok možno nájsť tu.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: