Stratégia & Financovanie | Reštrukturalizácie

Reštrukturalizácia IT firiem: rýchle zmeny, menej času

Špecifiká IT odvetvia si vyžadujú väčší dôraz na vyhodnotenie životaschopnosti produktov, ktorých životný cyklus je krátky a ohrozujú ho prichádzajúce technológie

Príspevok je uverejnený na základe článku spoločnosti Huron Consulting Group „Technology Turnarounds: Where Moore’s Law Meets Less Cashflow.

Ako pri každej reštrukturalizácii, aj pri IT firmách je nevyhnutná analýza východiskovej situácie, ktorá odhalí príčiny finančných ťažkostí a zvýši šance na

 1. krátkodobú stabilizáciu cashflow a prežitie, a 
 2. návrat k dlhodobo udržateľnému hospodáreniu.

Reštrukturalizácia IT firiem prináša niekoľko špecifických problémov. Trhy a technológie sa menia rýchlejšie a životný cyklus produktov je kratší. Schopnosť firiem generovať cashflow závisí od ich nehmotných aktív a inovačného potenciálu a v priebehu mesiacov ich môžu ohroziť nové prichádzajúce technológie. Etablované softvérové firmy a výrobcov hardvéru ohrozujú konkurenti ponúkajúci cloud riešenia, tradičné média  čelia hrozbe sociálnych sietí a mobilným technológiám, ktoré ich oberajú o príjmy z reklamy, dodávateľov univerzálnych podnikových systémov vytláčajú poskytovatelia ERP systémov  na báze cloudu, ktorí sa špecializujú na vybrané odvetvia.

Hoci pre IT sektor je typická nízka úroveň zadlženia, existencia bankových úverov skracuje čas, ktorý firma má na stabilizáciu situácie. Časové rozlišovanie výnosov a nákladov typické pre softvérové firmy sťažuje identifikáciu skutočných peňažných tokov a môže viesť k výrazným rozdielom medzi účtovným ziskom a cashflow. Relatívne vysoké náklady zákazníkov na zmenu dodávateľa,  napríklad v oblasti softvérových aplikácií, poskytujú možnosti krátkodobého zvýšenia cien. Prechod od priameho predaja na nové distribučné kanály môže ušetriť náklady, hoci vedie k strate kontroly a schopnosti plánovať predaj.

Posúdenie životaschopnosti produktov kľúčom k výberu správnej stratégie

Ako bolo spomenuté vyššie, dôležité je zhodnotiť životaschopnosť jednotlivých produktov, fázu ich životného cyklu a riziká, ktoré prinášajú konkurenčné alebo rodiace sa technológie. Napríklad produkty, ktoré sa nachádzajú v rastúcej časti životného cyklu, si môžu vyžadovať dodatočné investície do vývoja, marketingu a budovania distribučných kanálov, na ktoré firma v dostupnom časovo horizonte nemusí mať prostriedky. Naopak, investovanie do upadajúcich produktov má význam iba vtedy, ak povedie k predĺženiu ich životného cyklu na trhu.

Pri posudzovaní potenciálu produktov je potrebné objektívne zohľadniť príchod rodiacich sa technológií, ktoré môžu výrazne urýchliť pokles tržieb a tvorbu cashflow. Užitočným nástrojom je analýza ziskovosti jednotlivých produktov, presnejšie ich krycích príspevkov, a identifikácia produktov, ktoré generujú cashflow a ktoré naopak hotovosť pohlcujú. Vždy je pritom potrebné zohľadniť očakávanú mieru odchodu existujúcich zákazníkov a prostriedky potrebné na financovanie jednotlivých produktov (vývoj novej verzie, zákaznícka podpora, marketing a pod.) Analýza ziskovosti často odkryje príležitosti na zníženie nákladov na vývoj, predaj, marketing a administratívne činnosti.

Typické reštrukturalizačné stratégie

Vyhodnotenie východiskovej situácie poskytne prehľad o dostupných možnostiach riešenia situácie. Medzi najbežnejšie stratégie reštrukturalizácie v IT odvetví patria:

 • Špecializácia – sústredenie sa na niekoľko najživotaschopnejších kľúčových produktov a odpredaj alebo ukončenie ostatných aktivít. Táto stratégia umožní firme znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť koncentráciu manažmentu na aktivity s najväčším potenciálom generovať cashflow. Má však význam iba vtedy, ak firma disponuje produktmi, ktoré sú životaschopné alebo ktorých úpadok potrvá dosť dlho na to, aby si stihla vybudovať nový zdroj príjmov.
 • Maximalizácia cashflow je stratégia zameraná na zlepšenie peňažných tokov v krátkodobom horizonte, typické opatrenia zahŕňajú:
  • zastavenie investícii do výskumu, vývoja, marketingu
  • výrazné okresanie prevádzkových nákladov
  • zvýšenie cien, najmä u produktov, ktoré zákazníci nemôžu len tak ľahko vymeniť (napr. softvérové aplikácie)
 • Konsolidácia – ak žiadna z aktivít nemá potenciál generovať cashflow schopný udržať celú firmu nad vodou, do úvahy pripadá predaj alebo zlúčenie firmy s inou firmou. Firmy, ktorých produkty upadajú alebo ktoré jednoducho nemajú dosť prostriedkov na udržanie sa na trhu, môžu ponúknuť synergie spojením sa s konkurenciou, ktorá môže využiť ich patenty, produkty vo fáze vývoja, zákazníkov na cross-selling, či silný developerský tím. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: