HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Pripomíname: povinnosti zamestnávateľa od 1. 1. 2015 v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou

Zamestnávateľ je povinný zaviesť výkon zdravotného dohľadu vo forme pracovnej zdravotnej služby pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, do ktorej pracovnej kategórie sú zaradení

Chceli by sme pripomenúť povinnosti zamestnávateľa od 1. januára 2015, ktoré zaviedla novela Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia („zákon“), prijatá v júni 2014.

Podľa zákona je zamestnávateľ povinný zaviesť výkon zdravotného dohľadu vo forme pracovnej zdravotnej služby pre všetkých zamestnancov, pričom nezáleží na tom, do ktorej kategórie sú zaradené práce, ktoré zamestnanci vykonávajú. Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom je možne buď vlastnými zamestnancami, alebo dodávateľským spôsobom.

Ak zamestnávateľ vykonáva pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami, je povinný mať dostatočný počet vlastných zamestnancov (lekár so špecializáciou v špecializovanom obore podľa zákona, verejný zdravotník, bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik) alebo minimálny tím pracovnej zdravotnej služby zložený aspoň z lekára so špecializáciou v špecializovanom obore podľa zákona a verejného zdravotníka. Zároveň je zamestnávateľ povinný vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (regionálny Úrad verejného zdravotníctva).

Pracovná zdravotná služba vykonávaná dodávateľským spôsobom môže byť vykonávaná len takými osobami, ktoré spĺňajú predpoklady podľa zákona na výkon takejto činnosti. Zoznam týchto osôb je prístupný na stránke Úradu verejného zdravotníctva:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=390:pracovna-zdravotna-sluba&catid=64:preventivne-pracovne-lekarstvo&Itemid=73.

Čo sa týka vstupných a preventívnych prehliadok zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej a druhej kategórie, tieto sú podľa zákona povinné len v prípade:

  • opakovaného výskytu choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
  • že zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,
  • vykonávania práce zaradenej do druhej kategórie, ak túto prácu zamestnanec nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov.

Za porušenie povinností stanovených zákonom hrozí pokuta vo výške od 150 EUR do 20 000 EUR.

V prípade otázok môžete kontaktovať autorku článku na mgrestiakova@deloittece.  

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: