HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Návrh novely zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. júna 2015

Navrhuje sa rozšíriť zoznam osôb, ktoré sú vylúčené z povinnosti platiť poistné na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie a poistenie v nezamestnanosti

Aktualizácia: Predmetná novela zákona o sociálnom poistení v parlamente neprešla do druhého čítania.

Národnej rade SR bola predložená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá navrhuje rozšíriť zoznam osôb, ktoré sú vylúčené z povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné na zdravotné poistenie. Podľa navrhovanej novely by malo ísť o osoby spĺňajúce všetky tieto kritériá:

  • poberanie rodičovského príspevku,
  • trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
  • vykonávanie činnosti na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom do 6 rokov veku, alebo o dieťa do 6 rokov veku, zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • ročný príjem z činnosti vykonávanej na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nepresiahne sumu rovnajúcu sa nezdaniteľnému základu dane z príjmov.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. júna 2015.

V prípade otázok môžete kontaktovať autorku článku na mgrestiakova@deloittece.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: