Stratégia & Financovanie | Financovanie

Horizon 2020 - nové granty pre R&D z fondov Európskej Únie

Horizon 2020 ponúka možnosti nielen pre veľké firmy, ale je zameraný aj na stredné a malé podniky

Rámcový program Európskej Únie Horizon 2020 je zameraný na podporu výskumu a vývoja v rámci Európskej Únie pre ďalší hospodársky a spoločenský vývoj Európy. Horizon 2020 nahradil predchádzajúci rámcový program (FP7) k 1. januáru 2014. Žiadosti môžu byť zasielané až po zverejnení jednotlivých výziev na internetovej stránke Európskej Komisie. (t.j. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/)

Rozpočet pre program Horizon 2020 je 76,8 miliárd Eur, a to do konca roku 2020.

Program je rozdelený do troch hlavných oblastí:

  • Excelentná veda,
  • Vedúce postavenie priemyslu,
  • Spoločenské výzvy.

Horizon 2020 ponúka možnosti nielen pre veľké firmy, ale taktiež je zameraný aj na stredné a malé podniky.

V oblasti excelentná veda sa program zameriava na zvyšovanie úrovne excelentnosti európskej vedeckej základne a na zaistenie svetovej triedy v oblasti výskumu na zabezpečenie európskej konkurencieschopnosti. Európa by sa mala tak stať atraktívnym miestom pre najlepších svetových vedcov.

V oblasti priemyslu sa Horizon 2020 zameriava na vytvorenie atraktívnejšej Európy pre investície v rámci R&D. Ide o podporu významných investícií v kľúčových priemyselných technológiách a maximalizáciu rastu potenciálu európskych firiem. Taktiež bude napomáhať malým a stredným podnikom na dosahovaniu vedúceho postavenia na trhu.

V oblasti lepšej spoločnosti program Horizon 2020 odráža priority stratégie Európa 2020 a zameriava sa na hlavné problémy občanov Európskej Únie. Financovanie bude zamerané hlavne na: zdravie, potraviny, bezpečnosť a zmenu klimatického prostredia.

Existujú aj ďalšie možnosti ako sa uchádzať o granty podľa európskej (Európsky program štrukturálnych fondov) a slovenskej (investičná pomoc a pomoc pre R&D) legislatívy prostredníctvom Európskych štrukturálnych fondov.

Je však potrebné zistiť, či investičný projekt súvisí s R&D a môže byť preto oprávnený na financovanie z európskych a/alebo slovenských zdrojov. Odporúča sa zvážiť tieto okolnosti ešte predtým ako sa investičný projekt vôbec začne.

V prípade otázok môžete kontaktovať autora článku na e-mailovej adrese tverbraeken@kpmg.sk.

Na spoločnosť KPMG sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: