Makro & Odvetvia | Svet

WTO / Bali: šanca na väčšiu diverzifikáciu exportu

Štyri pätiny slovenského exportu končia v stagnujúcej EÚ. Dohoda WTO môže pomôcť slovenským firmám diverzifikovať svoje exportné trhy a etablovať sa v rýchlejšie rastúcich regiónoch sveta.

9. decembra 2013 podpísalo 159 členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) dohodu na indonézskom ostrove Bali. Slovensko je členským štátom WTO od roku 1993 a vstupom do EÚ vystupuje vo WTO v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ. Členovia WTO pokrývajú  vyše 97% svetového obchodu.

Prečo je podpis tejto zmluvy významný?

Rozdiel medzi úspechom skupiny Volkswagen a ďalších nemeckých automobiliek na jednej strane, a problémom PSA Peugeot či Fiatu na strane druhej, je predovšetkým včas zrealizovaná diverzifikácia predaja zo strany nemeckých firiem do krajín mimo EÚ. Dnes je slovenská ekonomika vo výraznej miere naviazaná na Nemecko, či už priamo, alebo nepriamo cez krajiny V4. Hoci je to podstatne lepšie, ako keby väčšina nášho exportu končila v južnej Európe, slovenské firmy potrebujú zvýšiť exportné aktivity na trhoch Severnej Ameriky, Stredného a Blízkeho Východu, či Ázie. Dohoda WTO by mala tieto snahy uľahčiť.

V súčasnosti existuje viacero iniciatív (napríklad TradeMark East Africa, inciované Veľkou Britániou, Švédskom a Belgickom), ale v tomto prípade ide o vôbec prvú globálnu dohodu po viac ako 12 rokoch viac menej neúspešných rokovaní. Nedohoda by v tomto prípade znamenala spochybnenie kredibility a významu organizácie. Pre najmenej rozvinuté krajiny WTO nepochybne význam má, keďže pri multiratelárnych dohodách dokážu spoločne na takomto fóre vyjednať viac a táto dohoda pre ne predstavuje spôsob, ako sa stať súčasťou svetovej ekonomiky.

Dohoda o podpore obchodu

Predmetom rokovaní boli tri oblasti, z hľadiska svetového obchodu je najvýznamnejšia práve Podpora obchodu (Trade facilitation). Cieľom dohody o podpore obchodu je zrýchliť colné postupy; uľahčiť a zrýchliť obchodovanie; znížiť náklady spojené s ním; zabezpečiť jasné, účinné a transparentné pravidlá; zredukovať byrokraciu a korupciu a využívať technologický pokrok. Tiež obsahuje opatrenia týkajúce sa tovaru na ceste, užitočné najmä pre vnútrozemské krajiny s cieľom ľahšieho a rýchlejšieho prístupu do prístavov susedských krajín.

Opatrenia sa týkajú týchto oblastí:

Zverejňovanie colných zákonov, opatrení a postupov v ľahko dostupnej forme, t.j. cez internet. Nedostatok týchto informácií komplikuje plánovanie a zlepšovanie  dodávateľských reťazcov obchodných spoločností, naopak prístup k požadovaným colným informáciám pomôže obchodníkom lepšie sa pripraviť a plánovať obchody v danej krajine.

Možnosť pripomienkovať a byť informovaný o pripravovaných zmenách v colných zákonoch pre dotknuté strany. V niektorých krajinách vlády nerozumejú modernému podnikateľskému prostrediu a neumožňujú pripomienkovanie zákonov odbornou verejnosťou.

Krajiny budú povinné vytvoriť funkčný mechanizmus na poskytovanie záväzného stanoviska týkajúceho sa (najmä) klasifikácie a pôvodu dovážaných tovarov, čo poskytne dovozcom väčšiu istotu, ako budú colné orgány dovážaný tovar posudzovať.

Odvolacie a revízne postupy, t.j. férový a efektívny odvolací systém v oblasti importu/exportu tovaru zabezpečí ochranu obchodníkov pred nezákonnými praktikami colníkov.

Poplatky v súvislosti s importom a exportom majú byť nastavené maximálne do takej úrovne, aby odzrkadľovali reálne náklady za poskytované služby colníkmi. Tiež má byť zverejnená ich výška, spôsob platby a zodpovedajúca autorita. Toto opatrenie umožní obchodníkom lepšie a transparentnejšie plánovať náklady.

Prísnejšie pravidlá pri udeľovaní pokút, t.j. môžu byť pokutované iba tie strany, ktoré sú zo zákona zodpovedné za porušenie colných zákonov, opatrení a nariadení. Cieľom je minimalizovať možnosti korupčných aktivít v niektorých krajinách.

Prijatie opatrení v oblasti uvoľňovania a vybavovania tovaru, ktoré zahŕňajú: spracovanie potrebnej dokumentácie a informácií colnými úradmi ešte pred príchodom tovaru; elektronický platobný styk a uvoľnenie tovaru do obehu ešte pred vyrubením ciel, poplatkov a daní. Dlhé čakacie doby na hraniciach v niektorých krajinách sú reálnou prekážkou pre import aj export tovaru, zavedenie týchto opatrení má zrýchliť obchodné toky.

Zákaz povinnosti využívať služby colných sprostredkovateľov; tieto služby by mal obchodník využívať na dobrovoľnej báze, ak mu colný sprostredkovateľ poskytuje hodnotný servis v prípade komplikovaných colných schém. Cieľom je eliminovať možnosti pre korupciu a spoluprácu niektorých sprostredkovateľov a colných úradov.

Dohoda tiež nastavuje pravidlá technickej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny, aby takéto zmeny boli schopné implementovať a dodržiavať (od zlepšenia infraštruktúry až po školenia colníkov). Poskytnutie pomoci nie je pre vyspelé krajiny povinné, uskutoční sa po vzájomne dohodnutých podmienkach medzi zainteresovanými stranami.

Dohoda bude účinná po 31. júli 2015, avšak najmenej rozvinuté krajiny majú možnosť sami si zvoliť termín, do kedy budú schopné implementovať niektoré opatrenia a nariadenia.

Dohoda je právne záväzná pre všetky krajiny a predstavuje najväčšiu reformu od založenia WTO v roku 1995 ako nástupníckej organizácie GAAT (dohody v oblasti finančných služieb,  telekomunikácií a IT produktov stále nie sú na úrovni WTO dosiahnuté).

Krajiny WTO sa tiež zaviazali znižovať exportné subvencie a obmedziť bariéry v podobe dovozných kvót v poľnohospodárstve, a prijali balík opatrení nasmerovaný pre najmenej rozvinuté krajiny, medzi nimi aj zrušenie dovozného cla  a množstevných kvót pri exporte z týchto krajín a zjednodušené pravidlá preukazovania pôvodu tovaru

Potenciálne benefity

Benefity pre svetovú ekonomiku sú vypočítané v rozpätí od 400  miliárd do 1 bilióna USD prostredníctvom zníženia nákladov v obchode s tovarom od 10 do 15 %, zvýšenia obchodných tokov a objemu reálne zaplatených pohľadávok, vytvorenia stabilnejšieho podnikateľského prostredia s vyššou mierou zahraničných investícií. Podľa vyhlásenia Nemecka, by dohoda mala nemeckej ekonomike priniesť zvýšenie exportných možností za päť rokov v hodnote 60 miliárd eur.

Dohoda v Bali je vzájomne prospešná pre rozvojové, ale aj rozvinuté krajiny. Pre krízou zmietanú Európu sú nutné impulzy vo forme zvýšeného objemu obchodu a pracovných miest so “strategickými” obchodnými partnermi práve v čase, kedy sa ocitá mimo záujmu. Uveďme napríklad dôležitosť Afriky pre Európu a naopak. Európa stále predstavuje pre väčšinu afrických krajín hlavného obchodného a investičného partnera, a aj napriek relatívne malému objemu obchodu s EÚ je Afrika významná z hľadiska prírodných zdrojov (napríklad kobalt, nikel), ktoré sa používajú v high-tech a green-tech priemysle. Navyše nedávno objavené zdroje uhľovodíkov pridávajú Afrike na geostrategickom význame a vytvárajú alternatívny zdroj dodávok pre Európu v čase, keď je politická situácia na Blízkom a strednom východe je komplikovaná. 

Riziká

Príliv 1 billióna USD do svetovej ekonomiky je sporný v tom, že sa môže ľahko premietnuť do vyšších ziskov najväčších hráčov na trhu a skončiť v daňových rajoch namiesto toho, aby sa premietol do miezd a nižších cien tovaru.

Niektorí kritici varujú, že negatívnym dôsledkom novej dohody môže byť porušovanie opatrení na ochranu životného prostredia, ochranu práv zamestnancov, či výrobu bezpečných potravín, a že náhle zníženie colných taríf môže viesť k likvidácii priemyslu a rastu nezamestnanosti v chudobných i bohatých štátoch.

Kompletné znenie Dohody o podpore obchodu (Trade Facilitation) nájdete tu. Stručné zhrnutie od spoločnosti PwC nájdete tu.

O WTO

Cieľom WTO je liberalizácia svetového obchodu prostredníctvom odstraňovania tarifných a netarifných prekážok obchodu. Zaoberá sa pravidlami obchodovania medzi členskými štátmi na globálnej úrovni a slúži ako fórum pre členské krajiny na uzatváranie multilaterálnych obchodných dohôd a riešenie obchodných sporov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: