Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Finančné riadenie pre podnikateľov (3) - cashflow

Zisk na papieri má hodnotu až vtedy, keď sú peniaze na účte. Firmu treba riadiť najprv na základe cashflow, až potom na základe ziskovosti.

Veľa menších firiem sleduje, ako sa vyvíja ich hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát, ale často zabúdajú sledovať svoje peňažné toky (cashflow). Zisk a cashflow sú však dva odlišné ukazovatele. Problémy s likviditou majú aj firmy, ktoré vykazujú vysoký zisk. Firmy, ktoré vykazujú záporný cashflow, majú dvojnásobnú pravdepodobnosť, že skončia v konkurze. 

Pre malé firmy je sledovanie cashflow často luxusom, pretože majú obmedzené kapacity na finančnom oddelení, alebo vedenie firmy neprikladá riadeniu peňažných tokov dôležitosť – až do momentu, keď sa objavia problémy s likviditou. Podcenenie cashflow sa veľa krát stalo osudným inak úspešným a ziskovým firmám. Najväčšia stavebná spoločnosť vo Veľkej Británii Jarvis skončila v reštrukturalizácii napriek tomu, že získala veľké zákazky a nemala núdzu o prácu.  

Riadenie cashflow musí byť integrálnou súčasťou finančného riadenia firmy bez ohľadu na jej veľkosť. Riadeniu cashflow by mali venovať zvýšenú pozornosť spoločnosti, ktoré:

 • Vykazujú rýchly rast a pracujú s kladným pracovným kapitálom. Naberanie nových tržieb a zákaziek si vyžaduje zvýšené nároky na financovanie zásob a pohľadávok, firma v čase rastu „konzumuje“ hotovosť. Tento problém je bežný pre výrobné spoločnosti a spoločnosti s dlhým kontraktačným cyklom (napr. stavebníctvo). Detailne je vysvetlený v článku Overtrading: ako si ustrážiť cashflow v čase rýchleho rastu
 • Vykazujú vysokú sezónnosť tržieb (napr. cestovný ruch) alebo pôsobia v silne cyklickom odvetví, ako je napríklad strojárstvo alebo stavebníctvo. V čase poklesu tržieb sa objem predaja môže dostať pod kritickú úroveň – tzv. bod zvratu, kedy firma nedokáže generovať dostatočnú masu krycieho príspevku na to, aby pokryla svoje fixné náklady. V čase rastu tržieb zase spôsobuje problémy potreba financovania pracovného kapitálu (popísaná v bode vyššie).  Viacej informácií nájdete v článku Bod zvratu.
 • Majú vysokú úroveň fixných nákladov. Príkladom môže byť sieť reštaurácií, ktorá platí nájomné, energie a mzdy zamestnancov bez ohľadu na dosiahnuté tržby. Tieto firmy musia dobre poznať, aký majú vyššie spomínaný bod zvratu, t.j. pri akej úrovni a štruktúre tržieb sa dostávajú do záporného cashflow.
 • Majú vysokú mieru zadlženia.  Akceptovateľná miera zadlženia je v jednotlivých odvetviach rôzna, ale ak hodnota dlhu vo všeobecnosti prevýši 5 – 6 násobok EBITDA, firma môže vykazovať príznaky predlženia. Pod dlhom treba rozumieť tak bankové úvery, ako aj iné kontrakty s povahou financovania, ako je finančný leasing, operatívny leasing bez možnosti vypovedania, či dlhodobý dodávateľský úver. Viac informácií nájdete v článku Dlh / EBITDA ako ukazovateľ zadlženia
 • Majú dlhý kontraktačný cyklus a väčšiu časť tržieb inkasujú po dokončení zákazky, napríklad dodávatelia technológií alebo stavebné firmy. Tieto spoločnosti pracujú s vysokým pracovným kapitálom a musia zabezpečiť financovanie dodávok po dlhšiu dobu, kým dostanú zaplatené.
 • Dodávajú organizáciám verejného sektora, ktoré často uhrádzajú pohľadávky s výrazným omeškaním alebo majú dlhé doby splatnosti pohľadávok. Typickým príkladom sú firmy, ktoré dodávajú zdravotníckym zariadeniam.
 • Rozbiehajú nové projekty. Iniciatívy ako vstup firmy na nový trh, postavenie a spustenie nového výrobného závodu, akvizícia spoločnosti alebo spustenie nového produktu si vo väčšine prípadov vyžadujú počiatočné výdavky, ktoré sa začnú vracať postupne a s časovým oneskorením. V podobných situáciách vždy pripravte nielen plán nákladov a výnosov, ale aj cashflow, a podrobte ho analýze citlivosti, v ktorej otestujete možné pesimistické scenáre vývoja a ich vplyv na potrebu financovania projektu. Príkladom je firma Exisport, ktorú na kolená položila nevydarená expanzia do Poľska.
 • Firmy v krízovej situácií / reštrukturalizácii.  Pre tieto firmy je absolútnou prioritou zabezpečenie pozitívneho cashflow na dobu, počas ktorej dokážu zvrátiť nepriaznivý vývoj a zabezpečiť opätovné „samofinancovanie“ podniku. Viac informácií o riadení firmy v reštrukturalizácii nájdete v článku Podnikové reštrukturalizácie 2/3: ako zvládnuť reštrukturalizáciu firmy

Ako minimum je potrebné zabezpečiť:

 • Plánovanie cashflow. Súčasťou ročného finančného plánu / rozpočtu by mal byť plán cashflow, ktorý s dostatočným časovým predstihom ukáže prípadné problémy s likviditou.  Tiež je vhodné výhľad cashflow počas roka aktualizovať.
 • Ak sa ukazuje, že likvidita podniku zostane dlhšiu dobu napätá, môže byť potrebné cashflow plánovať pravidelne v kratších časových intervaloch. Viac informácií nájdete v sérií článkov Príprava 12 týždenného plánu cashflow.
 • Sledovať vývoj cashflow a mesačný reporting doplniť o výkaz cashflow.
 • Venovať pozornosť riadeniu a plánovaniu pracovného kapitálu (pohľadávky, zásoby, záväzky), ktorý má popri investíciách a financovaní na podnikový cashflow najväčší vplyv. Viac informácií nájdete v článku Základy: čo je to pracovný kapitál a ako ovplyvňuje cashflow.

Riadenie firmy na základe cashflow si vyžaduje trochu odlišné myslenie, ako keď sa firma riadi na základe zisku. V prvom rade je potrebné pochopiť rozdiel medzi ziskom a cashflow, a dôležitosť riadenia cashflow komunikovať v rámci firmy. Otvárať šampanské treba až vtedy, keď zákazník včas zaplatí, nie pri podpise nového kontraktu. Pri rokovaniach s dodávateľmi treba popri cene rovnakú pozornosť venovať platobným podmienkam a snažiť sa o čo najdlhšiu dobu splatnosti faktúr. Pri vyhodnocovaní ziskovosti zákazníkov treba zohľadniť ich platobnú disciplínu a skutočnosť, že firme vznikajú náklady na financovanie pohľadávok zákazníkov, ktorí platia neskoro. Zvýšenie úrovne zásob vlastnej výroby zvyšuje hospodársky výsledok spoločnosti cez zmenu stavu zásob, ale v skutočnosti firma v zásobách zbytočne viaže kapitál. 

Viac užitočných informácií o riadení a plánovaní cashflow nájdete v článkoch:

 1. Financovanie pracovného kapitálu
 2. 7 tipov ako zlepšiť plánovanie cashflow
 3. 11 tipov, ako zlepšiť cashflow v čase krízy
 4. 7 tipov ako sa brániť, keď veľkí zákazníci nechcú platiť načas
 5. EBITDA vs cashflow
 6. Otestujte sa: viete plánovať cashflow?

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: