Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

11 tipov, ako zlepšiť cashflow v čase krízy

V čase hospodárskej recesie sa dostáva do popredia riadenie cashflow a snaha zabezpečiť vo firme dostatočnú likviditu. Prečítajte si o opatreniach, ktoré vám pomôžu udržateľným spôsobom zlepšiť cashflow.

Globálna ekonomická kríza, ktorá začala v roku 2008, spôsobila stagnáciu tržieb a zostrenie konkurencie vo väčšine odvetví po celom svete. Mnoho firiem sa dostalo do problémov s likviditou a niektoré stále zápasia o každodenné prežitie. Zdroje externého financovania vyschli a banky sú oveľa opatrnejšie v poskytovaní úverov, najmä malým a stredným firmám.

Prinášame vám niekoľko tipov, ako môžete zlepšiť cashflow vo vašej firme.


Prehodnoťte váš obchodný model

Preskúmajte váš hodnotový reťazec – od nákupu cez výrobu, skladovanie, distribúciu a predaj, a hľadajte alternatívy, ako znížiť kapitálovú náročnosť vášho podnikania.

Mnoho úspešných firiem vo svete outsourcuje non-core aktivity. Top výrobcovia spotrebnej elektroniky ako Apple či Sony outsoursujú výrobu svojich výrobkov na veľkých poskytovateľov kontraktačnej výroby, ako je Foxconn. Coca Cola či PepsiCo dlhé roky spolupracovali s plniarňami, do ktorých vyčlenili svoje výrobné aktivity a ktoré zabezpečovali výrobu a balenie nápojov a ich distribúciu na lokálnych trhoch. Všetky tieto firmy sa sústredili na hlavné aktivity, ktoré vedia robiť najlepšie – vývoj produktov, marketing a brand manažment.

Ak napríklad dovážate komponenty alebo outsourcujete výrobu z Ázie, zvážte presun dodávateľských zdrojov bližšie k vašim cieľovým trhom. Výroba v Číne môže byť síce podstatne lacnejšia ako výroba v CEE, vyžaduje však oveľa dlhšie doby dodania a väčšie minimálne objednávky, a tým väčšiu viazanosť finančných prostriedkov v zásobách, ako aj pomalšiu reakciu na zmeny v dopyte.

Hľadajte možnosti, ako presunúť časť vášho výrobného procesu na dodávateľov, a ako outsourcovať na externých dodávateľov nekľúčové činností (non-core), ako je logistika a distribúcia alebo opravy a údržba. Spravidla tým znížite pracovný kapitál viazaný v týchto činnostiach a prípadne môžete dodávateľom odpredať aktíva, ktoré ste predtým používali.

Preskúmajte možnosť spolupráce s distribútormi, ktorí sú často schopní efektívnejšie zabezpečiť procesy logistiky, distribúcie a riadenie zásob hotových výrobkov, čo vám umožní znížiť náklady na financovanie obchodnej a distribučnej siete a znížiť finančné prostriedky viazané  zásobách.


Zefektívnite riadenie pracovného kapitálu

Riadenie pracovného kapitálu sa dostalo do väčšej pozornosti firiem potom, ako vypukla hospodárska kríza koncom minulého desaťročia. Pracovný kapitál viaže finančné prostriedky a jeho optimalizácia poskytuje veľký priestor pre zlepšenie casfhlow a likvidity firmy.

1,000 najväčších firiem v Európe má podľa odhadu Ernst & Young uväznených v nadbytočnom pracovnom kapitále 270 – 460 mld. EUR, čo predstavuje 4% až 7% ich tržieb. Ak majú aj tie najväčšie firmy obrovské rezervy v riadení pracovného kapitálu, o to viacej je pravdepodobné, že veľké rezervy budú mať aj lokálne a regionálne firmy, ktoré riadeniu pracovného kapitálu doposiaľ nevenovali dostatočnú pozornosť.

Ak má vaša firma obrat 30 mil. EUR a ak dokážete znížiť úroveň pracovného kapitálu o 4%, čo je spodná hranica odhadu Ernst & Young, tak by hotovosť na vašich bankových účtoch vzrástla o 1,2 mil. EUR.

Existuje mnoho spôsobov, ako optimalizovať pracovný kapitál. Prečítajte si napríklad články Optimalizácia pracovného kapitálu alebo Optimalizácia pohľadávok.

Pri optimalizácii pracovného kapitálu je dôležité prijímať iba také opatrenia, ktoré sú dlhodobo udržateľné. Vyhnite sa krátkozrakým iniciatívam, ako je napríklad snaha umelo vylepšovať súvahu na konci roku, keď je potrebné ukázať banke a akcionárom dobrú hospodársku pozíciu. Takéto nesystémové opatrenia v krátkej dobe prestanú účinkovať a pracovný kapitál sa vráti na úroveň, na akej bol na začiatku.


Zaveďte efektívne plánovanie odbytu a výroby

Neefektívne plánovanie výroby je jednou najčastejších príčin hromadenia zásob. Tradičné plánovanie odbytu postavené na dátach z obchodného oddelenia a na snahe kompenzovať nepresnosti v plánovaní udržiavaním rezervnej úrovne zásob je vo veľkej väčšine prípadov nespoľahlivé a neefektívne.

Plán odbytu a výroby musí byť v prvom rade postavený na základe historických trendov predaja a správania sa zákazníkov, trhov a výrobkov. Firmy musia tieto trendy a vzorce správania sa identifikovať detailnou analýzou historických predajných dát, a integrovaťich do prípravy plánu odbytu a výroby.

Pre viac informácií o plánovaní odbytu a výroby pozrite článok Plánovanie výroby – kľúč k optimalizácii pracovného kapitálu


Udržiavajte otvorený vzťah s bankami a kreditnými poisťovňami  

Ekonomická recesia prináša stagnáciu a zhoršenie finančných výsledkov aj v tých najväčších firmách. Súčasný prepad v predaji automobilov v Európe napríklad spôsobil, že PSA Peugeot  Citroen každý mesiac spáli 200 mil. EUR hotovosti a je nútený hľadať pomoc od  vlády pre svoju trápiacu sa finančnú divíziu. Aj keď sa jedná o veľkú firmu s dlhou históriou, banky spozorneli  a úzkostlivo monitorujú jej cashflow a dohodnuté finančné ukazovatele.

Napätý cashflow či zlé hospodárske výsledky zvádzajú firmy k snahe maskovať ich skutočnú hospodársku situáciu. Firmy robia všetko preto, aby na konci roka nazbierali hotovosť odďaľovaním platieb dodávateľom, znižujú výrobu a zásoby, alebo preceňujú zásoby len preto, aby ich výkazy dobre vyzerali. Takéto správanie firiem potvrdila aj nedávna štúdia firmy REL.

Bohužiaľ takáto snaha je často kontraproduktívna, pretože ak sa zhoršeniu finančných výsledkov nedá vyhnúť, banky a kreditné poisťovne sa o tom skôr či neskôr dozvedia, a vaša firma stratí dôveryhodnosť.  

Lepšou stratégiou je banke včas komunikovať blížiace sa problémy a zároveň ukázať opatrenia, ktoré firma plánuje prijať na ich zmiernenie. Demonštrujte banke, že manažment robí všetko preto, aby dostal firmu do správnych koľají  a ukážte jej realistický plán, ako prekonať krízovú situáciu. Hoci môže banka prechodne znížiť úverové limity, po zlepšení hospodárenia utvrdí svoju dôveru v schopnosti manažmentu a limity opäť zvýši. 


Ako CFO sa aktívne angažujte v dôležitých strategických a obchodných rozhodnutiach

CFO by sa mali aktívne angažovať vo všetkých významných obchodných rozhodnutiach manažmentu, ako je spustenie nových výrobkov či vstup na nové trhy, investície do nových výrobných aktív, veľké marketingové programy alebo akvizície firiem. CFO musí zanalyzovať vplyv týchto rozhodnutí na cashflow spoločnosti a zabrániť prijatiu takých rozhodnutí, ktoré v čase krízy dočasne zhoršia likviditu a ktoré môžu dostať firmu do problémov.

Firmy so stagnujúcimi alebo klesajúcimi tržbami sa často snažia hľadať nové projekty na naštartovanie rastu. Tieto projekty si však zvyčajne vyžadujú určité počiatočné investície, a v krátkodobom horizonte môžu napätému cashflow viac priťažiť, ako pomôcť.

Príklad: Ak manažment uvažuje o vstupe na nový trh, finančné oddelenie by malo prepočítať, akú investíciu si vstup bude vyžadovať z pohľadu pracovného kapitálu, zalistovacích poplatkov v obchodných reťazcoch, platieb za kancelárske priestory a mzdy zamestnancov, atď. Príjem z nových predajov sa v prípade takéhoto projektu spája s veľkou dávkou neistoty a možno ho očakávať až za niekoľko mesiacov, počas ktorých bude projektové náklady potrebné financovať z vlastných účtov. CFO musí pripraviť podrobný plán cashflow a podrobiť ho  testovaniu pre tie najpesimistickejšie scenáre, aby bol manažment schopný posúdiť riziká súvisiace s likviditou a uvažovaný projekt prípadne odsunúť, alebo nájsť spôsob, ako ho vhodne financovať. 


Prehodnoťte plán investícií

Finančné oddelenie potrebuje najmä v čase krízy dôkladne vyhodnocovať opodstatnenosť každej navrhovanej investície. Neakceptujte požiadavky výroby či logistiky len na základe stručného ústneho vysvetlenia, ale poriadne ich preverte priamo na mieste, posúďte previazanosť na strategické ciele firmy, a prepočítajte ich finančnú návratnosť. Pre nevyhnutné investície zvažujte možnosti alternatívnych foriem financovania, ako je leasing alebo dodávateľské financovanie.


Zvýšte flexibilitu hlavných nákladových položiek 

Preskúmajte možnosti, ako by sa dali vaše režijné náklady zmeniť z fixných na variabilné alebo semi-variabilné. 

V čase, keď predaj a výroba klesá alebo ak firma pôsobí v silne sezónnom odvetví, je dôležité zvýšiť flexibilitu nákladov. Umožní vám to znížiť break-even point - t.j. objem predaja, pri ktorom firma už nedokáže pokryť fixné náklady a dostáva sa do straty. 

Prediskutujte napríklad možnosť outsourcovania výrobných zamestnancov a využívanie agentúrnych pracovníkov s personálnymi  agentúrami. Agentúrnych pracovníkov využívajú na Slovensku napríklad automobilky na menej kvalifikované činnosti, a v čase útlmu výroby dokážu flexibilne prispôsobovať ich počet a tak znižovať svoje náklady nižšej úrovni dopytu.

Outsourcujte vaše non-core aktivity, ako napríklad opravy a údržba na firmy poskytujúce služby facility manažmentu, alebo logistiku na prepravné či kuriérske firmy. Podobné činnosti predstavujú pre firmu náklad aj v čase, keď je objem predaja nízky, pretože musí udržiavať súvisiace aktíva a platiť zamestnancov. Outsourcing vám umožní platiť iba za skutočne dodané výkony.  


Preskúmajte dostupné možnosti financovania

Ak sú vaše úverové limity v banke vyčerpané, pouvažujte nad alternatívnymi formami financovania a porovnajte si ich náklady. Ak na základe plánu cashflow očakávate v budúcnosti napätú finančnú situáciu, zvážte využitie alternatívnych foriem financovania predtým, ako sa vaše finančné ukazovatele zhoršia a sťažia prístup k externému financovaniu. 

V pláne investícií a obstarávania majetku zvažujte leasing alebo operatívny prenájom, pri existujúcom majetku možnosť predaja a spätného leasingu (sale and leaseback).

Rokujte s vašimi kľúčovými dodávateľmi, bankou alebo faktoringovou spoločnosťou a prediskutujte možnosti financovania vášho dodávateľského reťazca. Ak ste silná firma s dobrým ratingom, zvážte možnosti reverzného faktoringu.. Poistite svoje pohľadávky a rozšírte tak možnosti využitia faktoringu.


Optimalizujte platenie daní

Preskúmajte možnosti, ako oddialiť cashflow súvisiaci s platbami daní, alebo naopak ako urýchliť daňové benefity. Poraďte sa s daňovým poradcom, aké máte legálne možnosti. V mnohých veľkých firmách tlačia finanční riaditelia svoje daňové oddelenia do toho, aby hľadali možnosti ako pomocou platenia daní zlepšiť cashflow, a tieto ukazovatele zahŕňajú do ich odmeňovacích systémov.

Môžete napríklad prehodnotiť pravidlá kapitalizovania investícií a presunúť časť z nich do nákladov. Ak máte dcérske spoločnosti v zahraničí, preskúmajte daňové implikácie finančného a operatívneho leasingu v jednotlivých jurisdikciách a zvážte, či sa nedá ušetriť vnútroskupinovým predajom majetku a jeho spätným leasingom. Pozrite sa, ako platíte dovozné clá a kto vo firme za túto oblasť zodpovedný. Jednoduchá reklasifikácia dovážaného tovaru v sadzobníku môže priniesť úspory.


Prehodnoťte portfólio vašich aktív

Pre každú prevádzku alebo oblasť činnosti – trhy či produktové segmenty, fabriky,  dcérske spoločnosti apod. pravidelne vyhodnocujte ich historickú a plánovanú výnosnosť. Niektoré aktíva môžu prinášať nižší výnos, pretože manažment nemá dostatočné zdroje na ich rozvoj, nemajú dostatočne využitú kapacitu, alebo nie sú pre firmu kľúčovými aktivitami.

V tom prípade zvážte odpredaj takýchto aktivít. Môže sa jednať o obchodné značky, odberateľské kontrakty, fabriky, pozemky, non-core aktivity, alebo zahraničné dcérske spoločnosti. Pre užitočné rady ako na to si napríklad pozrite štúdiu Deloitte o best practice v odpredaji non-core prevádzok.


Nerobte krátkozraké rozhodnutia

Ak zavádzate opatrenia na zlepšenie cashflow, urobte z nich systémové opatrenia, ktoré budú dlhodobo udržateľné a budú fungovať aj v budúcnosti. Ak už raz investujete čas a námahu, ubezpečte sa, že opatrenia nepovedú do stratena a neprestanú fungovať v čase, keď sa firme opäť začne dariť. Neskôr by ste museli totiž tú istú robotu s veľkou pravdepodobnosťou robiť po druhý krát.

 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: