Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Dlh / EBITDA ako ukazovateľ zadlženia

Používanie ukazovateľa dlh / EBITDA a najčastejšie problematické oblasti.

Dlh / EBITDA je často používaným ukazovateľom, ktorý poskytuje indikatívnu informáciu o schopnosti firmy splácať svoj dlh z prevádzkového cashflow. Vyjadruje, ako dlho by firma pri aktuálnej výške dlhu a prevádzkového zisku splácala svoj dlh.

Využitie

  • Finančné riadenie: firmy pracujú s interne stanovenou optimálnou výškou zadlženia, ktorá umožňuje minimalizovať celkové náklady na kapitál a zároveň ukazuje, akú dlhovú kapacitu má firma ešte k dispozícii
  • Banky: pre banky je ukazovateľ zadlženia dôležitý pri rozhodovaní o poskytnutí / predĺžení financovania. Pred vypuknutím finančnej krízy v roku 2008 nebolo výnimkou, keď banky boli ochotné financovať firmy až do úrovne 5 – 6 násobku EBITDA, dnes sa vo všeobecnosti považuje za kritickú hranicu 3 – 4 násobok. To však do veľkej miery závisí od odvetvia a finančnej výkonnosti firmy (viď nižšie).
  • Ratingové spoločnosti ako Standard & Poor’s alebo Moody’s používajú ukazovateľ zadlženia ako jeden z hlavných faktorov pri posudzovaní ratingu firmy. Pre každú úroveň ratingu majú vypočítaný optimálny ukazovateľ zadlženia, a čím vyššia je zadlženosť hodnotenej firmy, tým rastie pravdepodobnosť, že jej znížia rating. Príklad ako tento ukazovateľ používa Moody’s môžete nájsť tu.
  • M&A: dlh / EBITDA je dôležitým ukazovateľom pri akvizíciách, ktoré sú financované z úverov. Ak má cieľová firma ukazovateľ zadlženia blízko k hraničnej hodnote typickej pre jej odvetvie, získanie akvizičného financovania je pre kupujúceho (napr. private equity firmu) problematické.

Výpočet

Pri výpočte ukazovateľa sa v čitateli zvyčajne používa čistý dlh, t.j. výška celkového úročeného dlhu (krátkodobý + dlhodobý) znížená o zostatok hotovosti, ktorý má firma k dispozícii. Do dlhu je potrebné zahrnúť záväzky z leasingových zmlúv a iné obdobné záväzky, ktoré majú povahu financovania (t.j. nie sú prevádzkového charakteru).

Výpočet EBITDA môžete nájsť tu.

Dôležité body pri používaní ukazovateľa zadlženia

  • Dlh / EBITDA je vhodné používať iba v rámci rovnakého odvetvia, pretože rôzne odvetvia sa odlišujú kapitálovou náročnosťou a štruktúrou EBITDA. Napríklad podľa analýzy KPMG odvetvia ako ťažba nerastných surovín alebo energetika vykazujú v Európe hodnoty menšie ako 1 alebo tesne nad 1, pre telekomunikačné firmy je typický ukazovateľ zadlženia okolo 2x EBITDA a firmy v sieťových odvetviach, ako napr. vodárenské spoločnosti dosahujú dlh na úrovni trojnásobku EBITDA. Pre účely benchmarkingu je vždy potrebné dať pozor na to, aby obchodný profil porovnateľných firiem bol čo najpodobnejší (produktové portfólio, štruktúra zákazníkov, výrobná báza apod.).
  • Dôležité je uvedomiť si obmedzenia ukazovateľa EBITDA. Hoci sa EBITDA často používa ako hrubý ukazovateľ prevádzkového cashflow, skutočný cashflow sa často môže výrazne odlišovať. Napríklad v čase rýchleho rastu firmy je cashflow nižší z dôvodu rastúceho pracovného kapitálu, firma môže vykazovať vysoký investičný deficit (t.j. pracuje so zastaralými aktívami, do ktorých bude v najbližších rokoch potrebné investovať výrazne viac, ako je priemerná výška odpisov), EBITDA je skreslená „necashovými“ položkami (napr. rozpúšťanie opravných položiek alebo investičných dotácií) alebo nezohľadňuje náklady na nízku kvalitu pohľadávok.
  • Aktuálna výška ukazovateľa zadlženia je založená na historických údajoch (dlh / EBITDA za posledný alebo aktuálny finančný rok) a neberie do úvahy investičné a obchodné plány spoločnosti. Ak má napríklad firma rozpracované investične náročné projekty, je to potrebné zohľadniť. Podobne ak očakávate, že konkurenčný tlak alebo ceny materiálových vstupov povedú k zníženiu ziskovosti, je potrebné adekvátne znížiť výšku EBITDA v menovateli.
  • Rating firmy. Ak má firma vysokú finančnú výkonnosť, stabilitu a konkurenčnú pozíciu, môže na trhu získať vyššá objem financovania ako povedzme menšia firma s neistou budúcnosťou.

Zdroje informácií

Informácie o ukazovateľoch zadlženia v jednotlivých odvetviach môžete najrýchlejšie získať z databáz, ktoré zhromažďujú finančné informácie firiem kótovaných na burze.

Bezplatne môžete získať finančné informácie za jednotlivé firmy a odvetvia napríklad na stránkach Damodaran Online, hoci nie v úplne ideálnej štruktúre. Alternatívne môžete využiť výročné správy a finančné výkazy európskych kótovaných firiem vo vašom odvetví, ktoré nájdete na ich internetových stránkach. Medzi platené zdroje patria napríklad Bloomberg, Capital IQ alebo Moody’s


Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: