Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Tipy pre zaisťovanie kurzového rizika pomocou finančného hedgingu

Ak zaisťujete kurzové riziko pomocou derivátov, je dobré mať na pamäti niekoľko základných princípov.

Článok bol pripravený v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.

Na základe našich skúseností na slovenskom trhu vám prinášame niekoľko praktických odporúčaní, ktoré vám môžu pomôcť vyhnúť sa najčastejším chybám pri finančnom hedgingu.


1.  Správna kvantifikácia kurzového rizika

Kľúčom k efektívnemu zaisťovaciemu programu je správne odhadnutie objemu budúcich transakcií v cudzej mene. Nesprávna kvantifikácia môže viesť k zaisteniu príliš veľkého, alebo príliš malého objemu.

Napríklad ak firma postaví svoj plán exportu na príliš optimistických predpokladoch, môže sa ocitnúť v situácii, že objem, ktorý bol dohodnutý navyše, bude musieť zatvárať protioperáciou za aktuálnu trhovú cenu s následným zúčtovaním kurzového rozdielu (porovnaním pôvodne dohodnutého kurzu a aktuálneho kurzu vznikne kurzová strata alebo kurzový zisk). Naopak, pokiaľ firma postaví svoj plán exportu na príliš pesimistických predpokladov, môže sa stať, že klient bude musieť predávať zvyšnú cudziu menu za aktuálnu trhovú cenu, ktorá môže byť iná ako klient pôvodne plánoval.

Preto je užitočné popri základnom scenári pripraviť aj optimistický a pesimistický scenár odhadu budúcich objemov a otestovať ziskovosť obchodného plánu pri rôznych úrovniach kurzu, aby ste získali obraz o možnom rozsahu kurzových strát.

Odporúčania:

 • Vždy dôkladne skontrolujte predpoklady použité v obchodnom pláne. Porovnajte ich s historickým vývojom, aktuálnou situáciou a zvážte možné scenáre budúceho vývoja.
 • Zadefinujte hraničné úrovne kurzov, ktoré sú pre vás ešte prijateľné.  Ak napríklad pripravujete ročný plán importu z Poľska a maximálna strata, ktorú ste ochotní tolerovať alebo preniesť do zmluvných cien vzniká už pri kurze 4,25 PLN/EUR, bude rozumné zvážiť promptné zaistenie kurzového rizika, pretože pri aktuálnom spotovom kurze 4,28 PLN/EUR* a zhruba 8 % volatilite* kurzu PLN/EUR (*indikatívne k 11.6.2013 12:00) sa nedá vylúčiť, že zlotý môže posilniť pod úroveň 4,25 PLN/EUR.
 • Používajte štruktúrovaný program zaisťovania kurzového rizika. Napríklad na najbližší kvartál zaistite 80 % - 100 % celkového rizika, na druhý kvartál 50 % - 100 % a na tretí 30 % - 100 %  a následne kontinuálne po každom kvartáli zaistenie dopĺňajte na základe aktualizácie obchodného plánu počas roka. Prípadne ak sú vaše peňažné toky v cudzej mene stabilné a pracujete s dlhodobejšími kontraktmi, môžete zvážiť zaistenie 80 % - 100 % celkového rizika na prvý rok a 30 % - 100% celkového rizika na druhý rok.
 • Zvážte, akú časť zmeny kurzu môžete preniesť na svojich obchodných partnerov, a do akej miery sa o to isté môžu snažiť vaši dodávatelia či odberatelia

2.  Stanovte si interné pravidlá 

Pokiaľ firmy nemajú definované žiadne pravidlá pre riadenie a zaisťovanie kurzového rizika, môže dochádzať k nesystematickému riadeniu kurzového rizika. Ideálne je pripraviť internú smernicu schválenú top manažmentom, ktorá presne definuje:

 • aký typ kurzového rizika sa má zaisťovať (napr. transakčné alebo translačné kurzové riziko)
 • pri akej úrovni kurzu
 • splatnosť a  rozsah zaistenia (napr. max 80 % očakávaného rizika pre prvý rok)
 • rozsah, do akej miery môže finančné oddelenie aktívne participovať na vývoji menového kurzu (aktívny alebo pasívny prístup k zaisťovaniu)
 • nástroje zaistenia (forwardy, opcie apod.)
 • interné kontrolné procesy a pravidlá zaistenia, oprávnené osoby, a pod.

3.  Špekulácie s kurzom

Pokiaľ nie je obchodovanie na finančných trhoch vašou primárnou činnosťou, radšej sa vyhnite špekulovaniu s vývojom kurzov. Niektoré firmy sa snažia predvídať vývoj kurzu a podľa toho prispôsobovať stratégiu zaistenia, čím firma podstupuje zvýšené kurzové riziko, pretože odhadovaný vývoj sa môže výrazne líšiť od skutočného vývoja.

Cieľom zaisťovania kurzového rizika by mala byť v prvom rade ochrana plánovaného zisku a cashflow spoločnosti, t.j. firmy by mali zaisťovať pri tom kurze, pri ktorom pripravili svoj obchodný plán alebo dohodli konkrétnu transakciu v cudzej mene.  

Nečakajte so zaistením. Čo najskôr po príprave obchodného plánu alebo po uzatvorení kontraktov so zahraničnými obchodnými partnermi uzavrite zaisťovací obchod pri dohodnutých kurzoch. Čím viac budete čakať, tým viac sa zvyšuje riziko, že sa kurz pohne pre vás nevýhodným smerom.


4.  Úzka komunikácia s bankou

Banky, ktoré k treasury obchodom pristupujú seriózne, sa snažia spoznať potreby svojho klienta a odporučiť mu najvhodnejší produkt. Vždy s bankou dôkladne prediskutujte vaše zámery:

 • Vysvetlite jej podstatu svojej obchodnej činnosti a akému kurzovému riziku je vaša firma vystavená
 • Prediskutujte možnosti zaistenia a zaisťovacie obchody, ktoré prichádzajú do úvahy, a nechajte si vysvetliť, ako presne deriváty fungujú.

Napríklad ak chcete zaistiť exportný kontrakt, z ktorého očakávate jednorazový príjem v cudzej mene, banka vám môže odporučiť uzatvorenie forwardu s plávajúcim dátumom splatnosti, ktorý vám poskytne časový interval od – do v rámci ktorého môžete forward zrealizovať (aj po častiach v rôznych dňoch) pre prípad, ak by zákazník meškal s úhradou (alebo ju poslal na viac krát). Iným príkladom je zaisťovanie obchodov v cudzej mene, ktorých výsledok je neistý, napríklad v prípade predkladania ponuky do tendra – v tomto prípade môže byť vhodnejšie zvoliť opciu pred forwardom.


5.  Využite prirodzené spôsoby zaistenia

Firmy chcú niekedy využívať nástroje finančného hedgingu v situáciách, kedy by mohli kurzové riziko vhodnejšie eliminovať prirodzeným spôsobom. Napríklad exportéri môžu diverzifikovať svoje dodávateľské zdroje do tej menovej oblasti, do ktorej vyvážajú, a príjmy z exportu tak prirodzene kompenzovať výdajmi na nákup vstupov.

Ideálne je kurzové riziko do maximálnej možnej miery zaisťovať prirodzeným spôsobom, a finančný hedging použiť iba na zostávajúcu nepokrytú časť rizika. 

Dôležité je tiež poznať, ako rýchlo dokážete eliminovať kurzové riziko prirodzeným spôsobom (napr. presunom nákupu na iných dodávateľov alebo prenesením kurzových strát do zmluvných cien). Finančný hedging vám pomôže získať čas na realizáciu potrebných opatrení v tomto prechodnom období.


6.  Vplyv derivátových transakcií na finančné výkazy

Ubezpečte sa, že rozumiete tomu, ako budú derivátové obchody vplývať na vaše finančné výkazy – t.j. že rozumiete ako funguje zabezpečovacie účtovníctvo (hedge acconting). Ak sa chcete vyhnúť účtovaniu ziskov a strát z derivátových obchodov cez výsledovku a s tým spôsobenému kolísaniu hospodárskeho výsledku, musíte splniť určité podmienky, ako je preukázanie efektívnosti zabezpečovacieho obchodu a vedenie podpornej dokumentácie.

Premyslite si a prípadne prediskutujte s vaším audítorom, ako môžu derivátové obchody ovplyvniť finančné pomerové ukazovatele, ktoré máte dohodnuté v úverových zmluvách.


7.  Vplyv na výšku úverového limitu

Termínované obchody uzatvára banka s klientom spravidla na základe schválenej treasury linky, ktorej výšku zvyčajne započítava do celkového úverového limitu, ktorý je pre daného klienta schválený. Tým sa znižuje možnosť klienta čerpať iné úverové produkty.

Prediskutujte s bankou, ako čerpanie treasury linky ovplyvní výšku vášho úverového limitu.

Alternatívou k treasury linke je zábezpeka v hotovosti (cash kolaterál) zložená zo strany klienta.


8.   Zaveďte kontrolné procesy pre obchodovanie s derivátmi

Ubezpečte sa, že termínované obchody dohaduje s bankou personál, ktorý má potrebné skúsenosti. Vždy zabezpečte dvojitú kontroly podmienok obchodu zo strany nadriadeného, napr. finančného riaditeľa. Rozdeľte zodpovednosti – osoba, ktorá obchod uzatvára by mala byť iná, ako osoba, ktorá o ňom účtuje a ktorá ho vyhodnocuje.

Niektoré banky ponúkajú možnosť pravidelne (napr. raz za mesiac) posielať klientovi zoznam všetkých otvorených treasury obchodov aj s indikatívnym precenením, čo vám umožní porovnať otvorené obchody s vašou evidenciou a identifikovať prípadné rozdiely.

Tiež sa stáva, že firmy pripravujú svoj zabezpečovací plán v Exceli, kedy sú vystavené vyššiemu riziku vzniku chyby vo výpočtoch. Pre kvantifikáciu kurzového rizika a prípravu plánu zaistenia je potrebné používať aplikácie, ktoré minimalizujú vznik chýb. Ak používate Excel, je dobré pripraviť vopred skontrolované šablóny, ktoré neumožňujú meniť vzorce a užívateľa sami navedú na zadanie vybraných číselných vstupov.


9.  Vyhodnocovanie efektívnosti zaisťovacieho programu

Pri vyhodnocovaní zaisťovacieho programu sa nepozerajte len na výsledky zo zaisťovacích obchodov samostatne, ale vždy ich vyhodnocujte spolu s podkladovými transakciami, ktoré zaisťujete. Ak napríklad zaisťujete príjmy v cudzej mene z exportných aktivít a euro posilní, porovnávajte straty z vašich exportných obchodov so ziskom z termínovaných obchodov, a opačne. Príklad vyhodnocovania zaisťovacieho programu môžete nájsť na konci tohto článku.


V prípade otázok k zaisťovaniu kurzového rizika môžete kontaktovať p. Ľubomíra Hladíka, vedúceho oddelenia Firemný Sales Slovenskej sporiteľne, na e-mailovej adrese hladik.lubomir@slsp.sk.

Na Slovenskú sporiteľňu, a.s. sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: