Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Prirodzené spôsoby zaistenia kurzového rizika

Príklady, ako môžu firmy vhodným nastavením svojej stratégie a obchodnej politiky eliminovať kurzové riziko

Väčšina veľkých firiem hľadá v prvom rade prirodzené spôsoby zaistenia kurzového rizika, a termínovanými obchodmi zaisťuje iba tú časť cashflow, ktorú nedokáže prirodzeným zaistením pokryť. Prirodzené zaistenie spočíva najmä vo vyrovnávaní príjmov a platieb v cudzej mene, prenesení kurzového rizika na obchodných partnerov alebo posúvaním termínu platieb v cudzej mene. 


Vyrovnávanie príjmov a výdajov

V tomto prípade je cieľom dosiahnuť dlhodobú rovnováhu medzi príjmami a výdajmi v rovnakej mene. Možno to dosiahnuť opatreniami v nákupnej, výrobnej alebo obchodnej stratégii, alebo štruktúrou financovania:

  • Exportné firmy môžu hľadať dodávateľov z  krajín, kde realizujú predaje. Ak firma napríklad intenzívne exportuje za PLN a CZK, môže uprednostňovať dodávateľov z týchto krajín. Pri posilnení eura tak síce bude prerábať na exporte, zároveň však bude zarábať na nákupe. 
  • Presun zdroja dodávok. Ak firma realizuje predaje v eurách, ale vstupy nakupuje od dodávateľov mimo eurozóny,  môže aktívne hľadať výrobného partnera v eurozóne, ktorý pre ňu začne potrebné vstupy vyrábať, alebo sa môže pokúsiť presvedčiť existujúceho dodávateľa, aby si založil výrobnú firmu na Slovensku / v Eurozóne. Príkladom je automobilový priemysel, kde dodávatelia komponentov nasledujú svojich odberateľov do krajín, v ktorých si odberateľ zriadil výrobnú prevádzku.
  • Presun výroby do zahraničia / outsourcing. Presun výrobných aktivít na hlavné výrobné trhy patrí k základným prvkom stratégií firiem ako sú Volkswagen či Nestlé. Napríklad Volkswagen otvára výrobné fabriky na svojich najväčších trhoch, presúva výrobu medzi výrobnými závodmi a nakupuje súčiastky od lokálnych dodávateľov.

Presun výroby má zmysel iba vtedy, ak umožní zmeniť štruktúru nákladov v cudzej mene. Ak napr. slovenská firma založí dcérsku spoločnosť v Poľsku ale bude musieť naďalej nakupovať väčšinu vstupov od dodávateľov z krajín Eurozóny, presunom výroby až toľko nezíska. Ak je veľká časť nákladov tvorená mzdovými nákladmi alebo môže nakupovať vstupy od lokálnych dodávateľov, potom takýto presun dáva väčší zmysel.

  • Stratégia financovania. Firma môže hľadať zdroje financovania  v tej mene, v ktorej očakáva v budúcnosti príjmy. Ak napríklad rozbieha obchodné aktivity v Česku, môže financovať nové investície do výroby úvermi v českej korune.

Volkswagen emitoval prvý krát dlhopisy v čínskej mene renminbi v máji 2011 za účelom financovania dlhodobých plánov na čínskom automobilovom trhu. Medzinárodné firmy ako Procter & Gamble alebo Unilever používajú úvery v cudzích menách ako prirodzené zaistenie investícií do zahraničných dcérskych spoločností.


Diverzifikácia

Exportné firmy môžu ťažiť z diverzifikácie predaja do rôznych menových oblastí, pričom straty na jednom menovom páre sú do určitej miery kompenzované ziskami na inom menovom páre. Napríklad kurz eura s menami krajín V4 vykazuje opačnú koreláciu, ako s USD.

Podobne je možné diverzifikovať aj zdroje nákupu na dodávateľov z rôznych krajín. Diverzifikácia nákupných zdrojov patrí k hlavným a najúčinnejším nástrojom prirodzeného zaistenia, ktoré využívajú veľké firmy, ako napríklad Philips.


Presun kurzového rizika na obchodných partnerov

Pokiaľ to dovoľuje vyjednávacia pozícia firmy, môže sa s odberateľmi pokúsiť nastaviť euro ako fakturačnú menu, alebo zakomponovať do predajných zmlúv mechanizmus úpravy predajnej ceny pri posune menového kurzu. To isté platí na strane nákupu.

Na pohľad jednoduché, v praxi niekedy problém. Ak nasilu presvedčíte dodávateľov, aby vám fakturovali v eurách, pokúsia sa do svojich predajných cien zakomponovať kurzové riziko, či už dnes alebo pri najbližšej príležitosti.  Preto môže byť lepšie zakomponovať zmeny kurzu priamo a explicitne do cenového mechanizmu v nákupnej zmluve.

TIP: Ak dokážete kurzové riziko eliminovať lepšie ako vaši dodávatelia (napr. ak máte lepšie možnosti a know-how v zaisťovaní kurzového rizika alebo pracujete s množstvom malých dodávateľských firiem), nechajte dodávateľov fakturovať v ich domácej mene. Získate tak zároveň transparentné cenové ponuky neskreslené  kurzovými špekuláciami. 

Nezabúdajte na kurzové riziko pri cenotvorbe. Pri príprave cenových ponúk zakomponujte, pokiaľ to vaša vyjednávacia pozícia dovoľuje, kurzové riziko do predajnej ceny. Pravidelne prehodnocujte cenníky pre exportné trhy.

Pri získavaní cenových ponúk dajte dodávateľom jasné inštrukcie, pri akom plánovanom kurze majú určiť ponúkanú cenu. 


Leading a lagging

Leading a lagging sa používa na eliminovanie vplyvu krátkodobého kolísaní kurzu a vyžaduje si aktívne riadenie platobného styku. Pri leadingu a laggingu je potrebné brať do úvahy úrokové sadzby na jednotlivé meny, aby sa nestalo, že firma síce eliminuje kurzové riziko, ale prerobí na úrokoch.

Príklady:

  • Ak firma očakáva posilnenie eura, môže odďaľovať platby svojim zahraničným dodávateľom a urýchľovať inkasá od zahraničných odberateľov včasným upomienkovaním. 
  • Ak má firma priebežné príjmy aj výdaje v cudzej mene, môže (pokiaľ to vzťahy s obchodnými partnermi dovoľujú) čakať s úhradami zahraničným dodávateľom do momentu, kedy jej nabehnú prostriedky zo zahraničných faktúr.   
  • Spotový obchod:  ak má firma napríklad za týždeň platiť dodávateľom z Česka a očakáva výrazné oslabenie eura, môže dnes zameniť potrebnú čiastku českých korún od banky a podržať ju na účte až do dňa úhrady.
  • Firma môže žiadať čiastočnú akontáciu / platbu vopred, čím skráti obdobie, počas ktorého je vystavená kurzovému riziku. Môže napríklad motivovať zahraničných odberateľov zľavou z predajnej ceny alebo inou výhodou, ak uhradia určité % vopred alebo pri dodaní.

Netting

Netting je využívaný najmä vo firmách, ktoré majú dcérske spoločnosti v zahraničí, ktoré navzájom obchodujú. Namiesto hotovostných úhrad v rámci skupiny si spoločnosti započítavajú vzájomné záväzky a pohľadávky v rovnakej mene a uhrádzajú iba rozdiel. Znižuje sa tak riziko nepriaznivého pohybu kurzu medzi jednotlivými transakciami.


Na záver

Prirodzené spôsoby zaistenia iba zriedkakedy umožnia firme úplne eliminovať kurzové riziko. Preto môže byť potrebné zostávajúce kurzové riziko zaisťovať pomocou termínovaných menových obchodov.

Niektoré spôsoby prirodzeného zaistenia prinášajú dodatočné náklady (zníženie cenovej konkurencieschopnosti, úrokové náklady, logistické náklady a pod.), ktoré musí firma zvážiť. 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: