Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Od A po Z: implementácia programu pre riadenie kurzového rizika 1/2

Praktický návod ako identifikovať a riadiť kurzové riziko, vrátane praktických ukážok a best practice odporúčaní.

Kurzové riziko považujú európske firmy v súčasnosti ako druhé najvýznamnejšie riziko pre svoje podnikanie. Napriek tomu, že bolo zavedené euro. Pozornosť by mu mali venovať najmä menšie a stredné firmy, ktoré majú oveľa menšie možnosti na jeho elimináciu, ako nadnárodné spoločnosti.

O kurzovom riziku a význame jeho riadenia sme sa na CFO.sk venovali vo viacerých článkoch v rámci aktuálnej témy. V tomto príspevku prinášame detailný návod, ako môžete vytvoriť účinný program na jeho riadenie.  


Sumarizácia

Vytvorenie programu na riadenie kurzového rizika pozostáva z nasledujúcich krokov:

V tomto článku sa budeme venovať prvým trom krokom.


Identifikácia kurzového rizika

V prvom rade je potrebné pochopiť, akým spôsobom je vaša firma vystavená kurzovému riziku.

 • Identifikácia všetkých významných transakcií v cudzích menách - predaje, nákupy, investície, splátky úverov, dividendy a pod. – hovoríme o transakčnom kurzovom riziku 
 • Analýza, ako dlhodobejšie zmeny kurzu môžu ovplyvniť cenovú konkurencieschopnosť na domácom a zahraničných trhoch a ako ovplyvňujú ziskové marže a cashflow nielen vašej firmy, ale aj vašich konkurentov a kľúčových odberateľov a dodávateľov – ekonomické kurzové riziko  
 • Posúdenie kurzových ziskov/strát, ktoré vznikajú pri preceňovaní súvahy a alebo konsolidácii dcérskych spoločností - účtovné riziko. Účtovné riziko sa vo všeobecnosti považuje za „necashové“ a mnohé medzinárodné firmy ho nezaisťujú vôbec.

Aj keď vaša firma priamo neobchoduje v cudzích menách, je pravdepodobné, že je vystavená ekonomickému kurzovému riziku, ktoré môže výrazne ovplyvniť vašu konkurencieschopnosť.  


Kvantifikácia a posúdenie významnosti kurzového rizika

Následne je potrebné posúdiť rozsah, v akom kurzové riziko ohrozuje vaše hospodárske výsledky a konkurencieschopnosť.

V prípade transakčného kurzového rizika to znamená kvantifikovať netto cash flow (príjmy mínus výdaje) pre každú cudziu menu zvlášť, zohľadniť volatilitu menového páru, aplikovať analýzu citlivosti (rôzne scenáre) a tým určiť, do akej miery môžu zmeny kurzu ovplyvniť váš zisk a cashflow  (napr. pri 3% posilnení eura oproti menám krajín V4 klesne váš plánovaný prevádzkový zisk o 10%, riziko je však oveľa vyššie v prípade forintu, ktorý vykazuje najvyššiu volatilitu). Kompletný návod ako kvantifikovať transakčné kurzové riziko nájdete v článku Zabezpečenie obchodného plánu proti kurzovému riziku.

V prípade ekonomického kurzového rizika je potrebné vyhodnotiť možné scenáre, ako zmena kurzu ovplyvní vašu cenovú konkurencieschopnosť a náklady na vstupy nakupované v cudzích menách. Ďalej je potrebné spoznať ako zmeny kurzu ovplyvňujú konkurencieschopnosť vašich konkurentov, aká je ich nákladová štruktúra v cudzích menách, a do akej miery sú vaši obchodní partneri (odberatelia a dodávatelia) ochotní akceptovať prenesenie kurzových strát do cien (t.j. ich cenovú elasticitu). Praktický návod, ako kvantifikovať a vyhodnotiť ekonomické riziko nájdete v prípadovej štúdii firmy Philips.

Pri posudzovaní, či je kurzové riziko pre vás významné, sú dôležité nasledovné faktory:

 • Vaša trhová pozícia – do akej miery môžete kurzové straty preniesť na obchodných partnerov (vrátane cenovej elasticity vašich zákazníkov). Čím je firma menšia, tým viac by mala rozmýšľať o systematickom riadení kurzového rizika, pretože má menšiu vyjednávaciu pozíciu.
 • Vaše odvetvie a ziskové marže – napríklad firmy pôsobiace v odvetví služieb alebo IT dosahujú vyššie marže ako výrobcovia komoditných produktov. To určuje, do akej miery môžu vaše ziskové marže „absorbovať“ výkyvy spôsobené zmenou kurzu.
 • Tolerancia manažmentu a vlastníkov firmy k riziku a ku kolísaniu ziskovej marže spôsobenej zmenami kurzu, ako aj rozsah, v akom môžu kurzové straty ovplyvniť vaše vzťahy s poskytovateľmi financií (napr. banky – kurzové straty môžu ovplyvňovať dohodnuté finančné ukazovatele).
 • Volatilita meny – ak obchodujete s Maďarskom, kurzové riziko je oveľa vyššie ako pri obchodovaní s českou korunou.
 • Náklady spojené s riadením kurzového rizika – vyčlenenie zamestnancov a strávený čas, náklady na hedging – niekedy môžu prevážiť riziká spojené so zmenou kurzu.

Ciele a koncepcia riadenia kurzového rizika

Ciele a koncepcia riadenia kurzového rizika vyplynú z predchádzajúcich krokov. Napríklad firma aktívne obchodujúca na trhoch V4 si môže stanoviť nasledovné priority:

 • Eliminovať neplánovanú fluktuáciu prevádzkového cashflow a zisku v obchodnom pláne
 • Zabezpečiť dlhodobú cenovú konkurencieschopnosť firmy voči zahraničným konkurentom na domácom trhu a na hlavných exportných trhoch (ekonomické riziko)
 • Prioritne hľadať prirodzené možnosti zaistenia rizika, a termínované obchody využívať iba na zaistenie zostávajúcich otvorených pozícií
 • Nevstupovať do špekulatívnych obchodov na menových trhoch

Posledná odrážka hovorí o tom, aký koncepčný prístup firma zaujme k riadeniu rizika: buď defenzívny postoj – primárnym cieľom je ochrana plánovaného zisku a cashflow (pasívne riadenie), alebo aktívny prístup, ktorý umožňuje finančnému oddeleniu špekulovať s vývojom kurzu s cieľom zarobiť na kurzových pohyboch (aktívne riadenie).  Na špekulácie z kurzami však drvivá väčšina firiem nemá potrebné informácie a skúsenosti. Viac informácií o aktívnom riadení nájdete v tomto článku


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: