Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Ekonomické kurzové riziko

Dlhodobé zmeny menových kurzov ovplyvňujú cenovú konkurencieschopnosť a ziskovosť firiem, často krát aj vtedy, ak priamo neobchodujú v cudzej mene. Preto je potrebné kurzové riziko zohľadniť pri tvorbe stratégie firmy a pri všetkých dôležitých obchodných a investičných rozhodnutiach.

Ekonomické kurzové riziko pramení z dlhodobej zmeny vo výmenných kurzoch, ktorá vedie k poklesu konkurencieschopnosti alebo zníženiu ziskovosti a cashflow firmy. Vo finančných výkazoch sa prejavuje poklesom ziskovej marže a cashflow.

Odporúčame súvisiaci článok: Riadenie ekonomického kurzového rizika v spoločnosti Philips

Najčastejšie prípady ekonomického rizika sú nasledovné:

Dlhodobé posilnenie domácej meny, ktoré vedie:

 • k zníženiu cenovej konkurencieschopnosti alebo dlhodobému poklesu ziskovosti na exportných trhoch
 • k zvýšeniu cenovej konkurencieschopnosti zahraničných spoločností a tlaku na predajné ceny firmy na jej domácom trhu
 • k poklesu zisku zo zahraničných investícií, napr. dcérskych spoločností

Dlhodobé oslabenie domácej meny, ktoré vedie:

 • k nárastu cien vstupov nakupovaných zo zahraničia v cudzej mene, alebo ktorých ceny sú odvodené od cudzej meny (napr. ropa alebo iné komodity)

Ekonomické kurzové riziko môže spôsobiť dlhodobú stratu konkurencieschopnosti a pokles zisku:

Napríklad silné úrovne japonského jenu v rokoch 2011 -  2012 boli jednou z hlavných príčin poklesu konkurencieschopnosti japonského exportu.  Akio Toyoda, šéf japonskej automobilky Toyota Motor v roku 2011 vyhlásil, že za daných okolností už „nemá zmysel vyrábať v Japonsku“. Podobne uvažoval o masívnom presune výroby do zahraničia v roku 2010 Nissan.
Dnes sa situácia otočila: 30% oslabenie japonského jenu v priebehu posledných 6 mesiacov poskytuje japonským exportným odvetviam veľkú cenovú výhodu v na európskych a amerických trhoch.

Dôležité je rozlišovať medzi ekonomickým a transakčným kurzovým rizikom, ktoré firmy najčastejšie zaisťujú pomocou finančného hedgingu:

Ekonomické riziko nie je možné dlhodobo eliminovať pomocou termínovaných obchodov, pretože po čase sa dlhodobý posun kurzov prenesie do forwardových sadzieb alebo opčných prémií. V lepšom prípade finančný hedging negatívny vplyv kurzu iba oddiali.  


Nepriame kurzové riziko

Je dôležité si uvedomiť, že kurzové riziko môže ohroziť konkurencieschopnosť firmy aj v prípade, keď v cudzích menách vôbec neobchoduje:

 • Výrazné oslabenie kurzu PLN a HUF v roku 2009 oproti roku 2008 spôsobilo, že podnikom cestovného ruchu v Tatrách a na Liptove, pre ktoré predstavovali poľskí a maďarskí turisti dôležitý zdroj príjmov, dramaticky klesli tržby, pretože pre Poliakov a Maďarov sa dovolenka na Slovensku stala príliš drahá. 
 • Keď poľský zlotý v druhej polovici roku 2011 výrazne oslabil z úrovní okolo 4,00 PLN/EUR blízko k úrovniam 4,50 PLN/EUR, poľskí exportéri potravín či nábytku získali cenovú výhodu a mohli „podliezať“ ceny slovenských výrobcov na slovenskom trhu.
 • Firmy, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca medzinárodnej spoločnosti (napr. európskej automobilky) a fakturujú v eurách, môžu utrpieť, ak jej predaj začne klesať v dôsledku straty konkurencieschopnosti kvôli nepriaznivej zmene kurzu na jej cieľových trhoch

Ako eliminovať ekonomické kurzové riziko

 • Zanalyzujte, ako zmeny kurzov ovplyvňujú konkurencieschopnosť a ziskovosť vašej firmy, vašich konkurentov, odberateľov a dodávateľov (viď nižšie)
 • Zvažujte kurzové riziko pri tvorbe svojej obchodnej, nákupnej, výrobnej a investičnej stratégie a pri každom dôležitom obchodnom či investičnom rozhodnutí
 • V prvom rade využite prirodzené spôsoby zaistenia – viac v článku Prirodzené spôsoby zaistenia kurzového rizika. Ak nedokážete celé riziko eleminovať prirodzeným hedgingom, zvážte zaistenie zvyšného rizika pomocou termínovaných menových obchodov. Tento prístup používa drvivá väčšina veľkých medzinárodných firiem.

Nasledovné otázky vám pomôžu vyhodnotiť, akým spôsobom a v akom rozsahu je vaša firma vystavená kurzovému riziku:

 • V ktorých oblastiach podnikania nás môžu dlhodobé zmeny kurzov ohroziť? Je to v oblasti nákupu, výroby alebo predaja?
 • Aký vplyv majú zmeny kurzu na našich kľúčových odberateľov a dodávateľov? Aká je ich cenová elasticita a do akej miery môžu absorbovať vplyv zmien vo výmenných kurzoch? 
 • Aká je nákladová štruktúra, nákupná stratégia a ziskové marže našich konkurentov? Môže ich zmena kurzu zvýhodniť v náš neprospech? Ako budú reagovať na výrazné zmeny v kurzoch?
 • Nakupujeme výrobné vstupy alebo komponenty v eurách, ktorých ceny sú naviazané na niektorú zo zahraničných mien (napr. ropa a zemný plyn alebo vstupy dovážané z Číny sú naviazané na USD)?
 • Aká je naša trhová pozícia? Sme dosť silní na to, aby sme mohli pohyby kurzov presunúť na obchodných partnerov?
 • Aké sú naše ziskové marže - sú dostatočne veľké na to, aby absorbovali nepriaznivé zmeny vo výmenných kurzoch?
 • Aký je kontraktačný cyklus v našom obchodnom modeli?  Sme dodávatelia investičných celkov alebo výrobcovia rýchloobrátkového tovaru?
 • Máme investície (dcérske spoločnosti, spoločné podniky a pod.) v zahraničí a ako vplývajú zmeny kurzov na hospodárenie a cashflow celej skupiny?
 • Hrozí nám strata konkurencieschopnosti z dôvodu pohybu kurzu aj vtedy, ak priamo v cudzej mene neobchodujeme?

V krátkej dobe vám prinesieme prípadovú štúdiu, ako ekonomické kurzové riziko kvantifikuje a zaisťuje spoločnosť Philips. 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: