Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Riadenie ekonomického kurzového rizika v spoločnosti Philips

V prípadovej štúdii firmy Philips sa dozviete, ako dynamika výmenných kurzov ovplyvňuje jej konkurencieschopnosť na trhu a ako kvantifikuje a riadi kurzové riziko.

Príspevok je uverejnený na základe článku Quantifying and Managing Economic FX Exposure uverejnenom na portáli Treasury Management International. 

TMI logo


Portál TMI uverejnil výbornú prípadovú štúdiu, v ktorej vedúci pracovníci finančného oddelenia Philips vysvetľujú, ako dlhodobé zmeny kurzov ovplyvňujú konkurencieschopnosť ich firmy na trhoch, na ktorých pôsobí.

Kvantifikácia ekonomického kurzového rizika nie je vždy jednoduchá. Vyžaduje si použitie množstva predpokladov, ako je znalosť cenovej elasticity odberateľov a dodávateľov, poznanie nákladovej štruktúry konkurentov, a prácu s viacerými scenármi vývoja menových kurzov.  

Prípadová štúdia demonštruje analýzu kurzových rizík na jednom z trhov, na ktorom Philips predáva väčšinu svojich produktov v lokálnej mene a na ktorom pôsobia domáci ako aj zahraniční konkurenti.

Krok 1: odhad nákladovej štruktúry konkurencie a cenovej elasticity odberateľov

Na predmetnom trhu existuje oligopolná štruktúra so štyrmi rovnocennými konkurentmi - dvomi lokálnymi firmami a dvomi spoločnosťami, ktoré sú súčasťou medzinárodnej skupiny. Ich nákladová štruktúra je nasledovná:

Všetky firmy dosahujú podobné prevádzkové marže. Podľa skúseností Philips je lokálny trh cenovo pomerne neelastický – citlivosť zákazníkov na predajnú cenu je menšia ako 1, t.j. zmena v predajnej cene (napr. 10%) spôsobí menšiu relatívnu zmenu v objeme predaja (napr. 7%). 

Krok 2: vyhodnotenie možných scenárov

Základné scenáre sú dva - oslabenie domácej meny a posilnenie domácej meny. Nasledovná tabuľka ukazuje, ako sa bude trh správať pri oboch scenároch.

Kľúčovým prvkom, ktorý pomáha predvídať reakciu konkurencie, je elasticita dopytu. Ak je v našom prípade dopyt málo elastický, tak zahraničné firmy, ktoré sú zmenou kurzu postihnuté ako prvé, pri oslabení lokálnej meny ceny zvýšia (čím stratia proporcionálne menší  objem predaja) a pri posilnení ceny ponechajú nezmenené, pretože ich zníženie by viedlo k relatívne menšiemu nárastu objemu predaja.

Krok 3: prispôsobenie nákupnej stratégie a využitie finančného hedgingu na zaistenie prechodného obdobia

Hlavným nástrojom prirodzeného zaistenia, ktorým Philips kompenzuje pohyby kurzov, je flexibilná nákupná stratégia – vytvorenie portfólia dodávateľov z rôznych menových oblastí a prispôsobovanie štruktúry nákupu zmenám kurzov hlavných mien.

To sa samozrejme nedá dosiahnuť v priebehu jedného mesiaca. Preto Philips využíva aj finančný hedging – terminované menové obchody. Pomocou forwardov zaisťuje svoj cashflow na obdobie, ktoré potrebuje na to, aby prispôsobil nákupnú stratégiu dlhodobejším zmenám kurzov.

Finančný hedging ekonomické kurzové riziko nedokáže eliminovať, iba pomôže firme získať čas, kým opatreniami na strane nákupu (napr. diverzifikácia), výroby (presun do / zo zahraničia, outsourcing) alebo predaja (napr. zvýšenie predajných cien) riziko eliminuje prirodzeným spôsobom.


Poznámka: pre prístup k prípadovej štúdii sa musíte na stránke TMI bezplatne zaregistrovať. 


Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: