Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Od A po Z: implementácia programu pre riadenie kurzového rizika 2/2

Druhá časť návodu ako identifikovať a riadiť kurzové riziko, vrátane praktických ukážok a best practice odporúčaní.

predchádzajúcom článku sme sa zaoberali identifikáciou kurzového rizika a stanovením cieľov v jeho riadení. V druhej časti rozoberieme výber nástrojov na riadenie kurzového rizika, definovanie zodpovedností a nastavenie reportingu a kontrolných nástrojov.

Definovanie nástrojov a tolerančných limitov zaistenia  

Pre zaistenie  prevádzkového cashflow (transakčného rizika) pomocou finančného hedgingu si môže firma stanoviť napríklad nasledovné nástroje a pravidlá:

 • Zaisteniu podlieha každá netto pozícia (netto príjem mínus výdaj danej meny), ktorá:
  • presahuje ekvivalent 1 mil. EUR p.a., alebo
  • implikované kurzové riziko prepočítané volatilitou menového páru presahuje viac ako 10% plánovaného prevádzkového zisku (o využití volatility viac v tomto článku)
 • finančné oddelenie zaisťuje nasledovné objemy cashflow v cudzej mene, a to na kontinuálnej báze počas roka, t.j. na konci každého kvartálu zaistenie dopĺňa:

 • Na zaisťovanie sa používajú výhradne menové forwardy s dodávkou. Použitie opcií podlieha schváleniu predstavenstva. Maximálna doba zaisťovacích obchodov je 12 mesiacov.
 • Zaisťovanie sa vykonáva na holdingovej úrovni konsolidáciou všetkých dcérskych spoločností do skupinovej netto pozície
 • Termínované obchody je možné uzatvárať iba s bankami, ktoré schválilo predstavenstvo

Firma bude svoju konkurenčnú pozíciu ochraňovať prioritne nasledovnými spôsobmi (ekonomické riziko):

 • Vytvorením flexibilnej dodávateľskej štruktúry tak, aby bolo možné v prípade dlhodobejšieho oslabenia exportnej meny nakupovať min. 60% vstupných materiálov od dodávateľov, ktorí pôsobia na exportnom trhu (čím sa dosiahne prirodzené zaistenie príjmov a výdajov)
 • Financovaním exportných aktivít úvermi v danej cudzej mene
 • Obmedzením exportovaného sortimentu na výrobky s min. maržou 20%, ktorá dokáže absorbovať výkyvy v menových kurzoch  

Definujte spôsoby kvantifikácie rizika

Definujte, akým spôsobom sa bude kvantifikovať veľkosť kurzového rizika počas roka. Napr. pri zaisťovaní obchodných plánov môžete použiť metódy ako:

 • Absolútna hodnota netto menovej pozície (t.j. príjmy mínus výdaje)
 • Analýza citlivosti a aplikácia rôznych scenárov
 • Výpočet implikovanej miery rizika pomocou volatility menového páru  
 • Metóda Value-at-Risk / Cashflow-at-Risk

Finančné oddelenie musí pri každom rozhodovaní o zaistení zvážiť súvisiace náklady a prípadné negatívne efekty (potreba kolaterálu a opčnej prémie finančnom hedgingu, nárast logistických nákladov pri presune nákupov na zahraničných dodávateľov, apod.).


Definovanie zodpovedností

Zodpovednosti jednotlivých oddelení a orgánov môžu byť napr. nasledovné:

Ak máte dcérske spoločnosti v zahraničí, zvážte centralizáciu zaisťovania kurzového rizika. Centralizácia vo väčšine prípadov prináša výhody – lepšia kontrola a prehľad na skupinovej úrovni, možnosti kompenzovania príjmov a výdajov v rámci skupiny, využitie nettingu, lepší prístup k bankovým hedgingovým produktom, apod. Úplná alebo čiastočná centralizácia je v modernom riadení považovaná za best practice.

Bežnou praxou vo väčších zahraničných firmách sú špecializované interné komisie pre riadenie podnikových / trhových rizík, ktoré aktívne vstupujú do kontroly riadenia kurzového rizika.

Smernica pre riadenie kurzového rizika by mala dávať zamestnancom finančného oddelenia, ako aj ostatným oddeleniam, jednoznačný návod a pravidlá pre rozhodovanie pri zaisťovaní kurzového rizika na dennej báze. Akékoľvek výnimky je potrebné vopred ošetriť vhodných schvaľovacím procesom.

Zabezpečte, aby bolo kurzové riziko zohľadnené vo všetkých dôležitých obchodných činnostiach firmy, a definujte, akú úlohu v tomto procese zohrávajú jednotlivé oddelenia. Napríklad:

 • Každá ponuka od dodávateľa musí obsahovať použitý výhľadový menový kurz, pri ktorom bola pripravená. Nákupné oddelenie je zodpovedné za identifikovanie kurzového rizika v dodávateľských kontraktoch a za informovanie finančného oddelenia o tomto riziku.
 • Obmedzenie použiteľných fakturačných mien nákupu a predaja
 • Pravidelné prehodnocovanie predajných cenníkov v cudzích menách
 • Zohľadnenie kurzového rizika pri príprave cenových ponúk a kontrola zo strany finančného oddelenia

Reporting a vyhodnocovanie programu zaistenia 

Definujte požiadavky na reportovanie a vyhodnocovanie efektívnosti zaisťovacieho programu. Napr. CFO môže byť zodpovedný za prípravu štvrťročného reportu pre predstavenstvo, a zároveň oddelenie treasury alebo controllingu by malo min. na mesačnej báze pripravovať detailný report pre CFO, ktorý môže obsahovať:

 • Aktualizovaný plán cashflow v cudzích menách do konca roka, rozsah zaistenia a návrhy na zmeny
 • Sumarizáciu otvorených termínovaných obchodov podľa meny, druhu a expirácie s vyčíslením nerealizovaného zisku / straty 
 • Sumarizáciu už ukončených termínovaných obchodov a súvisiacich realizovaných kurzových ziskov / strát z transakcií, ktoré tieto obchody zaisťovali (t.j. do akej miery bolo zaistenie efektívne)
 • Vplyv hedgingových obchodov na finančné výkazy a report o efektívnosti zaisťovacích nástrojov, t.j. zabezpečiť, aby boli plnené požiadavky zaisťovacieho účtovníctva
 • Vývoj kurzu a kurzových strát / ziskov v reportovanom období a očakávaný vývoj kurzu do konca roka, možné scenáre a ich kvantifikácia na cashflow, hlavné riziká
 • Návrhy na zaistenie konkrétnych položiek súvahy alebo investícií

Kontrola

Kontrolu implementácie programu zaistenia by mal vykonávať primárne CFO, pričom za výsledky sa zodpovedá predstavenstvu. Ak má firma oddelenie interného auditu, je vhodné začleniť oblasť riadenia kurzových rizík do jeho programu. Firma môže tiež osloviť svojho finančného audítora, aby jej dal spätnú väzbu k efektívnosti riadenia kurzového rizika.

Best practice vo svete je, aby dodržiavanie pravidiel pravidelne kontrolovala osoba, ktorá je nezávislá od finančného oddelenia.

Ak plánujete zaisťovať kurzové riziko pomocou termínovaných obchodov, zabezpečte dôslednú  krížovú kontrolu a oddelenie kompetencií. Osoba, ktorá obchody uzatvára, musí byť kontrolovaná inou nezávislou osobou, ktorá prijíma konfirmácie z banky a ktorá obchody vyhodnocuje (pozri článok Ako uzatvárať termínované menové obchody s bankou)


Užitočné tipy na záver

 • Zabezpečte, aby sa riadenie kurzového rizika stalo integrálnou súčasťou riadenia rizík vo vašej firme. Je úlohou CFO, aby túto problematiku aktívne komunikoval na úrovni top manažmentu a aby presadil zohľadňovanie kurzových rizík do všetkých oblastí firmy, od cenotvorby cez kontrolu strategických a obchodných plánov, kľúčových rozhodnutí (napr. vstup na nové trhy, nové produkty, väčšie investície) až po riadenie rizika v zmluvách s dodávateľmi.
 • Zakotvite princípy a procesy riadenia kurzového rizika v internej smernici  
 • Buďte pragmatickí: neinvestujte čas ani peniaze, ak by boli náklady na riadenie rizika väčšie, ako prínosy
 • Zabezpečte, aby bolo riadenie rizika v súlade so stratégiou a cieľmi spoločnosti. Ak má vaša firma za cieľ napríklad rýchle obsadenie nového trhu, puritánske aplikovanie prísnych pravidiel v riadení kurzového rizika môže spôsobiť, že sa stanete nekonkurencieschopnými.
 • Nezabudnite na možné dopady zaisťovania kurzového rizika na daňové náklady. Napr. zaisťovanie na holdingovej úrovni ponecháva výkazy dcérskych spoločností napospas kurzovým ziskom a stratám, čo môže mať vplyv na lokálne platené dane.

Na záver uvádzame niekoľko užitočných zdrojov, ktoré vám pomôžu pri zavádzaní programu na riadenie kurzového rizika:

 • Výborná príručka vypracovaná spoločnosťou PwC „Foreign Currency Risk Management Policy Guidelines“, ktorú nájdete na stránke AFP (pdf dokument v AJ s názvom ForeignCurrencyRiskPolicies_Final)
 • Praktický návod od spoločnosti BMO Capital Markets „Foreign Exchange Management Policy Objectives and Controls“ na stránke BMOCM (pdf v AJ)
 • Smernica pre riadenie kurzového rizika v spoločnosti ICANN (pdf v AJ)
 • Vzorový dokument – smernica pre riadenie kurzového rizika vypracovaná spoločnosťou Treasury Consulting


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: