Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2014

Všeobecná inštruktáž Finančného riaditeľstva SR

Obsah

 1. Povinnosť podať daňové priznanie
 2. Lehota na podanie daňového priznania
 3. Spôsob platenia dane
 4. Tlačivo daňového priznania
 5. Prílohy daňového priznania
 6. Vyplňovanie daňového priznania
 7. Sadzba dane z príjmov
 8. Poukázanie podielu zaplatenej dane
 9. Vrátenie daňového preplatku

1. Povinnosť podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 je povinná podať každá právnická osoba okrem:

 • daňovníka, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 • občianskeho združenia, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín, ktoré sú oslobodené od dane,
 • rozpočtovej a príspevkovej organizácie, ak má okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane,
 • registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ak má iba príjmy, ktorými sú výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov, príspevky im plynúce a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Daňovník môže podať daňové priznanie k dani z príjmov na ktoromkoľvek daňovom úrade.

2. Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 je právnická osoba povinná podať v termíne do 31.3.2015. V tejto lehote je povinná daň aj zaplatiť. Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá právnická osoba predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, a to podaním oznámenia príslušnému správcovi dane. Oznámenie však musí byť podané správcovi dane najneskôr do 31.3.2015. V oznámení je právnická osoba povinná uviesť novú lehotu, v ktorej bude daňové priznanie podané a touto novou lehotou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. V novej lehote je daň aj splatná.

Ak súčasťou príjmov právnickej osoby sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si táto právnická osoba lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Súvisiaci článok: Predĺženie lehoty na podanie DP k dani z príjmov za rok 2014

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov si nemôže predĺžiť oznámením daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Takýto daňovník musí o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, t.j. najneskôr do 30. júna 2015. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Ak koniec novej lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň. Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania napr. do 31.5.2015, posledným dňom na podanie DP je 1. jún 2015.

3. Spôsob platenia dane

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku za rok 2014 sa platí na účet č. 500224 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180. Variabilný symbol je 1700992014. Ak daň platí daňovník so sídlom v zahraničí, na platbu dane použije predčíslie účtu 500232.

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil jeho základné číslo účtu (OÚD), je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak ôsmy deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posúva sa splatnosť dane na najbližší pracovný deň.

Ak daň na úhradu vypočítaná na riadku 1000 daňového priznania nepresiahne 5 eur, daňovník nie je povinný túto daň na úhradu zaplatiť.

4. Tlačivo daňového priznania

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, ktorého lehota na podanie v súlade s § 49 zákona o dani z príjmov uplynie po 1. januári 2015 vrátane, bol vydaný Ministerstvom financií SR pod č. MF/9901/2014-721 Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/14317/2014-721, ktorým sa ustanovili vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Opatrenie MF SR bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2014 (opatrenie, poučenie FR a vzory potvrdenia o podaní nájdete v tomto článku, komentár FR SR k zmenám v tlačive nájdete tu).

5. Prílohy daňového priznania

Prílohou daňového priznania podľa § 15 ods. 4 daňového poriadku sú doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v daňovom priznaní, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Podľa § 49 ods. 1 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2014 sú povinnou prílohou daňového priznania aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.

U daňovníkov vykazujúcich výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa zvoleného spôsobu vykazovania základu dane sa ako povinná príloha prikladá:

 • evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrení vydaných MF SR s výnimkou poznámok, alebo
 • prehľad úprav vykonaných z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia podľa Opatrenia MF SR č. MF/011053/2006-72 (FS 2/2006) v znení Opatrenia MF SR č. MF/026217/2006-72 (FS 12/2006).

Podľa § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok. Finančné riaditeľstvo SR a daňové úrady vo vzťahu k systému fungovania registra účtovných závierok vykonávajú zber dokumentov v elektronickej alebo listinnej podobe. Viac o ukladaní účtovnej závierky do registra účtovných závierok nájdete tu.

6. Vyplňovanie daňového priznania

Položka SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. V tejto položke daňovník uvádza hlavnú, resp. prevažujúcu činnosť, z ktorej v zdaňovacom období dosiahol najvyšší príjem. Zoznam SK NACE je na internetovej stránke www.statistics.sk.

Tabuľku F vypĺňa aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) bod 3 zákona o dani z príjmov], ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty stálej prevádzkarne vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Daňové subjekty, ktoré vykazujú výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS, ukladajú do registra účtovných závierok neštandardizovanú účtovnú závierku a v daňovom priznaní sú povinné vyplniť tabuľku G1 a súčasne jednu z tabuliek G2 alebo G3. Súčasne nemôžu byť vyplnené tabuľky G2 a G3. Takýto daňovník nevyplňuje tabuľku F.

Tabuľku H vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident), ktorý túto skutočnosť vyznačí na prvej strane daňového priznania.

Tabuľku J vypĺňa daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, a ktorý vypočítava daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok v pomernej výške podľa § 46b ods. 6 ZDP.

Súvisiaci článok: Metodický pokyn Finančného riaditeľstva k daňovej licencii

Podľa poučenia na vyplnenie DP PO daňovník vypĺňa tabuľku J v prípade, ak k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok došlo v mesiacoch október až december 2014, a to z dôvodu, že pri zmene zdaňovacieho obdobia v týchto mesiacoch uplynie posledný deň lehoty na podanie daňového priznania v kalendárnom roku 2015 a daňovník už podáva DP PO s touto tabuľkou.

Z § 2 Opatrenia MF SR z 12.11.2014 č. MF/14317/2014-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov vyplýva, že týmto opatrením ustanovené DP PO vypĺňa aj daňovník, u ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, v dôsledku jej predĺženia podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP, uplynie v roku 2015. Z toho vyplýva, že okrem daňovníka, u ktorého k zmene zdaňovacieho obdobia došlo v mesiacoch október až december 2014, musí túto tabuľku vyplniť aj daňovník, u ktorého k zmene zdaňovacieho obdobia došlo v mesiacoch júl až september 2014.

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období 2014 platí daňovú licenciu, vypĺňa riadky 810 až 900 daňového priznania, pričom vyplní aj súvisiace údaje o daňovníkovi na 1. strane daňového priznania. Daňovník, ktorý daňovú licenciu v zdaňovacom období 2014 neplatí, vyplňuje len riadok 810 daňového priznania a do riadku 820 uvedie nulu.

Na riadku 1 tabuľky K sa uvádza prenesený kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou určený na zápočet v zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bude daňová licencia uhradená.

7. Sadzba dane z príjmov

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2014 je 22 %. Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, použije túto sadzbu dane prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré sa začne v priebehu kalendárneho roka 2014. Právnické osoby so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý začal do 31.12.2013 a končí v roku 2014 použijú sadzbu dane 23%.

Zákonom č. 463/2013 Z. z. bola pre daň z príjmov právnickej osoby zrušená minimálna daň, ktorá sa nevyrubí a neplatí. Na r. 950 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2014 sa uvedie suma, ktorá je prenesená z r. 800, alebo z r. 900 alebo súčet r. 800 a 900.

8. Poukázanie podielu zaplatenej dane

Pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu roka 2014, najneskôr 31.12.2014, sa postupuje podľa § 50 ods. 1 písm. b) a § 52i ods. 1 zákona o dani z príjmov, t. j. daňovník, ktorý je právnickou osobou je v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenému prijímateľovi, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Ak daňovník neposkytne dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane len do výšky 1,5 % zaplatenej dane. Tento daňovník vypĺňa riadky 2 až 4, v ktorých bol upravený text pre prípad, ak daňovník platí daňovú licenciu. Podľa § 46b ods. 10 zákona o dani z príjmov aj daňovník, ktorý platí DL, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 zákona o dani z príjmov, a to z celej výšky zaplatenej licencie.

Zároveň boli do IV. časti DP PO za rok 2014 doplnené r. 5 až 7, ktoré vypĺňa daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie, napr. hospodársky rok končí od 1.1.2015 vrátane do 31.12.2015, na ktorého sa vzťahuje znižovanie podielu zaplatenej dane podľa § 52i ods. 2 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník poskytol finančné prostriedky ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania minimálne v sume 1 %, môže poukázať prijímateľom 1,5 % z dane alebo DL, inak môže poukázať len 1 % z dane alebo DL.

Ak daňovník, ktorý je právnickou osobou, poukazuje podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, 1,5 % resp. 1 % zo zaplatenej dane viac ako jednému prijímateľovi, údaje o ďalších prijímateľoch daňovník uvedie v prílohe k IV. časti DP – Údaje o ďalších prijímateľoch. Vyhlásenie v IV. časti daňového priznania musí byť daňovníkom podpísané len v prípade, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov, t. j. vypíše riadky vyhlásenia. Ak nie sú riadky vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane vypísané, neuplatnenie postupu podľa § 50 zákona o dani z príjmov musí byť vyznačené znakom „x“.

Podiel zaplatenej dane je najmenej 8 € pre jedného prijímateľa.

9. Vrátenie daňového preplatku

Daňový úrad vráti daňový preplatok, ak je väčší ako 5 eur, v termíne najneskôr 7.5.2015 na základe podanej žiadosti o vrátenie daňového preplatku.

Súvisiaci článok: Metodický pokyn FR SR k plateniu preddavkov na daň z príjmov PO

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: