Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Riadenie kurzového rizika v dodávateľskom reťazci

Zmeny kurzov spôsobujú fluktuáciu nákupných cien a v dlhodobom horizonte môžu ohroziť ziskovosť firmy. V nákupnej stratégii je potrebné ošetriť obe riziká.

Pri riadení kurzového rizika v dodávateľskom reťazci je potrebné sledovať tieto ciele:

 • Eliminovať krátkodobé výkyvy v kurzoch a zaistiť stabilitu nákupných cien na úrovni, s ktorou počíta obchodný plán
 • Eliminovať vplyv dlhodobých zmien menových kurzov, ktoré môžu viesť k zvýšeniu nákladov a následne zníženiu ziskovej marže.  

Vplyv krátkodobej fluktuácie menových kurzov je možné eliminovať najmä nasledovným spôsobom:

 • Prenesením kurzového rizika na dodávateľa tým, že zmluvnou menou bude mena odberateľa. To však v mnohých prípadoch nie je prakticky možné dosiahnuť.
 • Rozdelením kurzového rizika medzi dodávateľa  a odberateľa zakotvením mechanizmu na úpravu ceny v závislosti od vývoja kurzov priamo do zmluvy. Znamená to dohodnúť základný referenčný kurz, hranice kurzu, ktorých prekročenie spustí úpravu kúpnej ceny, a časové obdobie, počas ktorého zostane kurz zafixovaný.
 • Finančným hedgingom (forwardy, opcie).

Presadenie meny odberateľa  do zmluvných vzťahov automaticky neznamená, že kurzové riziko je eliminované, pretože dodávatelia sa budú snažiť a vždy si nájdu cestu, ako ho do ceny premietnuť. Snaha presunúť riziko na dodávateľa tak môže byť kontraproduktívna.

Niekedy je pre celý dodávateľský reťazec výhodnejšie, ak kurzové riziko znáša a zaisťuje odberateľ, a od zahraničných dodávateľov nakupuje v ich lokálnej mene. Jedná sa najmä o prípady, ak odberateľ nakupuje od väčšieho počtu menších dodávateľov, ktorí nemajú skúsenosti a kapacitu kurzové riziko efektívne zaisťovať, a kedy odberateľ dokáže agregované kurzové riziko  zaistiť efektívnejšie. Výhodou tohto prístupu pre odberateľa je aj to, že nákupné ceny budú transparentné a neskreslené snahou dodávateľov zakomponovať do ceny „vankúš“ na pokrytie kurzového rizika.

Treba si uvedomiť, že dlhodobým zmenám v menových kurzoch sa nedá vyhnúť, a skôr či neskôr sa prejavia na ziskovej marži dodávateľského reťazca, či už na strane dodávateľov, alebo odberateľa. Možnosti riešenia na strane odberateľa:

 • Vytvorenie diverzifikovanej základne dodávateľov z viacerých menových oblastí, ideálne z krajín, kde predáva svoje produkty, čo mu umožní pokryť kurzové riziko prirodzeným spôsobom.
 • Zadefinovanie časového obdobia, ktoré potrebuje na elimináciu kurzového rizika prirodzeným spôsobom (presun nákupu na iných dodávateľov, presadenie kurzových strát do predajných cien a pod.), a počas tohto obdobia zabezpečiť stabilitu zisku a cashflow pomocou finančného hedgingu.

Niekoľko odporúčaní:

 • Dôležité je poznať nákladovú štruktúru hlavných dodávateľov a pochopiť, ako zmena kurzu ovplyvňuje ich zisk a ako na ňu budú reagovať. Niekedy sa stáva, že dodávateľský reťazec nie je vystavený takému kurzovému riziku, ako sa pôvodne zdalo, ak má zahraničný dodávateľ väčšinu nákladov nie vo svojej lokálnej mene, ale v mene odberateľa.
 • Pri získavaní cenových ponúk od dodávateľov vždy dohodnite referenčný menový kurz, pri ktorom majú byť ceny stanovené.  Pri vyjednávaní o nákupnej cene vždy zohľadnite referenčný menový kurz a dohodnite, kto a akým spôsobom bude znášať kurzové riziko.
 • Vždy v nákupnej stratégii premyslite a zohľadnite, aké veľké je kurzové riziko a ako vás môže ohroziť. Primárne hľadajte prirodzené spôsoby jeho eliminácie, a finančným hedgingom zaistite tú časť, ktorú nie je možné prirodzeným spôsobom odstrániť.
 • Pri tvorbe obchodného plánu využite analýzu citlivosti, aby ste zistili, ako môžu rôzne zmeny v kurze ovplyvniť váš zisk a cashflow. Určite si hraničné úrovne kurzu, ktoré sú pre vás ešte prijateľné. Ak sa nachádzajú príliš blízko k plánovanému kurzu, alebo ak menový kurz vykazuje vysokú volatilitu, radšej kurzové riziko zaistite pomocou finančných derivátov.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: