Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Plánovanie cashflow? Stále problém.

55% veľkých firiem plánuje cashflow s odchýlkou väčšou ako 25%. Spoľahlivé plánovanie peňažných tokov pritom uľahčuje rozhodovanie o investíciách, znižuje potrebu čerpania úverov, a poskytuje viac priestoru na využívanie dodávateľských zliav.

Firmy s najefektívnejším riadením peňažných tokov a likvidity dokážu plánovať cashflow v strednodobom horizonte (2-3 mesiace) s presnosťou do 5%, t.j. skutočne dosiahnutá úroveň hotovosti sa líši od plánovanej v rozmedzí +/- 5%. Takto presne vie plánovať cashflow iba každá piata firma. 55% firiem sa triafa s odchýlkou väčšou ako 25%.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu konzultačnej spoločnosti REL medzi najväčšími firmami na svete s priemernými tržbami 5 mld USD uverejnených v decembrovom bulletine portálu gtnews.

Tieto firmy využívajú na plánovanie cashflow tie najmodernejšie informačné treasury systémy. Pre malé a stredné firmy s neporovnateľne menšími personálnymi zdrojmi a IT podporou je plánovanie cashflow podstatne náročnejšie, mnohé z nich plánujú iba výsledovku a cashflow neplánujú vôbec.

Súvisiace články: Príprava 12 týždenného plánu cashflow

Spoľahlivé informácie o budúcich peňažných tokoch nie sú dôležité iba v situáciách, keď firma čelí finančným problémom. Podľa prieskumu REL považuje 70% firiem spoľahlivé plánovanie cashflow za zdroj konkurenčnej výhody. Pomáha im predovšetkým:

  • Zvýšiť istotu pri rozhodovaní o plánovaných investíciách
  • Znížiť potrebu čerpania prevádzkových úverov (kontokorent, revolving)
  • Lepšie investovať voľné finančné prostriedky vďaka lepšiemu načasovaniu
  • Ľahšie zaisťovať kurzové riziko vďaka presnejšiemu plánu príjmov a výdavkov v cudzích menách
  • Lepšie využívať zľavy za predčasné úhrady od dodávateľov

Ak sa manažment môže spoľahnúť na plánovaný prírastok hotovosti v najbližších týždňoch či mesiacoch, môže záväzky uhrádzať z vlastnej hotovosti firmy a obmedziť čerpanie úverových liniek, alebo môže bez obáv realizovať investície či projekty, ktoré by sa bez týchto informácií neodvážil uskutočniť.

Jedným z kľúčov k presnému plánovaniu cashflow je riadenie pracovného kapitálu – pohľadávok, zásob a záväzkov. Dve tretiny firiem považuje za jeden z hlavných dôvodov nepresnosti ich výhľadov nespoľahlivé plánovanie pohľadávok a zásob.

Naopak, firmy s najlepším riadením hotovosti:

  • Majú v priemere iba 20% zo svojich celkových pohľadávok po splatnosti v porovnaní so 69% o ostatných spoločností.  Majú nastavené efektívne procesy na riadenie pohľadávok, čo im umožňuje lepšie odhadnúť termíny inkasa. Týka sa to rýchleho spracovania objednávok, párovania platieb, monitoringu pohľadávok po splatnosti a efektívneho upomienkovacieho procesu vrátane štandardizovaných postupov pre riešenie reklamácií a sporných situácií so zákazníkmi. Všetko, čo potrebujete vedieť o riadení pohľadávok, nájdete tu.
  • Majú vysoko automatizovaný objednávkový, fakturačný a platobný cyklus na strane nákupu, čo im poskytuje rýchlejšie a spoľahlivejšie informácie o výške a načasovaní budúcich úhrad. Najefektívnejšie firmy majú štandardizované platobné podmienky pri viac ako 80% nákupov, t.j. unifikované termíny splatnosti, spôsob fakturácie a úhrady.
  • 57% najefektívnejších firiem dokáže plánovať úroveň zásob s presnosťou do 5%. To sa následne odráža na presnejšom plánovaní nákupu na jednej strane a predaja na strane druhej (napr. vykazujú menej prípadov nesplnenia objednávok z dôvodu nedostatku zásob).

89% najefektívnejších firiem – opäť pripomíname že sa jedná o veľké korporácie s miliardovými obratmi – dokáže pripraviť strednodobý výhľad cashflow v priemere za dva dni a potrebujú na to dvoch zamestnancov.

Medzi ďalšie kľúčové faktory presného plánovania peňažných tokov patrí efektívne plánovanie dopytu na mikroúrovni (podľa zákazníkov a produktov) a s tým súvisiace spoľahlivejšie plánovanie výroby a nákupu, a kvalitný proces plánovania tak cashflow, ako aj tržieb a nákladov (rozdelenie zodpovedností, spolupráca medzi oddeleniami, primeraná úroveň detailu, kvalita dát a pod.). Súvisiaci článok: 11 tipov, ako zlepšiť cashflow v čase krízy.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: