Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Kvantitatívne ukazovatele pre vyhodnocovanie presnosti plánovania

Priebežné vyhodnocovanie presnosti plánovania dopytu a predaja je dôležitým predpokladom pre lepšie zosúladenie nákupu a výroby s predajom

Spoľahlivé plánovanie dopytu na úrovni SKU umožňuje výrobným a obchodným spoločnostiam zosúladiť ich dodávateľský reťazec so zmenami v objeme predaja a tak optimalizovať výrobné a logistické kapacity, dodávateľov, ľudské zdroje, a minimalizovať úroveň zásob v celom hodnotovom reťazci firmy. 

Presnosť plánovania dopytu hrá v celom procese kľúčovú rolu, a preto je ju potrebné neustále vyhodnocovať.

Pozrime sa na nasledujúci príklad, v ktorom je vyhodnotený týždenný plán predaja produktu ABC počas jedného mesiaca. Celkový dosiahnutý objem predaja v danom mesiaci je veľmi blízko plánovanej úrovni predaja – mesačná odchýlka predstavujú 3 ks, t.j. 1% skutočného objemu. Znamená to, že tento plán je dostatočne presný?

Prirodzene, že nie. Odchýlky v jednotlivých týždňoch kolíšu od -18% po +16%. Výsledkom je časový nesúlad medzi výrobou a predajom a z toho plynúca nadbytočná úroveň zásob alebo v opačnom prípade riziko, že firma nebude schopná včas splniť objednávky zákazníkov.

Problémom toho spôsobu merania presnosti plánovania je, že kladné a záporné odchýlky sa navzájom kompenzujú. Z toho dôvodu je potrebné vyhodnocovať odchýlky v absolútnej hodnote, t.j. ignorovať ich smer (znamienko). Priemerná absolútna odchýlka (MAD – mean absolute deviation) tak dosahuje 13 ks a priemerná % absolútna odchýlka (MAPE - Mean absolute percentage error) predstavuje 13%.

Smer (znamienko) odchýlky je relevantný pri vyhodnocovaní systematických chýb pri plánovaní (napr. obchodné oddelenie konzistentne plánuje vyšší ako skutočný predaj, čo naznačuje zaujatosť alebo chyby v procese plánovania) – viac informácií o zaujatosti v plánovaní nájdete v tomto článku.

Priemerná % absolútna odchýlka (MAPE) je jedným z najčastejšie používaných ukazovateľov, ktorými sa vyhodnocuje presnosť plánovania dopytu. Štandardný výpočet MAPE predstavuje súčet % absolútnych odchýlok vydelený počtom meraní (vo vyššie uvedenom príklade je to 54% / 4 = 13%):

MAPE  má však určité obmedzenia.

Jedným z problémov MAPE  je ten, že pri veľkých rozdieloch skutočnosti od plánu môže byť vypočítaná odchýlka väčšia ako 100%. Použime preto ukazovateľ presnosti plánovania: presnosť plánu v % je opak odchýlky = 100% - % absolútna odchýlka.  Znamená to, že odchýlka väčšia ako 100% povedie k negatívnej presnosti plánu? V praxi sa presnosť plánu vždy vykazuje ako hodnota v rozmedzí od 0% do 100%, t.j. ak je odchýlka väčšia ako 100%, presnosť plánu je 0%. Plán je buď úplne presný, relatívne nepresný, alebo úplne nepresný.  

Ďalším obmedzením MAPE je vykazovanie vysokých odchýlok pri SKU, ktoré sú nízko objemové alebo majú nepravidelný vývoj predaja – malá absolútna odchýlka vedie k veľkej percentuálnej odchýlke. Vtedy môže byť lepšie sledovať  priemernú absolútnu odchýlku (MAD). MAPE sa tak hodí najmä pre vysoko objemové položky.

V praxi sa niekedy pri výpočte odchýlok v menovateli nepoužíva skutočný objem, ale plánovaný objem (t.j. % absolútna odchýlka = absolútna odchýlka / plánovaný objem). Hoci sa názory firiem rôznia, väčšina používa skutočný objem. Variáciou MAPE, ktorá odstraňuje vyššie spomínané obmedzenia, je upravený ukazovateľ SMAPE (symmetric MAPE), ktorý v menovateli používa tak skutočné, ako aj plánované hodnoty predaja. 

Pri vyhodnocovaní presnosti plánovania za skupinu viacerých SKU, napríklad za určitý trhový segment alebo obchodnú divíziu, je vhodné použiť vážený priemer, t.j. vydeliť sumu všetkých absolútnych odchýlok sumou skutočných hodnôt. Takto vypočítaná odchýlka zohľadňuje význam jednotlivých SKU v portfóliu – napr. v príklade nižšie je presnosť plánovania najväčšej položky výrazne lepšia ak presnosť menej významných položiek, takže vážený a aritmetický priemer vedie k rôznym údajom:Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: