Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Globálne trendy v riadení podnikových rizík

Finančná kríza výrazne zmenila pohľad na risk manažment tak veľkých, ako aj menších firiem. Pristupujú k nemu proaktívne, a v čoraz väčšej miere sa snažia riadenie rizík centralizovať a vytvárať integrovaný systém riadenia.

Association for Financial Professionals / gtnews uskutočnila v spolupráci so spoločnosťou Zanders Treasury and Finance Solutions medzinárodný prieskum 2013 Treasury Risk Survey zameraný na globálne trendy v podnikovom riadení rizík.

O najvýznamnejších rizikách, ktoré prieskum identifikoval, sme informovali v článku Risk manažment: najväčšie riziká, ktorým čelia európske firmy. V tomto príspevku vyberáme hlavné zistenia o prioritách a používaných metódach v riadení rizík.

Ciele a zodpovednosť za riadenie podnikových rizík

Najčastejším cieľom riadenia rizík je eliminácia ich dopadu na hospodársky výsledok (92%) a zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami (91%). Firmy chcú zaistiť stabilitu svojich finančných výsledkov a vyhnúť sa postihom zo strany regulačných orgánov či poškodeniu dobrého mena (napr. nedávne daňové škandály).  

V 88% prípadov je riadenie rizík centralizované na úrovni top manažmentu, t.j. top manažment definuje smerovanie risk manažmentu, a jednotlivé oddelenia / divízie mu buď poskytuj podporu, alebo sami realizujú príslušné opatrenia. Vo väčšine prípadov je za riadenie rizík zodpovedný top manažment (predstavenstvo, CFO, CEO).

Vplyv krízy na prístup firiem k risk manažmentu

V súvislosti s náročnejšími externými podmienkami v pokrízovom období takmer 90% firiem uviedlo, že si uvedomuje potrebu lepšieho riadenia rizík a začalo reálne konať, napr. zavádzať nové interné kontroly alebo meniť procesy tak, aby riziko eliminovali.

Viac ako polovica firiem zahrnula v posledných troch rokoch do svojho riadenia nové druhy rizík. Jedná sa predovšetkým o legislatívne riziká, ktoré súvisia s intenzívnymi zmenami v regulácii (IFRS 13, EMIR, SEPA, a pod.), alebo riziká spojené s konkrétnou krajinou (t.j. obchodovanie v rizikovejších krajinách podlieha prísnejším formálnym kontrolám). 59% firiem začalo vo zvýšenej miere využívať nástroje finančného hedgingu, alebo zvýšilo rozsah zabezpečenia. 23% spoločností vytvorilo špeciálne tímy pre riadenie rizík.

Trochu prekvapivé je zistenie, že až 81% súkromne vlastnených spoločností (t.j. tých, ktoré nie sú obchodované na burze) majú implementovaný program na aktívne riadenie rizika. To naznačuje, že náročná trhová situácia v pokrízovom období prinútila venovať pozornosť risk manažmentu aj menšie firmy, nielen veľké kótované spoločnosti.

Riadenie

Podľa prieskumu používajú firmy na kvantifikáciu rizika najčastejšie nasledovné tri metódy:

  • Analýza scenárov, ktorú používa 59% firiem  
  • Analýza citlivosti (55%)
  • Analýza “At-risk” t.j. štatistická simulácia (34%), ktorá predstavuje nadstavbu k analýze scenárov, keď sa na základe historických dát a pravdepodobnosti budúceho vývoja kvantifikuje maximálny dopad rizika na zisk alebo cashflow pri zvolenom intervale spoľahlivosti. Táto metóda sa považuje za najkomplexnejší spôsob vyhodnocovania rizík.

Aby mohli firmy lepšie porozumieť rizikám a efektívnejšie ich riadiť, snažia sa o kontinuálne vzdelávanie zamestnancov v rámci firmy, centralizujú riadenie rizík do jedného oddelenia a vytvárajú tímy zložených z rôznych oddelení, ktoré majú za cieľ riadiť jednotlivé druhy rizík.

Dve tretiny firiem integrujú risk manažment do svojho plánovania a rozhodovacieho procesu, t.j. systematicky zvažujú možné riziká pri prijímaní rozhodnutí v oblastiach ako je riadenie cashflow, investície, cenotvorba, alebo pri akvizíciách iných spoločností.

Firmy vo zvýšenej miere prechádzajú na integrované riadenie rizík, t.j. rôzne riziká sa neriadia na úrovní oddelení / divízií / dcérskych spoločností, ale centrálne napr. zo strany treasury oddelenia. Tento prístup umožňuje zaujať holistický pohľad na to, akým rizikám firma čelí, rozdeliť ich podľa priorít, a systematicky riadiť. Pre tretinu firiem je implementácia celofiremného riadenia rizík (ERM – enterprise risk management) oblasťou, v ktorej vidia najväčší potenciál pre zefektívnenie risk manažmentu.

Tri štvrtiny firiem stanovujú interné ciele (KPI) pre ľudí, ktorí sú zodpovední za riadenie rizík alebo za poskytovanie informácií potrebných k ich riadeniu. 85% firiem má vytvorený formálny proces reportovania výsledkov riadenia rizík a sledovaných KPI minimálne na štvrťročnej báze, pričom podobný dôraz na reporting (80%) je aj v súkromne vlastnených spoločnostiach. 60% firiem reportuje na mesačnej alebo týždennej báze

Najväčšie bariéry, ktoré firmám bránia efektívne riadiť riziká, sa týkajú problémov s dostupnosťou informácií – či už interných alebo externých dát potrebných k vyhodnocovaniu a riadeniu rizík, alebo k ich integrácií do rozhodovania.

82% firiem sa pri riadení rizík stále spolieha na Excel napriek jeho nedostatkom a vysokému riziku vzniku chýb. 62% využíva funkcionalitu svojho ERP systému.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: