Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Audit

Čo očakávate od vášho finančného audítora?

Finanční audítori môžu predstavovať neoceniteľný zdroj rád a skúseností, a je aj na finančnom riaditeľovi, aby túto príležitosť maximálne využil.

Čo pre vás znamená finančný audit? Opečiatkovanú správu bez výhrad, alebo aj niečo viac?

Ak patríte medzi tých, ktorí si vybrali prvú odpoveď, skúste pouvažovať nad tým, akú ďalšiu pridanú hodnotu vám môže váš audítor poskytnúť.

Poradenská spoločnosť SKS Business Survey uskutočnila prieskum medzi malými a strednými spoločnosťami („SME“), v ktorom zisťovala, čo vlastne finanční riaditelia od finančného auditu a od svojich audítorov očakávajú.

Hlavným zistením je skutočnosť, že takmer 90% respondentov chce, aby im audítori proaktívne poskytovali spätnú väzbu o kvalite ich finančného riadenia a pomáhali im v jeho zdokonaľovaní.

Stredné a väčšie audítorské spoločností majú rozsiahle skúsenosti s riadením finančných procesov a vedia, ako fungujú procesy v špičkových medzinárodných firmách. Netýka sa to len účtovania a účtovnej závierky, ale aj kontrolingu či riadenia finančných a podnikových rizík, a často môžu svojim klientom poskytnúť užitočné rady, napríklad ako efektívnejšie vykonať mesačnú závierku.

To, do akej miery dokážu firmy zo svojho vzťahu s audítorom vyťažiť, závisí nielen od prístupu audítora, ale aj od aktivity samotného finančného riaditeľa, ktorý môže takúto pomoc aktívne požadovať. Dodatočné služby môžu byť podľa povahy a rozsahu dodatočne spoplatnené, ale často sa stáva, že audítorská firma je v záujme udržania klienta ochotná  poskytnúť určité poradenstvo aj v rámci dohodnutej ceny auditu.

Medzi ďalšie zaujímavé zistenia z prieskumu SKS patria:

  • Cena auditu je rozhodujúci faktor iba pre 53% firiem. Polovica finančných riaditeľov by bola ochotná zaplatiť viac, ak by dostali kvalitnejšie služby.
  • 70% finančných riaditeľov očakáva od svojich audítorov, že im ako súčasť poskytnutých služieb poskytnú dodatočné rady v oblastiach, ako sú dane, plánovanie či riadenie ziskovosti.

Podľa rozsiahlej štúdie uverejnenej v Journal of the American Taxation Association firmy, ktoré prenechajú daňové poradenstvo svojmu finančnému audítorovi, môžu benefitovať z jeho znalostí finančných pomerov vo firme a podľa prieskumu skutočne dosahujú vyššie zisky. Naopak firmy, ktoré sa rozhodnú daňové služby outsourcovať z audítora na iného dodávateľa, majú vyššiu tendenciu prerobiť. Prínosy z tejto synergie podľa respondentov prevažujú riziko, že audítor poskytovaním viacerých druhov služieb stratí svoju nezávislosť.

  • Veľká časť SME sa cíti zo strany svojho audítora zanedbávaná a myslí si, že ich firma nie je pre audítorov dôležitá.
  • Pre SME je vo vzťahu s audítorom veľmi dôležitá vzájomná dôvera, napriek tomu iba polovica z finančných riaditeľov si myslí, že pre vybudovanie dôverného vzťahu sú dôležité stretnutia s manažérom / partnerom audítorského tímu.

Manažérske výkazy používa iba 55% SME

Prieskum odhalil aj to, že iba 55% malých a stredných firiem používa pre svoje riadenie manažérske výkazy. Pritom manažérske výkazy patria k základným nástrojom na riadenie firmy a rozhodovanie manažmentu. Zdá sa však, že veľká časť firiem robí dôležité obchodné rozhodnutia skôr intuitívne a bez adekvátnej finančnej analýzy a faktov.  

Nedostatočná alebo nespoľahlivá finančná kontrola býva pre SME častým problémom pri získavaní bankového financovania. Pokiaľ banka nevidí, že manažment má firmu po finančnej stránke pevne pod kontrolou, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že banka odmietne financovanie poskytnúť, alebo si uplatní vyššiu rizikovú prirážku.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: