Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Aplikácia IFRS 8: Prevádzkové segmenty

Spoločnosť musí zverejniť informácie o odberateľoch, ak výnosy z nich generované dosahujú 10 % a viac z jej celkových výnosov napriek tomu, že sa jedná o citlivé obchodné informácie

V tomto článku popisujeme rozhodnutie dohľadového orgánu ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) týkajúce sa aplikácie IFRS 8: Prevádzkové segmenty, ktoré ESMA publikovala v novembri 2014. Článok je prebraný z januárového účtovného spravodajcu spoločnosti Deloitte.

Súvisiaci článok: Prezentácia dlhodobého majetku držaného na predaj podľa IFRS 5

Zveřejnění hlavních odběratelů

Konec účetního období: 31. prosince 2012

Druh problematiky: Provozní segmenty, zveřejnění informací o celé účetní jednotce

Související požadavky nebo standardy: IFRS 8 Provozní segmenty

Popis účetního přístupu účetní jednotky

Účetní jednotka je kótovanou společností, která v účetní závěrce vykazuje své aktivity jako jeden segment. V souladu s odstavci 32 a 33 standardu IFRS 8 účetní jednotka zveřejnila informace o celé účetní jednotce o výrobcích a službách, jakož i o geografických oblastech, v nichž generuje výnosy.

Účetní jednotka nezveřejnila žádné informace o svých hlavních odběratelích, přestože určité pasáže výroční zprávy účetní jednotky naznačovaly, že účetní jednotka má omezený počet odběratelů.

Přestože u dvou z jejích odběratelů byly zaznamenány výnosy přesahující v obou případech 10 % celkových výnosů účetní jednotky, účetní jednotka nezveřejnila informace požadované v odstavci 34 standardu IFRS 8, což obhajovala tím, že se jednalo o obchodně citlivou informaci.

Rozhodnutí dohledového orgánu

Dohledový orgán nesouhlasil s nezveřejněním informací o hlavních odběratelích a vyžadoval, aby účetní jednotka tyto informace zveřejnila ve své účetní závěrce.

Zdůvodnění rozhodnutí

V souladu s odstavcem 34 standardu IFRS 8 je účetní jednotka povinna poskytnout informace o tom, do jaké míry je závislá na hlavních odběratelích, pokud výnosy generované jedním externím odběratelem dosahují 10 % či více veškerých výnosů této účetní jednotky. Účetní jednotka by proto měla tento fakt zveřejnit, včetně celkové výše výnosů generovaných každým takovým odběratelem.

Podle odstavce 31 standardu IFRS 8 se ustanovení odstavců 32 až 34 standardu IFRS 8 vztahují na všechny účetní jednotky, které sestavují své účetní závěrky v souladu s IFRS včetně těch, které vykazují pouze jeden segment.

V neposlední řadě odstavce BC 43 až 45 standardu IFRS 8 neobsahují žádné výjimky z požadavků na zveřejnění z důvodu, že jde o obchodně citlivou informaci, která by mohla vyústit ve vznik škody ve vztahu ke konkurenčním subjektům.

*    *   *

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) pravidelne publikuje výňatky zo svojej internej databázy rozhodnutí o používaní štandardov IFRS pri zostavovaní účtovných závierok európskymi spoločnosťami kótovanými na burze, aby ostatným spoločnostiam zostavujúcim účtovné závierky poskytol relevantné informácie o správnom používaní štandardov IFRS.

Výňatky z databázy rozhodnutí o používaní štandardov IFRS je možné v anglickom jazyku nájsť tu.

V prípade otázok týkajúcich sa článku alebo problematiky IFRS môžete kontaktovať pracovníkov spoločnosti Deloitte v Českej republike Martina Tesařa a Soňu Plachú na mtesar@deloitteCE.com a splacha@deloitteCE.com, alebo Ľudmilu Buzgovú, odborníka na IFRS spoločnosti Deloitte na Slovensku na lbuzgova@deloitteCE.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: