Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Prezentácia dlhodobého majetku držaného na predaj podľa IFRS 5

Dohľadový orgán ESMA rozhodoval o tom, či majú byť aktíva dcérskej účtovnej jednotky, ku ktorej prijala materská spoločnosť záväznú ponuku na kúpu, vykazované ako majetok držaný na predaj

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) pravidelne publikuje výňatky zo svojej internej databázy rozhodnutí o používaní štandardov IFRS pri zostavovaní účtovných závierok európskymi spoločnosťami kótovanými na burze, aby ostatným spoločnostiam zostavujúcim účtovné závierky poskytol relevantné informácie o správnom používaní štandardov IFRS.

Výňatky z databázy rozhodnutí o používaní štandardov IFRS je možné v anglickom jazyku nájsť tu.

V tomto článku uvádzame rozhodnutie týkajúce sa aplikácie IFRS 5: Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti, ktoré ESMA publikovala v novembri 2014. Článok je prebraný z januárového účtovného spravodajcu spoločnosti Deloitte v Českej republike

Prezentace dlouhodobých aktiv držených k prodeji

Konec účetního období: 31. prosince 2012

Druh problematiky: Klasifikace dlouhodobých aktiv držených k prodeji

Související požadavky nebo standardy: IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti

Popis účetního přístupu účetní jednotky

K 31. prosinci 2012 vlastnila účetní jednotka dceřiný podnik A, který představoval více než 80 % celkových konsolidovaných aktiv.

Dne 7. prosince 2012 účetní jednotka vydala prohlášení, v němž informovala o tom, že byla předložena a přijata závazná nabídka k odprodeji dceřiného podniku A, přičemž tento odprodej má být dokončen v roce 2012.

V důsledku této nabídky a v souladu s odstavcem 15 standardu IFRS 5 byly aktiva a závazky dceřiné společnosti A oceněny k 31. prosinci 2012 v nižší z účetní hodnoty a reálné hodnoty snížené o náklady spojené s prodejem, a to na základě částky uvedené v závazné nabídce.

Přestože účetní jednotka v době oznámení očekávala, že odprodej bude dokončen do konce roku 2012, finální verze dohody byla uzavřena až 15. ledna 2013 a účetní jednotka měla kontrolu nad dceřiným podnikem A do 31. ledna 2013. Aktiva dceřiného podniku A nebyla v účetní závěrce za rok 2012 klasifikována jako držená k prodeji.

Účetní jednotka si byla vědoma toho, že k 31. prosinci 2012 panovala ohledně jednání s kupcem určitá nejistota a nebylo jisté, zda bude dohoda uzavřena. Tato informace však zveřejněna nebyla.

Rozhodnutí dohledového orgánu

Dohledový orgán nesouhlasil s účetní jednotkou a dospěl k závěru, že v souladu s IFRS 5 by aktiva dceřiného podniku A měla být v účetní závěrce k 31. prosinci 2012 vykázána jako držená k prodeji.

Zdůvodnění rozhodnutí

Podle odstavce 8 standardu IFRS 5 musí být na patřičné manažerské úrovni závazně přijat plán prodeje aktiva, aby byl prodej považován za vysoce pravděpodobný. To, že účetní jednotka přijala v prosinci 2012 závaznou nabídku na odprodej a zveřejnila tuto skutečnost na trhu, je známkou vysoké pravděpodobnosti prodeje. Dohledový orgán usoudil, že dceřiný podnik A splnil kritéria pro to, aby mohl být klasifikován jako držený k prodeji, a že transakce zůstala vysoce pravděpodobnou navzdory nejistotě k 31. prosinci 2012.

Odstavec 6 standardu IFRS 5 vyžaduje, aby účetní jednotka klasifikovala dlouhodobé aktivum jako držené k prodeji, pokud bude jeho účetní hodnota zpětně získána primárně prodejní transakcí spíše než pokračujícím užíváním.

Ustanovení odstavce 7 standardu IFRS 5 nevyžaduje, aby pro účely klasifikace dlouhodobého aktiva jako drženého k prodeji existovala závazná dohoda o prodeji. Je dostačující pouze vysoká pravděpodobnost její existence.

To, že účetní jednotka přijala závaznou nabídku k odprodeji, je znakem toho, že transakce splnila kritéria pro klasifikaci v rámci aktiv držených k prodeji k datu sestavení účetní závěrky. Uzavření dohody dne 15. ledna 2013 pouze potvrdilo situaci ze dne 31. prosince 2012 a bylo v souladu s požadavky odstavce 3(a) standardu IAS 10 Události po skončení účetního období.

Dohledový orgán se rovněž domnívá, že účetní jednotka nemůže použít kritéria standardu IFRS 5 pro oceňování, aniž by ve svém výkazu o finanční situaci klasifikovala příslušnou položku jako drženou k prodeji. Poněvadž daná aktiva splnila kritéria pro to, aby byla klasifikována jako držená k prodeji, měla by být tímto způsobem vykázána rovněž v účetní závěrce.

V prípade otázok týkajúcich sa článku alebo problematiky IFRS môžete kontaktovať pracovníkov spoločnosti Deloitte v Českej republike Martina Tesařa a Soňu Plachú na mtesar@deloitteCE.com a splacha@deloitteCE.com, alebo Ľudmilu Buzgovú, odborníka na IFRS spoločnosti Deloitte na Slovensku na lbuzgova@deloitteCE.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: