Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

US GAAP: nové aktualizácie účtovných štandardov vydané radou FASB

Zhrnutie aktualizácií ASU vydaných FASB koncom roku 2014 a v roku 2015

Článok je uverejnený v pôvodnom znení v českom jazyku.

Ke konci roku 2014 a počátkem roku 2015 vydala Rada pro standardy finančního účetnictví (rada FASB) několik nových aktualizací účetních standardů (ASU), které upravují Kodifikaci účetních standardů pro následující účetní periody.

Vydáno v lednu 2015

Aktualizace č. 2015-01–Výkaz zisku a ztráty – Mimořádné a neobvyklé položky (Podtéma 225-20): Zjednodušení sestavení výkazu zisku a ztráty odstraněním pojmu mimořádných položek

Vydáno v prosinci 2014

Aktualizace č. 2014-18 – Podnikové kombinace (Téma 805): Účtování o identifikovatelných nehmotných aktivech v podnikových kombinacích (konsensus Rady pro soukromé společnosti)

Vydáno v listopadu 2014

Aktualizace č. 2014-17 – Podnikové kombinace (Téma 805): Účtování metodou push down (konsensus úkolové skupiny rady FASB zaměřující se na nově vznikající témata)

Aktualizace č. 2014-16 – Deriváty a zajištění (Téma 815): Určení toho, zda hostitelská smlouva v hybridním finančním nástroji vydaná ve formě akcie má spíše charakter dluhu nebo vlastního kapitálu (konsensus úkolové skupiny rady FASB zaměřující se na nově vznikající témata)

Detaily k aktualizaci ASU č. 2014-16 jsme Vám přinesli v posledním čísle Účetního zpravodaje vydaném v lednu 2015.

Aktualizace ASU č. 2014-17, která se týká změn v účtování metodou push down, umožňuje pořízené účetní jednotce (veřejné i neveřejné), aby ve své samostatné účetní závěrce použila účtování metodu push down v momentě, kdy dojde ke změně kontroly ve společnosti. Tyto pokyny mají okamžitou platnost.

Další informace o aplikaci nové aktualizace naleznete na internetových stránkách FASB.org, kde je k dispozici plné znění této aktualizace.

Aktualizace ASU č. 2014-18 umožňuje soukromým společnostem (definovaným jako účetní jednotky jiné než „veřejné obchodní společnosti“, „neziskové organizace“ či plány zaměstnaneckých požitků v rámci rozsahu standardů ASC 960 až ASC 965 o účtování o plánech) alternativní účtování pro vykazování či ocenění reálnou hodnotou u identifikovatelných nehmotných aktiv

  • v podnikových kombinacích,
  • v rámci investice účtované pomocí ekvivalenční metody, nebo
  • při zahájení kompletně nového účtování („fresh-start accounting“ (pozn. např. po bankrotu, kdy společnost přecení rozvahu do reálných hodnot)).

Toto alternativní účtování je platné prospektivně od první způsobilé transakce provedené v ročním účetním období počínajícím po 15. prosinci 2015 (dřívější použití je povoleno) a bude se vztahovat na všechny budoucí transakce po přijetí. Tato možnost pomůže soukromým společnostem snížit náklady a složitost účtování o podnikových kombinacích a ostatních způsobilých transakcích, poněvadž řada nehmotných aktiv souvisejících se zákazníky a veškeré nekonkurenční smlouvy (noncompete agreements) by nebyly vykázány samostatně a byly by zahrnuty do goodwillu.

Podle současných amerických účetních předpisů (US GAAP) musí účetní jednotka vykázat a k datu pořízení ocenit reálnou hodnotou aktiva, která buď splňují smluvně-právní kritérium nebo kritérium oddělitelnosti, která jsou popsaná v definici pojmu „identifikovatelný“ v hlavním glosáři Kodifikace účetních standardů FASB. Podle alternativy umožněné aktualizací ASU 2014-18, která se vztahuje na aktiva pořízená v podnikových kombinacích, v rámci investice účtované pomocí ekvivalenční metody a při kompletně novém účtování („fresh-start accounting“) by soukromé společnosti byly povinny samostatně vykazovat nehmotná aktiva související se zákazníky pouze v případě, že by bylo možné tato aktiva prodat či získat na ně licenci odděleně od ostatních aktiv podniku. Mimo to soukromá společnost, která se rozhodne uplatnit tuto alternativu, již nebude samostatně vykazovat nehmotná aktiva související se zákazníky, kterých se aktualizace ASU týká. Z toho důvodu bude pravděpodobně vykázáno méně nehmotných aktiv, a tudíž více goodwillu.

Aktualizace ASU 2015-01 Zjednodušení sestavení výkazu zisku a ztráty odstraněním pojmu mimořádných položek“ se vztahuje na všechny účetní jednotky za roční účetní období počínající po 15. prosinci 2015 a s největší pravděpodobností ovlivní řadu účetních jednotek.

Rada FASB vydala tuto novou úpravu v rámci své iniciativy pro zjednodušení, jejímž cílem je „identifikovat, vyhodnotit a zlepšit oblasti amerických účetních principů, u nichž lze snížit náklady a složitost, za současného zachování nebo zlepšení užitečnosti informací poskytovaných uživatelům účetních závěrek“. Současně tato aktualizace více přiblíží pokyny pro sestavení výkazu zisku a ztráty definované v rámci US GAAP s pokyny standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, jenž zakazuje vykázání a zveřejnění mimořádných položek od vydání nové verze standardu v roce 2003 s účinností od roku 2005.

Stávající americké účetní principy stanoví, že aby byla událost či transakce definovaná jako mimořádná položka, musí mít neobvyklou povahu a musí se vyskytovat zřídka. Pokud událost nebo transakce splní kritéria pro mimořádnou klasifikaci, je účetní jednotka povinna oddělit mimořádnou položku od výsledků běžných operací a zařadit tuto položku, po odečtení daně, samostatně do výkazu zisku a ztráty, a to pod položku Výnosy z probíhajících činností. Požaduje se, aby účetní jednotka rovněž zveřejnila příslušné daně z příjmu a sestavila či zveřejnila zisk na akcii vztahující se na danou mimořádnou položku.

Často bylo obtížné posoudit, zda jsou kritéria řádně splněna a zároveň přidaná hodnota informací nebyla pro zainteresované subjekty vždy dostatečně vysoká. V návaznosti na tento fakt se rada FASB rozhodla, že v souladu se svou iniciativou pro zjednodušení koncept mimořádné položky odstraní.

Účetní jednotky již nebudou oddělovat mimořádnou položku od výsledků běžných operací, ani nebudou mimořádnou položku samostatně prezentovat ve svém výkazu zisku a ztráty po odečtení daně pod položkou Výnosy z probíhajících činností či zveřejňovat daně z příjmu a informace o zisku na akcii vztahující se k příslušné mimořádné položce.

Aktualizace však neovlivní požadavky na vykazování a zveřejnění (ASC 225-20-45-16 a ASC 225-20-50-3) o událostech, které mají neobvyklou povahu nebo se vyskytují zřídka. Bližší informace naleznete v aktualizaci ASU, která je k dispozici na webových stránkách rady FASB.


V prípade otázok týkajúcich sa článku alebo problematiky US GAAP môžete kontaktovať pracovníkov spoločnosti Deloitte v Českej republike Martina Tesařa a Gabrielu Jindřiškovú na e-mailovej adresemtesar@deloitteCE.com a gjindriskova@deloitteCE.com, alebo Ľudmilu Buzgovú, odborníka spoločnosti Deloitte na Slovensku na e-mailovej adrese lbuzgova@deloitteCE.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: