Stratégia & Financovanie | M&A

Typické zmluvné podmienky v európskych M&A transakciách

Unikátna štúdia právnej poradenskej firmy CMS odhaľuje, aké zmluvné podmienky a mechanizmy sa najčastejšie používajú pri predaji európskych podnikov

Analýza viac ako 2 000 podnikových transakcií uzatvorených medzi rokmi 2007 – 2013 „6th European M&A Study“, ktorú  pripravila právna poradenská firma CMS ukazuje, že vo viac ako polovici prípadov sa zmluvné strany dohodli na nemennej predajnej cene, ktorá sa neupravuje ku dňu uzatvorenia transakcie, tzv. locked-box mechanizmus. K nárastu v používaní locked-box mechanizmu došlo už v roku 2012. Jedným z možných vysvetlení je väčší počet transakcií, v ktorých ako predávajúci vystupovali private equity spoločnosti, ktoré tradične locked-box mechanizmus preferujú pred mechanizmami, v ktorých sa predajná cena upravuje na základe súvahy predávaného podniku ku dňu uzatvorenia transakcie.  

Pre európsky M&A trh je typické, že v transakciách sa oveľa zriedkavejšie dohaduje odložená splátka predajnej ceny, tzv. earn-out. V roku 2012 predstavoval podiel transakcií s earn-out štruktúrami v Európe iba 16%. Vyplatenie a / alebo výška odloženej splátky zvyčajne závisí od hospodárskych výsledkov, ktoré kúpená firma dosiahne v dohodnutom období po uzatvorení transakcie. V roku 2013 obsahovalo 30% kúpno-predaných zmlúv earn-out mechanizmus dohodnutý na obdobie troch a viac rokov, kým v roku 2012 to bolo iba 19%. To naznačuje, že predávajúci viac dôverujú ekonomickému prostrediu a výkonnosti svojej firmy, pretože sú ochotní časť kúpnej ceny podmieniť a odložiť na dlhšie obdobie.

V 35% prípadov bolo súčasťou transakcie dohodnutie zábezpeky na časť predajnej ceny, najčastejšie vo forme escrow účtu, zádržného alebo bankovej záruky. Zábezpeka slúži kupujúcemu na ochranu proti zmluvne dohodnutým rizikám alebo ako páka na splnenie transakčných podmienok zo strany predávajúceho. V roku 2012 sa kupujúcim podarilo presadiť zábezpeku v 42% prípadov.

V 47% prípadov predstavoval maximálny zmluvný záväzok predávajúceho odškodniť protistranu (liability cap) menej ako polovicu dohodnutej kúpnej ceny podniku, kým v predchádzajúcom roku to bolo ešte 54%. Tento trend je nepriaznivý pre predávajúcich. V kúpno-predajnej zmluve sa predávajúci väčšinou zaväzuje kupujúceho odškodniť za  skryté riziká v kupovanej firme, ako napr. dodatočné daňové náklady a penále. Napriek tomu je horná hranica odškodnenia stále vyššia, ako v transakciách v USA.

Naopak, v Európe je čoraz častejšie používanie spodnej hranice odškodnenia, či už na individuálnej („de minimis“) alebo agregovanej báze („baskets“). Jedná sa o minimálnu výšku škody, od ktorej je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho odškodnenie. Typicky sa v transakciách napríklad používa spodná hranica de minimis na úrovni niekoľkých desatín percenta kúpnej ceny, v niektorých prípadoch až do 1%.

Obdobie, počas ktorého sa predávajúci zaväzuje kupujúceho odškodniť, sa líši od transakcie k transakcii. V rokoch 2011 a 2012 sa najčastejšie používalo 12 až 24 mesiacov, v roku 2013 od 12 do 18 mesiacov.

V 9% prípadov použili kupujúci poistenie záruk a odškodnenia (Warranty & Indemnity insurance) – jedná sa najmä o prípady, kedy predávajúci neboli ochotní kupujúcemu žiadne záruky poskytnúť.  

Iba veľmi malá časť európskych transakcií – 14% - obsahuje tzv. „material adverse change“ doložku, ktorá oprávňuje kupujúceho odstúpiť od transakcie v prípade, ak v hospodárskych, právnych alebo iných pomeroch predávanej spoločnosti dôjde v výraznému zhoršeniu, ktoré vedie k zníženiu jej hodnoty. Naopak, v USA obsahuje „MAC“ doložku drvivá väčšina transakcií (93%).

Počet kúpno-predajných zmlúv s konkurenčnou doložkou, v ktorej sa predávajúci zaväzuje zdržať obchodných aktivít súvisiacich s obchodnou činnosťou predávanej firmy, predstavoval v roku 2013 49%. Podobné štatistiky boli pozorované aj v rokoch 2011 (53%) a 2012 (46%). Konkurenčná doložka chráni kupujúceho predtým, aby si predávajúci po predaji firmy z inkasovaných prostriedkov neotvoril konkurenčnú firmu a nepritiahol k sebe zákazníkov a zamestnancov predaného podniku.

Počet transakcií s arbitrážnou doložkou vzrástol vlani z 33% na 37%.

V článku bola použitá aj tlačová správa CMS uverejnená v súvislosti s publikáciou 5 európskej štúdie „5th European M&A Study“. 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: