Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Pripravovaný IFRS štandard pre lízingy je z veľkej miery dokončený

Rada IASB prijala niektoré výnimky a rozhodnutia, ktoré účtovným jednotkám uľahčia prechod na nový štandard, uverejnený má byť v 2H 2015, rada bude ešte rozhodovať o dátume jeho účinnosti

Rada IASB sa na svojom februárovom stretnutí zhodla na prechodných ustanoveniach pripravovaného štandardu IFRS pre lízingy. Závery stretnutia zhrnula spoločnosť EY vo svojej februárove jpublikácii. Podľa EY schválené prechodné ustanovenia uľahčia spoločnostiam, ktoré už majú lízingové zmluvy, prechod na nové pravidlá.

Medzi najdôležitejšie závery patrí odsúhlasenie zmien v modifikovanej retrospektívnej aplikácii štandardu a možnosť pre spoločnosti nemeniť účtovanie a vykazovanie už existujúcich lízingových zmlúv. Rada IASB tiež rozhodovala o vykazovaní zmlúv o predaji a spätnom lízingu a o lízingu drobných aktív. Rozhodnutia rady však nemusia byť definitívne.

Rada IASB tak pokryla väčšinu otvorených otázok súvisiacich s novým štandardom a jeho publikovanie sa očakáva v druhej polovici roku 2015.

Prechodné ustanovenia

Vykazovanie zmlúv o finančnom lízingu, ktoré budú uzatvorené pred alebo k dátumu prvej aplikácie štandardu, sa nezmení. Dátum prvej aplikácie znamená prvý deň ročného účtovného obdobia, v ktorom účtovná jednotka aplikuje nový štandard po prvý krát.

Pre zmluvy, o ktorých doteraz účtovali ako o operatívnom lízingu, si budú môcť účtovné jednotky pri prvej aplikácii štandardu vybrať úplný alebo modifikovaný retrospektívny prístup. Vybraný prístup budú musieť aplikovať na všetky zmluvy o operatívnom lízingu.

Modifikovaný retrospektívny prístup účtovným jednotkám s už existujúcimi lízingovými zmluvami uľahčí prechod na nový štandard. Pri tomto prístupe spoločnosti napríklad:

 • Budú môcť aplikovať výnimku vo vykazovaní lízingových zmlúv, ktorých zmluvné obdobie končí 12 mesiacov a menej od dátumu prvej aplikácie (t. j. nebudú musieť meniť spôsob vykazovania)
 • Nebudú meniť vykazované údaje za porovnateľné predchádzajúce obdobie
 • Kumulatívny dopad prvej aplikácie štandardu vykážu ako zmenu počiatočného stavu vlastného imania k dátumu prvej aplikácie (nerozdelený zisk / strata alebo iná relevantná súčasť vlastného imania)
 • Vykážu záväzok z lízingu v hodnote, ktorá zodpovedá súčasnej hodnote budúcich platieb diskontovaných dlhovou úrokovou mierou aplikovateľnou ku dňu prvej aplikácie nového štandardu
 • Aktíva ocenia jedným z nasledovných spôsobov:
  • Ocenením, ktoré by aplikovali, ak by bol nový štandard v platnosti aj historicky, ale použijú dlhovú úrokovú mieru aplikovateľnú ku dňu prvej aplikácie nového štandardu
  • V hodnote rovnajúcej sa záväzku z lízingu, ktorú upravia o prípadné v minulosti vykázané akontácie alebo odložené platby
 • Budú môcť aplikovať rovnakú diskontnú sadzbu na portfólio lízingových zmlúv s podobnými charakteristikami
 • Z ocenenia aktíva budú môcť vynechať priame náklady súvisiace s obstaraním lízingu (napr. provízie)

Rada IASB bude ešte musieť rozhodnúť o obsahu a rozsahu informácií, ktoré budú musieť účtovné jednotky vykázať, aby umožnili užívateľom finančných výkazov pochopiť dopady nového štandardu na súvahu a výkaz ziskov a strát (disclosure requirements).

Výnimka pre existujúce lízingové zmluvy

Rada IASB rozhodla, že účtovné jednotky nebudú musieť prehodnocovať vykazovanie už existujúcich lízingových zmlúv platných k dátumu prvej aplikácie. To znamená, že budú môcť pokračovať v spôsobe vykazovania operatívnych lízingov podľa IAS 17 (Lízingy) a IFRIC 4 (Posúdenie, či je súčasťou zmluvy lízing) tak, ako o nich vykazujú dnes, t.j. ako o nákladoch na služby.

Ak sa tak účtovná jednotka rozhodne, bude musieť tento prístup aplikovať na všetky existujúce zmluvy a o tejto skutočnosti informovať v poznámkach k účtovným výkazom.

Predaj a spätný lízing

IASB rozhodla, že účtovné jednotky nebudú meniť spôsob vykazovania transakcií o predaji majetku a jeho spätnom prenájme. Pri zmluvách o predaji a následnom prenájme formou finančného lízingu sa bude prípadný zisk z predaja majetku odpisovať podľa doteraz platného štandardu IAS 17. V prípade predaja a spätného operatívneho prenájmu, pri ktorom sa majetok predáva za cenu vyššiu alebo nižšiu ako je jeho reálna cena, sa odložený zisk alebo strata z takéhoto predaja zohľadní v ocenení aktíva.

Lízing drobného majetku

Rada IASB potvrdila, že na prenájom drobných aktív s malou hodnotou sa bude vzťahovať výnimka z nového štandardu. Malo by však ísť o majetok, ktorý nie je súčasťou alebo nie je inak prepojený na iný prenajímaný majetok. Tiež sa uvažuje o zavedení limitu vo finančnom vyjadrení, ktorý by mal účtovným jednotkám pomôcť pri posudzovaní, či prenajímaný majetok spĺňa podmienky pre výnimku. Hovorilo sa o limite 5 000 USD (vzťahujúci sa hodnotu nového majetku pri jeho obstaraní).

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: