HR & Finančné oddelenie | HR

Komunikácia a udržanie zamestnancov pri odpredaji časti firmy

Úspech odpredaja časti firmy alebo prevádzky do veľkej miery závisí od udržania kľúčových zamestnancov a ich motivácie. Prieskum EY identifikoval najúčinnejšie metódy, ktoré firmy používajú, aby si zamestnancov udržali a zabezpečili si ich podporu.

Väčšina manažérov, ktorí sa v minulosti zúčastnili transakcie ako je odpredaj časti firmy alebo prevádzky či už na strane predávajúceho, alebo kupujúceho, potvrdí, že jedným z najdôležitejších faktorov úspechu je udržanie kľúčových zamestnancov a ich pracovnej motivácie.

Podľa prieskumu firmy EY (predtým Ernst & Young) je 85% firiem presvedčených, že najdôležitejším faktorom úspechu pri odpredaji časti firmy je práve schopnosť udržať a motivovať zamestnancov.

Bez správnej komunikácie sa takmer nikdy nevyhnete tomu, aby sa vo firme nezačal vytvárať šum a šíriť poplašné správy, živené neistotou a obavami zamestnancov, či neprídu o prácu, nebudú preložení na inú pracovnú pozíciu, alebo či sa nestanú súčasťou konkurenčnej firmy. Komunikačný šum a neistota sa následne prenáša na dodávateľov a zákazníkov, ktorým zamestnanci nevedia podať správne informácie o tom, čo sa v blízkej budúcnosti stane a ako to ovplyvní ich obchodné vzťahy.

Komunikácia pripravovaného odpredaja časti firmy, napr. produktovej divízie, smerom k zamestnancom, ktorí budú súčasťou odpredávanej prevádzky, ako aj k zamestnancom, ktorí vo firme zostanú, je preto absolútne kľúčová.

Kedy je ten správny moment na komunikáciu?

Podľa prieskumu EY väčšina firiem komunikuje transakciu zamestnancom až pri jej verejnom ohlásení (42%) alebo tesne pred uzatvorením transakcie (25%). Komunikácia v tomto momente prináša určité výhody, napr. je jednoznačná a definitívna a nikto nemusí špekulovať, čo sa má stať.

EY však zistil, že v takmer polovici prípadov spôsobilo oznámenie transakcie v tejto neskorej fáze komplikácie a sťažilo proces odčlenenia prevádzky. Naproti tomu firmy, ktoré zamestnancov, alebo vybranú skupinu zamestnancov informovali skôr (pri identifikovaní zamestnancov, ktorí budú odpredajom ovplyvnení), nezaznamenali dodatočné komplikácie a v polovici prípadov viedla skorá komunikácia dokonca k uľahčeniu celého procesu.

Ako odpredaj správne komunikovať?

EY odporúča nasledovné princípy, ktoré sa spoločnostiam podľa prieskumu osvedčili:

  • Rozlišujte medzi rôznymi skupinami zamestnancov a prispôsobte tomu komunikáciu: kľúčoví zamestnanci, ktorých je potrebuje udržať, bežní zamestnanci, predstavitelia manažmentu, predstavitelia odborov, a zamestnanci, ktorí majú zostať v predávajúcej spoločnosti
  • Pripravte si plán komunikácie: 4 z 5 firiem používajú štruktúrovaný plán komunikácie, ktorý má zabezpečiť, aby z firmy neodišli dôležití zamestnanci. Súčasťou komunikácie by malo byť vysvetlenie, ako sa zamestnancov transakcia dotkne a aké benefity im to prinesie. Finančné benefity sú užitočné, ale nie rozhodujúce. Veľa firiem ponúka zamestnancom bonus, ktorý dostanú vyplatený, ako v odčlenenej prevádzke zostanú pracovať, to však nemusí znamenať, že s odčlenením súhlasia alebo že sa neobávajú, že potom, ako kupujúci odkúpenú prevádzku integruje, nebudú prepustení. Istota zamestnania v dobrej spoločnosti je pre nich dôležitejšia, ako jednorazový bonus.
  • Informujte kľúčových zamestnancov skôr: väčšina ľudí sa pri rozšírení správy o pripravovanom odpredaji obráti na svojho nadriadeného a pýta sa ho, čo sa deje. Preto je potrebné, aby bola úzka skupina manažérov a vplyvných zamestnancov informovaná včas a konzistentný spôsobom, aby mohla tú správnu informáciu posunúť na nižšie úrovne.
  • Delegujte zodpovednosť za udržanie kľúčových zamestnancov na manažérov. Firmy, ktoré používajú túto metódu, dosahujú podľa EY v udržaní kľúčových zamestnancov najlepšie výsledky. Manažéri svojich podriadených poznajú lepšie, majú s nimi vybudovaný dôverný vzťah a často najlepšie vedia, ako ich motivovať a udržať.
  • Zvýšte zamestnancom výšku odstupného, ktorá ich bude chrániť v období po realizácii predaja. Zamestnanci sa často obávajú, že keď v odpredávanej prevádzke zostanú, čoskoro budú v rámci redukcie nákladov prepustení. Zvýšenie odstupného vyhodnotili respondenti EY ako druhý najefektívnejší nástroj na udržanie zamestnancov a ich motivácie.
  • Vopred porovnajte platy a pracovné benefity dotknutých zamestnancov s ostanými firmami v odvetví. Ak sú výrazne nižšie, spolu so zvýšenou neistotou môžu viesť k ich odchodu zo spoločnosti.
  • Pokiaľ možno vyhnite sa prepúšťaniu, ktoré súvisí s odpredajom prevádzky.
  • Informujte odbory: ak existujú vo vašej firme odborové organizácie, je lepšie ich o zamýšľanej transakcii včas informovať a získať si ich dôveru a podporu. Odboroví predstavitelia môžu neskôr zohrať dôležitú úlohu v získaní podpory zo strany zamestnancov.
  • Zvážte, do akej miery je odpredávaná prevádzka autonómna. Ak je už dnes riadená do veľkej miery nezávisle, zamestnanci s ňou budú pravdepodobne viac stotožnení a ich odpor k transakcii býva nižší.
  • Pozrite sa na transakciu očami zamestnancov: budú odpredaj vnímať pre seba pozitívne alebo negatívne? Ako vnímajú kupujúcu firmu? Napríklad ak firma, v ktorej doteraz pracovali, má silnú značku a patrí k top zamestnávateľom v odvetví, riziko ich odchodu sa zvyšuje. 

Na spoločnosť EY sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.


Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: