Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Dodatky k IAS 1 – Iniciatíva pre zverejňovanie informácií

Cieľom zmien je zabezpečiť, aby účtovné jednotky mohli pri príprave svojej závierky použiť úsudok; zmeny sú účinné pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2016 a neskôr, zatiaľ neboli prijaté EÚ

Rada IASB v roku 2013 pridala k svojmu pracovnému programu iniciatívu pre zverejňovanie informácií, ako pokračovanie práce, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu Koncepčný rámec. Iniciatívu tvorí niekoľko menších projektov, ktorých cieľom je posúdiť možnosti zlepšenia princípov a požiadaviek na zverejňovanie v rámci súčasných štandardov. Medzi ne patrí aj projekt, ktorý je úzko zameraný práve na štandard IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky s cieľom zabezpečiť, aby účtovné jednotky mohli pri príprave svojej účtovnej závierky použiť úsudok, pretože znenie niektorých požiadaviek v štandarde IAS 1 bolo chápané tak, že bránia použitiu úsudku.

Dodatky k štandardu IAS 1 Iniciatíva pre zverejňovanie informácii prinášajú tieto zmeny:

Významnosť (angl. materiality)

Dodatky vyjasňujú, že:

  • informácie by nemali byť zastierané agregáciou alebo poskytovaním nevýznamných informácií,
  • kritérium významnosti sa týka všetkých častí účtovnej závierky,
  • kritérium významnosti sa týka aj prípadov, keď štandard požaduje špecifické zverejnenia informácií.

Výkaz o finančnej situácii, výkaz ziskov a strát a ostatného súhrnného výsledku

  • Dodatky uvádzajú vyjasnenie, že zoznam položiek riadkov prezentovaných v týchto výkazoch sa môže rozdeliť alebo spojiť, ak je to relevantné, a poskytujú ďalšie pokyny k súčtovým riadkom v týchto výkazoch.
  • Dodatky ďalej vyjasňujú, že by sa podiel účtovnej jednotky na ostatnom súhrnnom výsledku pridruženého alebo spoločného podniku mal vykázať v celku ako položky samostatného riadku na základe toho, či bude alebo nebude následne reklasifikovaný do výkazu ziskov a strát.

Poznámky

  • Dodatky prinášajú ďalšie príklady možných spôsobov usporiadania bodov poznámok s cieľom vyjasniť, že pri rozhodovaní o usporiadaní jednotlivých bodov poznámok by sa mala brať do úvahy zrozumiteľnosť a porovnateľnosť a ukázať, že jednotlivé body poznámok nemusia byť usporiadané v poradí doteraz uvedenom v odseku 114 štandardu IAS 1.
  • Rada IASB taktiež odstránila návod a príklady týkajúce sa určenia významných účtovných politík, ktoré boli vnímané ako potenciálne neužitočné.

Úpravy sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr, s možnosťou skoršieho uplatnenia. Tieto úpravy ešte neboli prijaté Európskou úniou. Zdroj: IAS Plus Summary na našej stránke www.iasplus.com.

V prípade otázok môžete kontaktovať autorku článku na lbuzgova@deloitteCE.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: