Makro & Odvetvia | Svet

Čo potrebujete vedieť o obchodovaní s Čínou

Vybrané aspekty obchodovania s Čínou – vymožiteľnosť pohľadávok, možnosti riešenia sporov, podnikateľská klíma, obchodný protokol, užitočné informačné zdroje, a ďalšie.

Medzinárodná spoločnosť ABC-Amega, ktorá poskytuje služby v oblasti riadenia a správy pohľadávok, zhrnula hlavné informácie o čínskom podnikateľskom prostredí, ekonomickej situácii, právnom systéme a obchodných zvyklostiach. Vyberáme najzaujímavejšie z nich, a na záver uvádzame ďalšie užitočné zdroje informácií pre firmy obchodujúce s čínskymi partnermi alebo podnikajúce v Číne.

Premlčacie lehoty a vymožiteľnosť pohľadávok

Bežné obchodné pohľadávky majú podľa čínskej legislatívy zákonnú premlčaciu lehotu 4 roky v prípade, ak veriteľ sídli v zahraničí, ak sa jedná o čínske firmy, lehota je iba 2 roky. Dvojročná premlčacia lehota sa vzťahuje aj na pohľadávky zo zmeniek a písomných zmlúv. Pohľadávky zo zmlúv dohodnutých ústne nie sú v Číne právne vymožiteľné.

Zodpovednosť za nesplatené záväzky spoločnosti, ktorá ukončila podnikateľskú činnosť, nesú konatelia iba v prípade, ak poskytli osobnú záruku. Konateľa je však možné žalovať, ak sa jedná o rodinný podnik alebo podnik jednotlivca.

V obchodných zmluvách s čínskymi odberateľmi neuvádzajte právo vašej krajiny ako rozhodné právo, inak váš čínsky právny zástupca nebude môcť podať na dlžníka v Číne žalobu. Každá písomná zmluva musí obsahovať právny názov a pečiatku („chop“) čínskej spoločnosti, inak nebude právne vymožiteľná. Ubezpečte sa, že osoba, ktorá v mene odberateľa podpisuje zmluvu, je na to oprávnená - vyžiadajte si výpis z obchodného registra, v ktorom sú uvedené osoby oprávnené konať za spoločnosť.

V prípade, ak strany nedokážu vyriešiť spor dohodou, čínske firmy preferujú arbitráže pred súdnymi procesmi. Čína ratifikovala Konvenciu OSN o uznávaní a vymožiteľnosti rozhodnutí vyplývajúcich zo zahraničných rozhodcovských konaní (Newyorská konvencia).

Zatiaľ čo však niektoré spory, v ktorých rozhodovala Čínska medzinárodná hospodárska a obchodná rozhodcovská komisia (CIEATAC), boli rozhodnuté v prospech zahraničných spoločností, viaceré firmy nemajú s arbitrážou až také dobré skúsenosti a spochybňujú postupy a efektívnosť čínskych rbitrážnych konaní. V Číne pôsobí niekoľko ďalších rozhodcovských komisií, ktoré ustanovili regionálne a provinčné samosprávy. Ak je súčasťou zmluvy zahraničný subjekt, môžu si zmluvné strany dohodnúť aj zahraničný rozhodcovský súd. Miestne čínske súdy niekedy rozhodnutia rozhodcovských súdov nerešpektujú, vtedy je vhodné obrátiť sa na súdy vyššieho stupňa.

Americké vládne orgány upozorňujú na stúpajúci počet prípadov násilia spojených s obchodnými spormi s čínskymi partnermi, ktoré nezriedka zahŕňajú vyhrážanie a únosy, tie sú však v rovnakej miere namierené tak proti cudzincom, ako aj proti čínskym občanom.

Čína neakceptuje rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora.

Podnikateľské prostredie

Čínska vláda má tendenciu ochraňovať domácich podnikateľov pred zahraničnou konkurenciou, z čoho vyplýva relatívne vysoká miera regulácie a obmedzení zahraničných investícií. Táto ochrana má podobu rôznych predpisov, ktoré ochraňujú a podporujú domácich podnikateľov a obmedzujú výšku obchodných podielov, ktoré môžu vlastniť zahraničné firmy.

Napriek tomu sa Čína stavia pozitívne k investíciám, ktoré prinášajú vyššiu pridanú hodnotu, ako je výskum a vývoj, high-tech priemyselné odvetvia, technológie pre výrobu zelenej energie, niektoré oblasti služieb, a všeobecne investície, ktoré podporujú export z Číny.

Jednou z prekážok podnikania je netransparentný právny systém a nepredvídateľné uplatňovanie práva zo strany miestnych orgánov a súdov, a vysoká miera korupcie. V Indexe ekonomickej slobody za rok 2013 sa Čína umiestnila na 136. mieste a jej ekonomické a podnikateľské prostredie je hodnotené nižšie, ako je priemer ázijských krajín.

Ďalšou rizikovou oblasťou je ochrana duševného vlastníctva, ktorá je častým predmetom sťažností zo strany zahraničných firiem podnikajúcich v Číne. Rozhodnutia čínskych súdov sú v tejto oblasti nekonzistentné, čo podporuje už tak vysokú mieru zneužívania ochranných známok a iných právnych prostriedkov na ochranu duševného vlastníctva.

Problémom je aj vysoká miera korupcie, predovšetkým v odvetviach, ktoré sú odkázané na povolenia a reguláciu zo strany vládnych orgánov, ako je finančný alebo stavebný sektor. V Číne neexistuje tlak zo strany slobodných médií a väčšina úradov a orgánov je prepojená na vládnu komunistickú stranu.

Čo sa týka transakcií v zahraničných menách, zahraničné subjekty registrované v Číne nepotrebujú povolenie na otvorenie devízových účtov a príjmy z predaja zo zahraničia môžu uchovávať buď v cudzej mene, alebo v čínskej mene renminbi. Musia si však nechať registrovať všetky úvery a pôžičky v cudzej mene a na ich výšku sú stanovené určité limity.

Odporúčania pre obchodovanie s čínskymi partnermi (protokol)

  • Čínske firmy neradi obchodujú so spoločnosťami, ktoré nepoznajú, preto je potrebné využiť služby prostredníka. Tým môže byť osoba alebo firma, ktorá vás môže čínskemu partnerovi predstaviť a potvrdiť vašu spoľahlivosť.
  • Predtým, ako sa stretnete s čínskym partnerom, pošlite mu informácie o vašej spoločnosti a jej histórii, a popis vašich produktov a služieb v čínskom jazyku. Na zisťovanie informácií a kladenie otázok, na ktoré  sa čínski partneri nechcú spýtať priamo, využívajú väčšinou prostredníkov.
  • Obliekanie v obchodnom styku je konzervatívne a nenápadné. Muži by mali nosiť tmavé obleky, ženy konzervatívne kostýmy alebo šaty s krátkym výstrihom a nízkymi podpätkami. Vyhýbajte sa svetlým a krikľavým farbám.
  • Nechajte si vaše vizitky na jednej strane preložiť do čínštiny so zlatou potlačou. Vizitka by mala obsahovať vašu pozíciu a titul. Ak je vaša firma najstaršia alebo najväčšia vo vašej krajine, uveďte to na vizitke.
  • Vždy prichádzajte na stretnutia včas alebo krátko pred dohodnutým časom, Číňania kladú na to veľký dôraz, neskorý príchod považujú za urážku, čo môže negatívne ovplyvniť vaše obchodné vzťahy. Pri stretnutí sa bežne používa podanie rúk, pričom ako prvá sa zdraví najstaršia osoba použitím jej titulu a priezviska.
  • Vždy si prineste vlastného tlmočníka, najmä ak sa budú prejednávať zložitejšie obchodné alebo právne témy. Tlmočníka vopred informujte o obsahu stretnutia, aby sa mohol pripraviť.
  • Na stretnutí hovoria za každú stranu najseniornejší predstavitelia.
  • Číňania neradi diskutujú o obchodných záležitostiach pri jedle alebo neformálnych stretnutiach, a medzi spoločenským životom a obchodnými jednaniami udržujú prísnu hranicu.

Ďalšie užitočné informácie pre firmy obchodujúce s Čínou alebo podnikajúce v Číne

ABC-Amega je medzinárodná spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti riadenia a správy pohľadávok. Kancelárie má v USA, Európe a Číne.


Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: