HR & Finančné oddelenie | HR

Ako prijímať ľudí, ktorí dokážu meniť chod firmy

Drvivá väčšina finančných oddelení pri prijímaní nových zamestnancov preceňuje dôraz na technické a odborné skúsenosti. Finančné oddelenie potom vystupuje v úlohe štatistu namiesto toho, aby usmerňovalo chod firmy.

Technické a odborné skúsenosti kandidátov sú nevyhnutným základom. Prínos finančného oddelenia pre firmu však záleží na iných schopnostiach jeho zamestnancov: schopnosť komunikovať, navrhnúť riešenie a presvedčiť, obchodné cítenie a strategické myslenie, tímová spolupráca a schopnosť viesť a rozvíjať tím.  

Pretože zamestnanci finančného oddelenia denne interagujú so zvyškom firmy. Posudzujú nové projekty a obchodné kontrakty. Pripravujú finančné výhľady a rozpočty. Riešia prečerpania nákladov a iné neefektívnosti. Prezentujú mesačné výsledky vedeniu. Vyjadrujú sa k dôležitým rozhodnutiam.

Aby finančné oddelenie tieto úlohy zvládlo, potrebuje oveľa viac, než perfektnú znalosť má dať dal. Tradičné prijímacie procesy založené na osobných pohovoroch, prípadne písomných testoch, tieto dôležité osobnostné vlastnosti kandidátov nedokážu spoľahlivo posúdiť.

Také sú závery rozsiahlej štúdie konzultačnej firmy CEB, do ktorej sa zapojilo 700 riaditeľov a 2 200 zamestnancov finančného oddelenia v 80 organizáciách na svete.

Riešením sú prípadové štúdie

CEB zistil, že najefektívnejšie finančné oddelenia používajú pri prijímacích pohovoroch prípadové štúdie s príkladmi z reálneho života, ktoré musia kandidáti osobne odprezentovať.

Prezentácia odhalí schopnosť kandidáta identifikovať najdôležitejšie problémy, vedieť jednoducho podať komplikované otázky a predložiť praktické odporúčania, presvedčiť o svojich argumentoch a zdolávať kritiku, prispôsobiť štýl komunikácie protistrane a pod.

Panel, ktorý prezentáciu posudzuje, môže preveriť, do akej miery by kandidát obstál v reálnych situáciách, do ktorých sa v budúcnosti dostane, a či má potenciál dosiahnuť to, čo sa od neho očakáva.

V skutočnosti však prípadové štúdie používa iba tretina firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu CEB.

Skúsenosti CSX Corp

CEB na stránke CFO.com bližšie popisuje skúsenosti železničnej spoločnosti CSX s používaním prípadových štúdií počas pohovorov.

CSX používa prípadové štúdie pri obsadzovaní všetkých pozícií na finančnom oddelení od roku 2007.  Finančný riaditeľ Fredrik Eliasson hovorí, že hoci na FO pracovali šikovní a technicky zdatní ľudia, na presadenie svojich cieľov – ovplyvniť a zmeniť reálny chod a smerovanie firmy – potreboval ľudí, ktorí dokážu prísť na stretnutie so zástupcami iných oddelení alebo s najvyšším vedením, efektívne poukázať na problémy, navrhnúť riešenie a presvedčiť o tom, čo je potrebné zmeniť.

Vo firme pracovali 30 roční veteráni, ktorí boli zvyknutí robiť veci svojím spôsobom po celé desaťročia. Svet sa zmenil a museli sa prispôsobiť. Ak za nimi príde zamestnanec kontrolingu a ukáže im perfektne spracovanú analýzu, mávnu rukou. Aby ich dostal na svoju stranu, musí vedieť výborne komunikovať.

CSX nepoužíva prípadové štúdie z odvetvia železničnej prepravy. Tým zabezpečí, aby pri posudzovaní netechnických schopností neboli zvýhodnení kandidáti so skúsenosťami z tohto odvetvia. Kandidátom pošle vopred podklady, napr. v jednom prípade mali odporučiť,  v ktorej krajine by mala firma v prípadovej štúdii otvoriť nový závod. Kandidáti musia pripraviť svoje odporúčanie max. na 2 strany a odprezentovať power pointovú prezentáciu s rozsahom max. 10 strán, pričom musia zvládnuť množstvo otázok zo strany prijímacieho panelu.

CSX formou prípadových štúdií testuje konkrétne vlastnosti, ktoré na danej pozícii definovala za dôležité, napr. schopnosť formulovať svoj názor a predniesť odporúčanie jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom, používať pri vysvetľovaní analógie a príklady,  schopnosť predvídať otázky a pripraviť na ne odpoveď, či podrobiť návrh partnera konštruktívnej kritike. Každá oblasť, resp. vlastnosť má pridelený počet bodov, maximálne skóre je 4,0. Väčšina ľudí, ktorých CSX prijme, skóruje medzi 3,0 a 3,5.

Ako pripraviť dobré prípadové štúdie

Podľa CEB by mali prípadové štúdie vyžadovať od kandidátov, aby brali do úvahy nielen čísla, ale aj kvalitatívne kritéria (správanie zákazníkov, skúsenosti zamestnancov, riadenie zmien a pod.), a aby prípadová štúdia simulovala reálne podmienky na trhu (segmentácia a rast trhu, správanie konkurencie, cenová elasticita a pod.).

Je lepšie, ak má prípadová štúdia viac riešení, čím sa otestuje schopnosť kandidáta rozmýšľať namiesto toho, aby sa ponáhľal dokončiť jednoznačne zadanú úlohu. Tiež je lepšie, ak je z abstraktného odvetvia alebo iného odvetvia, ako odvetvie, v ktorom firma pôsobí.

V neposlednom rade je dôležité vopred zadefinovať, čo a ako sa bude na kandidátovi hodnotiť, aby sa zabezpečila objektívnosť a porovnateľnosť hodnotení.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: