Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Integrovaný dodávateľský reťazec

Demand-driven supply chains: aké benefity prináša integrácia dodávateľského reťazca a ktoré nevyhnutné predpoklady je potrebné splniť, aby fungovala efektívne

Príspevok je pripravený na základe článku Boston Consulting Group „The Demand-Driven Supply Chain – Making it Work and Delivering Results“.

Integrácia dodávateľského reťazca (demand-driven supply chain), t.j. zdieľanie informácií o vývoji dopytu a výške zásob v celom dodávateľskom reťazci, predstavuje pokročilú formu spolupráce, ktorá umožňuje v maximálnej miere zosúladiť ponuku s meniacim sa dopytom, znížiť výšku zásob, optimalizovať využitie kapacít a zvýšiť úroveň dodávateľského servisu v celom reťazci. V súčasnosti sa vo svete uplatňuje najmä v odvetviach rýchloobrátkového tovaru a maloobchodu, ale aj v automobilovom či leteckom priemysle.

Podľa poradenskej firmy Boston Consulting Group (BCG) spoločnosti, ktoré takúto integráciu úspešne implementovali, dokázali znížiť úroveň zásob o 33%, zvýšiť úroveň dodávateľského servisu o 20%, a výrazne znížiť náklady v celom dodávateľskom reťazci (pod dodávateľským reťazcom rozumieme celý hodnotový reťazec od dodávateľov, nákupu, výroby až po distribúciu hotových výrobkov).

Integrovaný dodávateľský reťazec agreguje údaje o výške zásob a o vývoji predaja v celom reťazci. Jednotliví dodávatelia majú k týmto údajom prístup v reálnom čase a vedia okamžite reagovať na zmeny v dopyte. Ak sa napr. promo akcia v maloobchodnej sieti stretne s vysokým ohlasom a zásob na v predajniach rýchlo ubúda, celý dodávateľský reťazec môže rýchlo zareagovať a včas zabezpečiť dodatočné dodávky. Pri tradičnom systéme komunikácie by trvalo niekoľko dní, kým by sa informácia o zmene v dopyte dostala ku všetkým dodávateľom, čo by viedlo k oneskorenej reakcii:

Zatiaľ čo pri tradičných dodávateľských reťazcoch dodávatelia bojujú s tým, aby dokázali čo najpresnejšie predvídať vývoj dopytu a zosúladiť sa so zákazníkom, integrovaný reťazec umožňuje flexibilnejšie reagovať na zmeny v dopyte. Medzi hlavné benefity patria:

  • Lepšie zosúladenie nákupu, výroby a logistiky s dopytom a s tým súvisiaca optimalizácia (zníženie) výšky zásob
  • Vyššia úroveň dodávateľského servisu, menej výpadkov v dodávkach
  • Lepšie využitie výrobných a logistických kapacít
  • Spokojnejší finálny spotrebiteľ / zákazník (dodávka prichádza včas, menej často dochádza k prípadom, že tovar nie je k dispozícii)

Integrované dodávateľské reťazce umožnila už v 70 rokoch elektronická výmená informáci (EDI). Dnes tento prístup vo veľkej miere využívajú predovšetkým spoločnosti pôsobiace v rýchloobrátkových spotrebiteľských odvetviacha a maloobchode, ale čoraz viacej aj firmy v automobilovom a leteckom priemysle. V minulosti sa maloobchodné reťazce zdráhali poskytnúť informácie o svojich zásobách a o predaji dodávateľom, dnes už pochopili, že zo správne nastavenej integrácie benefitujú všetci – pomáha zabezpečiť dostatok tovaru na predajniach, zvyšuje včasnosť a spoľahlivosť dodávok, a tým zvyšuje spokojnosť spotrebiteľov a predaj. Okrem toho možnosť integrovať dáta do bezpečných cloud technológii výrazne zľahčuje technologickú implementáciu týchto riešení.

Integrácia dodávateľského reťazca je najvhodnejšia pre produkty s vysokými maržami, high-tech produkty s vysokým rizikom zastarania, rýchloobrátkový tovar ako sú potraviny či elektronika, alebo tovar s vysoko variabilným dopytom, ako sú spotrebné výrobky.  

Najdôležitejšie faktory úspešnej implementácie

Napriek tomu, že princíp fungovania integrovaných reťazcov môže znieť jednoducho, implementácia zďaleka nie je záležitosťou niekoľkých dní. V prvom rade si vyžaduje vytvorenie vzájomnej dôvery medzi všetkými firmami v dodávateskom reťazci. Dodávatelia sa často obávajú, že kvôli zníženiu výšky zásob bude dochádzať k výpadkom v dodávkach, spoločnosti majú obavy so zdieľania dát a ich integrácie do spoločnej databázy, obávajú sa o možné zneužitie informácií zo strany tretích subjektov, alebo sa obávajú, že nový system povedie k dodatočným nákladom.

Spoločnosť BCG na základe analýzy spoločností, ktoré úspešne integrovali svoje dodávateľské reťazce, identifikovala 6 kľúčových faktorov, ktoré je potrebné pri implementácii zohľadniť.

1.  Správna technologická infraštruktúra

Základom efektívneho fungovania celého systému je zdieľanie informácií o výške zásob a o vývoji predaja na úrovni SKU. Preto je potrebná softvérová platforma, ktorá dokáže integrovať, spracovať a sprístupniť veľký objem dát v reálnom čase. Dôležitá je tiež bezpečnosť a ochrana dát. Riešenie by malo tiež umožňovať automatizáciu procesov: napríklad keď v jednom prípade maloobchodný odberateľ zadal svojmu dodávateľovi objednávku s nesprávnym objemom, zamestnanci dodávateľa sa báli samovoľne dodaný objem zmeniť. Dobre fungujúci systém však dokáže tieto ľudské bariéry odstrániť tým, že výšku objednávky spracuje automaticky tak, aby bol dodaný správny počet produktov.

2.  Dostupnosť informácií

Integrácia dodávateľského reťazca pre firmy zvyčajne znamená, že budú musieť sprístupňovať informácie o svojich zásobách, objednávkach a predaji častejšie a vo väčšom detaile. Systém potrebuje údaje za jednotlivé SKU na úrovni rozpracovanej výroby a hotových výrobkov u výrobcov a v skladoch a v predajniach u maloobchodníkov a distribútorov. Nakoľko je často problematické zistiť presnú výšku zásob v predajniach, systém môže výšku zásob počítať na základe dodaných a predaných produktov v konkrétnej predajni.  

3.  Zabezpečenie flexibility

Prístup k informáciám o výške zásob a zmenách v predaji v reálnom case nebude mať pre dodávateľov hodnotu, pokiaľ nezabezpečia, že ich sub-dodávatelia, fabriky a logistika dokážu promptne reagovať na zmeny v dopyte.

Napríklad vo výrobe to znamená skrátiť dobu nastavenia technológií a prípadne zmenšiť výrobné dávky, využívať agentúrnych zamestnancov alebo prejsť na úkolové odmeňovanie, zabezpečiť prípadné externé výrobné capacity a pod. Niektoré spoločnosti pristúpili k zmenšeniu zásielok a využívaniu menších nákladných áut, alebo začali namiesto cestnej dopravy využívať vlakovú dopravu.  Nákup musí nájsť dostatočne flexibilných dodávateľov, ktorí dokážu pohotovo zareagovať, alebo prehodnotiť veľkosť a frekvenciu objednávok.

Jeden výrobca potravín zistil, že distribútori jeho produktov držia na skladoch, ktoré si často prenajímali v jeho vlastných priestoroch, zbytočne vysoké pohotovostné zásoby. Výrobca tieto pohotovostné zásoby integroval do vlastných skladov a začal ich riadiť ich centrálne, čím znížil dobu obratu zásob hotových výrobkov o 10 dní.

Neexistuje univerzálne riešenie, každá firma musí sama zabezpečiť flexibilitu svojho dodávateľského reťazca a zhodnotiť, či prípadné dodatočné náklady nepresiahnu benefity z implementácie projektu.

4.  Zosúladenie KPI

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) jednotlivých firiem v integrovanom dodávateľskom reťazci musia byť navzájom zosúladené tak, aby sledovali rovnaký cieľ. Napríklad to znamená, že maloobchodné reťazce sa nebudú sústreďovať iba na čo najnižšiu nákupnú cenu, ale budú dodávateľov motivovať (odmeňovať a penalizovať) na základe úrovne dodávateľského servisu (včasnosť a úplnosť dodania).  

Zmeny môžu byť potrebné aj v dodávateľských zmluvách, aby nový systém nepenalizoval jednu časť dodávateľského reťazca: napr. ak úspešná promo akcia vedie k vysokému predaju tovaru v maloobchodnej sieti, maloobchodník bude od výrobcu požadovať dodatočné dodávky, ktoré však za daných podmienok môžu pre výrobcu znamenať stratu. Zmluvy by mali zabezpečiť, aby bol v takýchto prípadoch dodávateľ primerane kompenzovaný.

Napríklad jeden výrobca sa rozhodol, že KPI, ktoré používal na vyhodnocovanie svojej logistiky a distribúcie, zmení tak, aby boli rovnaké, ako KPI sledované jeho odberateľmi z maloobchodu: kým dodávateľ vyhodnocoval primárne dodávateľský servis ako mieru splnenia objednávok dodaných do skladov odberateľa, maloobchodník sledoval percento vypredaných zásob a čas potrebný na splnenie objednávky.  Dodávateľ zmenil svoje KPI tak, aby sa zosúladil s odberateľom.

5.  Zabezpečenie správnej rovnováhy medzi nákladmi a úrovňou služieb

Predtým, ako dodávateľský reťazc zníži úroveň zásob na minimum, mali by si firmy ujasniť, či je prioritou minimalizácia nákladov (zásob), alebo zabezpečenie dodávok pre konečného zákazníka. Napríklad ak je pre zvýšenie podielu na trhu potrebná vysoká úroveň dodávateľského servisu, alebo firma ako prvá prichádza na trh s novým produktom, nemusí byť stlačenie zásob na minimálnu úroveň tou najsprávnejšou voľbou. Firmy musia mať jasne zadefinované priority a podľa nich pracovať.

6.  Organizačné a kultúrne zmeny

Integrovaný dodávateľský reťazec často prináša zmeny v spôsobe myslenia zamestnancov: zatiaľ čo predtým pasívne plnili objednávky od zákazníkov tak, ako prišli, nový systém od nich môže požadovať, aby boli proaktívnejší, napr. aby zákazníkovi navrhli inú veľkosť dodávky v prípade, keď vidia, že si to vyžaduje aktuálny dopyt, alebo aby proaktívne kontaktovali odberateľa, keď vidia, že sa mu na sklade a v regáloch míňaujú výrobky. Aby zamestnanci tieto zmeny akceptovali, môže byť potrebné dlhší čas priebežne vyhodnocovať, či pracujú podľa nových pravidiel.

Zrejme najväčšou zmenou, s ktorou sa firmy musia vysporiadať, je to, že v novom systéme si budú musieť navzájom dôverovať. Napríklad maloobchodníci sa musia spoľahnúť na dodávateľov, že tovar dodajú načas a v požadovanom množstve, zatiaľ čo dodávatelia musia uveriť, že za vyskú úroveň servisu ich maloobchodný partner odmení.

Integrovaný dodávateľský reťazce si vyžaduje veľa rozsiahlych zmien. BCG preto odporúča, aby zúčastnené firmy najprv otvorene prediskutovali celú koncepciu, motiváciu jednotlivých partnerov, aby vyhodnotili, aké dáta budú musieť zdieľať a ktoré procesy budú musieť zmeniť, a či celková námaha a investícia prinesie pridanú hodnotu pre všetkých zúčastnených.  

Boston Consulting Group je medzinárodná konzultačná firma a vedúca poradenská firma na svete v oblasti podnikovej stratégie. Má 75 pobočiek na celom svete, najbližšie z nich sú vo Viedni, Prahe a v Budapešti. 

Tento článok sa páči

2

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: