Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Zákon o energetickej efektívnosti a nová kategorizácia podnikov

Veľké podniky majú povinnosť vykonať energetický audit aspoň raz za 4 roky alebo povinnosť energetického auditu podľa certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva

Národná rada Slovenskej republiky schválila 21. októbra 2014 zákon č. 321/2014 Z.z.o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o energetickej efektívnosti“), ktorý nadobudol účinnosť od 1. decembra 2014. Zákon zavádza nové definície mikro, malého, stredného a veľkého podniku a ukladá nové povinnosti jednotlivým spoločnostiam. V súlade s týmto zákonom majú tzv. veľké podniky povinnosť zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky alebo povinnosť energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva.

Kategorizácia podnikov

Po novom sa rozlišujú 3 rôzne kategórie podnikov, pričom pri zaradení spoločností do jednotlivých kategórií je nutné brať ohľad na obchodné vzťahy, ktoré má spoločnosť s inými spoločnosťami.

Tzv. veľký podnik je podľa § 3 písm. a) Zákona o energetickej efektívnosti definovaný ako podnikateľ, ktorý nie je mikropodnikom, malým podnikom ani stredným podnikom podľa definície uvedenej v článku 2 prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej ako „nariadenie“).

Podľa predmetného nariadenia je malý a stredný podnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR. Ak by nebola splnená čo i len jedna z týchto podmienok, podnikateľ sa považuje za veľký podnik.

Veľké podniky majú povinnosť zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky alebo povinnosť energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva.

Určenie počtu zamestnancov

Počet pracovníkov sa vyjadruje v ročných pracovných jednotkách.

Každý, kto počas roka pracoval na plný pracovný úväzok vo vašej spoločnosti, alebo pracoval v jej mene, sa považuje za jednu jednotku. Zamestnanci, ktorí pracovali na čiastočný pracovný úväzok, sezónni pracovnici a tí, ktorí nepracovali celý rok, sa považujú za časti jednej jednotky.

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovských zmlúv alebo zmlúv o odbornom vzdelávaní, sa do počtu pracovníkov nezarátavajú. Podobne sa do počtu zamestnancov nerátajú ani zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Určenie ročného obratu

Ročný obrat sa určuje na základe výpočtu príjmov, ktoré získala spoločnosť počas príslušného roka z predaja a služieb, po vyplatení všetkých rabatov.

Obrat by nemal zahŕňať daň z pridanej hodnoty alebo iné nepriame dane. Ročná bilančná suma sa vzťahuje na hodnotu základných aktív spoločnosti.

Samostatný vs. partnerský vs. prepojený podnik

Aby ste správne určili jednotlivé údaje vašej spoločnosti, je potrebné určiť, či patríte do kategórie samostatný, partnerský alebo prepojený podnik (viď definície nižšie).

Na tento účel musíte zohľadniť všetky vzťahy, ktoré máte s inými podnikmi. V závislosti od kategórie, do ktorej patri Vaša spoločnosť, možno budete musieť k svojim údajom prirátať niektoré alebo všetky údaje týchto spoločnosti. Výpočty pre každý z troch druhov podnikov sú rôzne a v konečnom dôsledku určujú, či spĺňate rôzne maximálne hodnoty ustanovené v definícii malého a stredného podniku („MSP“).

Ak ste samostatný podnik, znamená to, že nie ste partnerom alebo prepojený s iným podnikom. Môžete mať niekoľko investorov, pričom každý z nich má vo vašom podniku podiel nepresahujúci 25 %, a naďalej ostať samostatným podnikom za predpokladu, že títo investori nie sú navzájom prepojení. Ak sú títo investori prepojení, možno vás považovať za partnerský alebo prepojený podnik, v závislosti od vašej individuálnej situácie.

Ak ste partnerským podnikom, musíte pri určovaní vašej oprávnenosti na postavenie MSP prirátať k Vašim vlastným údajom aj pomernú časť počtu pracovníkov a finančných ukazovateľov druhého podniku. Táto pomerná časť odzrkadľuje percento vlastnených podielov alebo hlasovacích práv – podľa toho, ktoré je väčšie. Takže, ak máte 30 % podiel v inom podniku, ku svojim údajom pripočítate 30 % jeho počtu pracovníkov, obratu a bilančnej sumy. Ak máte viac partnerských podnikov, rovnaký druh výpočtu treba vykonať pre každý z nich.

Typickým príkladom prepojeného podniku je stopercentná dcérska spoločnosť. Ak nezostavujete konsolidované účtovné závierky a podnik, s ktorým ste prepojený, je tiež prepojený s inými podnikmi v reťazci, musíte k vašim údajom pridať 100 % údajov všetkých týchto prepojených podnikov. Spoločnosti, ktoré zostávajú konsolidované účtovné závierky alebo sú zahrnuté do účtovníctva spoločnosti, ktorá takéto účtovné závierky zostavuje, sa obvykle považujú za prepojené.

Za samostatný podnik sa považuje nezávislá spoločnosť, t.j. spoločnosť, ktorá nemá žiadnu účasť v iných spoločnostiach a zároveň ani iná spoločnosť nemá účasť v nej. Za samostatný podnik sa považuje aj spoločnosť, ak vlastní menej ako 25 % základného imania alebo hlasovacích práv (podľa toho, ktorý podiel je väčší) v jednej alebo viacerých spoločnostiach a/alebo vonkajšie subjekty nemajú 25 % alebo väčší podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach (podľa toho, ktorý je väčší) v nej.

Za partnerský podnik sa považuje spoločnosť, ktorá nie je prepojená s inou spoločnosťou a ktorá vlastní 25% alebo väčší podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v inej spoločnosti a/alebo iná spoločnosť vlastní 25 % alebo väčší podiel v nej, ale hlasovacie práva v inej spoločnosti (alebo naopak) nemôžu presahovať 50 %.

Dve alebo viac spoločností je prepojených, ak je medzi nimi ktorýkoľvek z týchto vzťahov:

  • jedna spoločnosť vlastní väčšinu akcionárskych alebo členských hlasovacích práv v inej spoločnosti
  • jedna spoločnosť môže menovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného organu inej spoločnosti
  • zmluva medzi spoločnosťami alebo ustanovenia spoločenskej zmluvy alebo stanov spoločnosti umožňujú jednej spoločnosti uplatňovať rozhodujúci vplyv v druhej spoločnosti
  • jedna spoločnosť môže mať, na základe dohody, výhradnú kontrolu nad väčšinou akcionárskych alebo členských hlasovacích práv v inej spoločnosti

V prípade otázok týkajúcich sa daňovej problematiky môžete kontaktovať autorku článku na e-mailovej adrese Erika.Bodakova@accace.com.

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva. Na Slovensku zamestnáva vyše 70 ľudí, svojimi 300 zamestnancami a partnermi pokrýva v súčasnosti 20 krajín sveta.

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: