Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Rozsudok Súdneho dvora EÚ – prenájom nehnuteľnosti a oslobodenie od DPH

Za prenájom nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od DPH, možno považovať len takú transakciu, ktorá spĺňa všetky potrebné charakteristiky oslobodeného prenájmu

Súdny dvor EÚ (SD EÚ) vydal rozhodnutie vo veci C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne, či prenajatie štadióna (vrátane ďalších služieb) futbalovému klubu možno považovať za prenajatie nehnuteľnosti, ktoré je oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ide o dodanie služieb, ktoré sú predmetom DPH.

Situácia

Daňovník kúpil futbalový štadión a zaplatil DPH vo výške 1,3 milióna eur. Uvedenú DPH si v plnej výške odpočítal a štadión následne prenajal s DPH futbalovému klubu. Okrem samotného prenájmu štadióna daňovník poskytoval aj ďalšie komplexné služby. Belgický daňový úrad považoval dodanie daňovníka za prenajatie nehnuteľnosti, ktoré je oslobodené od DPH, a tvrdil, že daňovník nemal nárok na odpočítanie DPH na vstupe. Belgický daňový úrad tak vydal platobný výmer na zaplatenie neoprávnene odpočítanej DPH vrátane pokuty, ako aj úrokov z omeškania.

Rozhodnutie

SD EÚ konštatoval, že ak by išlo o prenájom nehnuteľného majetku, bolo by potrebné splniť všetky podmienky charakterizujúce toto plnenie, a to, aby vlastník nehnuteľnosti postúpil na nájomcu za nájomné a na dohodnuté obdobie výlučné právo užívať svoju nehnuteľnosť. SD EÚ sa vyjadril, že podľa nájomnej zmluvy tieto podmienky splnené neboli. Prenajímateľ totiž poskytoval aj ďalšie komplexné služby súvisiace s prenájmom štadióna ako dohľad, správu, udržiavanie a upratovanie uvedených zariadení a dokonca si ponechal právo nepretržitej kontroly prístupu na štadión.

Vzhľadom na uvedené, ako aj na neustálu prítomnosť predstaviteľov daňovníka a skutočnosť, že samotný prenájom predstavoval len 20 % z celkovej dohodnutej odplaty, SD EÚ rozhodol, že túto transakciu nemožno považovať za prenájom nehnuteľnosti oslobodený od DPH.

Praktické dôsledky

Z rozsudku SD EÚ je zrejmé, že za prenájom nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od DPH, možno považovať len takú transakciu, ktorá spĺňa všetky potrebné charakteristiky oslobodeného prenájmu. Navyše vždy treba vziať do úvahy aj pomer hodnoty prístupu k poskytnutým priestorom k celkovej hodnote transakcie, ktorá často zahŕňa aj iné súvisiace služby.

V prípade otázok môžete kontaktovať autora článku na andrej.paulina@sk.ey.com.

Na spoločnosť EY sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: