Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Porušenie zmluvnej povinnosti mlčanlivosti ohľadom predmetu diela

Pozor pri priamej komunikácii so subdodávateľmi bez prítomnosti zhotoviteľa, záväzok mlčanlivosti sa často vzťahuje aj na nich

Zmluvy o dielo bežne obsahujú povinnosť mlčanlivosti ohľadne predmetu diela. Pri rozsiahlejšom diele sú obvykle zapojení okrem zhotoviteľa aj subdodávatelia. Najvyšší súd Českej republiky (NS ČR) v aktuálnom rozsudku zo dňa 27.08.2014 riešil prípad, keď objednávateľ poza zhotoviteľov chrbát komunikoval so subdodávateľmi, t.j. tretími osobami, ktoré neboli jeho zmluvnými partnermi, nie len o technických otázkach zhotovovaného diela, ale aj o zásadných informáciách týkajúcich sa trvania a obsahu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom a zamýšľal vstúpiť do priamych zmluvných vzťahov so subdodávateľmi namiesto zhotoviteľa.

NS ČR v tomto prípade dovodil, že objednávateľ porušil zmluvnú povinnosť ohľadne dôverných informácii o predmete diela a je povinný zaplatiť dohodnutú sankciu za takéto porušenie vo forme zmluvnej pokuty. Na tomto závere nemení nič ani fakt, že treťou osobou bola zmluvná strana zhotoviteľa, pretože sa záväzok mlčanlivosti o dôverných informáciách o predmete diela vzťahoval podľa zmluvy na všetky tretie osoby s výnimkou vymenovaných subjektov (súd a oprávnený orgán).

Ak sa preto rozhodnete komunikovať priamo so subdodávateľmi bez prítomnosti zhotoviteľa odporúčame dobre si prečítať, ako bola v zmluve dohodnutá povinnosť mlčanlivosti, aby ste sa vyhli prípadnému plateniu zmluvnej pokuty, ktorá často krát nebýva nízka. Povinnosť mlčanlivosti sa v takom prípade vzťahuje na komunikáciu v dobrej viere, ako aj na komunikáciu s cieľom obísť priameho zmluvného partnera.

Článok bol pôvodne uverejnený v newsletteri Právo & Dane Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Jeho autormi sú JUDr. Pavol Rak, PhD. a Mgr. Lucia Trnková zo spoločnosti Noerr, kontaktovať ich môžete na pavol.rak@noerr.com a lucia.trnkova@noerr.com.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: